Положення про бюджетний відділ фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради (нова редакція)

23.05.2022 369

Положення про бюджетний відділ фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради (нова редакція)

 

 

                                                                              

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про бюджетний відділ фінансового управління

виконавчого комітету Коростенської міської ради

(нова редакція від 25 квітня 2022 року № 9)

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

1.1. Бюджетний відділ (далі відділ) – є структурним підрозділом фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради та підзвітним і підконтрольним начальнику фінансового управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, актами міської ради та  розпорядженнями міського голови, постановами колегії і наказами Департаменту фінансів обласної державної адміністрації та начальника міського фінансового управління, а також чинним положенням, іншими  нормативно – правовими актами, що регулюють відносини, які виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади.

1.3. Відділ здійснює свою діяльність у відповідності з даним Положенням.

1.4. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником фінансового управління.

 

ІІ. Основні завдання відділу

 

2.1. Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації бюджетної політики на території Коростенської міської територіальної громади.

2.2. Складання розрахунків видаткової частини до проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди,  подання їх на розгляд виконавчого комітету та міської ради.

2.3. Здійснення контролю за своєчасним складанням кошторисів бюджетних установ.

2.4. Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Коростенської міської територіальної громади, координація  діяльності  учасників  бюджетного  процесу  з  питань виконання бюджету.

2.5. Аналіз  використання  бюджетних коштів, контроль за їх цільовим та ефективним використанням, максимальне зниження дебіторської  і кредиторської заборгованості по бюджетних установах.

2.6. Складання звітів та інших інформацій про виконання бюджету згідно з чинним законодавством.

2.7. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

 

 

ІІІ. Основні функції відділу

 

3.1. Організація виконання Конституції і Законів України, Актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією.

3.2. Забезпечення складання прогнозу бюджету Коростенської міської територіальної громади на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.3. Розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Коростенської міської територіальної громади, орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Коростенської міської територіальної громади на середньостроковий період.

3.4. Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Коростенської міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків та надання кредитів з бюджету Коростенської міської територіальної громади і вимогам доведених інструкцій.

3.5. Організація роботи, пов’язаної зі складанням проєкту видаткової  частини бюджету Коростенської міської територіальної громади на плановий бюджетний рік та здійснення доведення розрахункових показників обсягу видатків бюджету та обсягів міжбюджетних трансфертів головним розпорядникам бюджетних коштів.

3.6. Розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проєкту бюджету, визначення порядку та термінів їх подання.

3.7. Проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади аналізу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

3.8. Планування видатків бюджету на підставі прогнозних розрахунків, показників економічного і соціального розвитку громади, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, положень Бюджетного кодексу України та програм затверджених міською радою, та інших матеріалів.

3.9. Складання розпису видатків бюджету Коростенської міської територіальної громади по головних розпорядниках бюджетних коштів з помісячним розподілом відповідно до бюджетної класифікації, забезпечення його виконання, внесення в установленому порядку змін до розпису бюджету, забезпечення впродовж бюджетного періоду відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет міської територіальної громади складання тимчасового розпису бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

3.10. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання бюджетних коштів установами і організаціями, які  фінансуються з бюджету громади, штатних розписів, цільових програм місцевого значення.

3.11. Здійснення погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів бюджетних установ.

3.12. Перевірка та підготовка на погодження паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів у межах повноважень відділу.

3.13. Здійснення фінансування головних розпорядників бюджетних коштів в межах затверджених призначень.

3.14. Здійснення контролю за використанням коштів субвенцій, дотацій з державного, обласного та інших бюджетів.

3.15. Проведення експертиз цільових програм Коростенської міської територіальної громади стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами.

3.16. Розгляд звернень щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади та підготовка пропозицій щодо прийняття відповідних рішень.

3.17. Здійснення в установленому порядку організації та управління виконанням бюджету Коростенської міської територіальної громади по видатках, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету та здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

3.18. Зведення показників бюджету по видатках та подання їх в установлені терміни до Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

3.19. Розгляд бюджетної та фінансової звітності про виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України. Інформування керівництва про стан виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади за кожний звітний період.

3.20. Здійснення аналізу виконання видаткової частини бюджету Коростенської міської територіальної громади, підготовка пояснювальної записки до річних звітів.

3.21. Участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів Коростенської міської ради, підготовці пропозицій щодо чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на їх утримання.

3.22. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу. Застосовування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

3.23. Участь у розробці проєктів рішень Коростенської міської ради, виконавчого комітету міської ради, інших нормативно – правових актів, які регулюють бюджетні правовідносини.

3.24. Розгляд у межах своєї компетенції в установленому законодавством порядку звернень громадян, листів підприємств, установ та організацій, які надходять до фінансового управління та готує відповідні пропозиції.

3.25. Проведення заходів (нарад, співбесід, телефонних розмов та ін.) з головними розпорядниками бюджетних коштів з питань складання та виконання бюджету, надання практичної допомоги.

3.26. Забезпечення своєчасного внесення показників та змін щодо видаткової частини бюджету Коростенської міської територіальної громади  до програмного комплексу ІАС “Місцеві бюджети”.

3.27. Здійснення інших передбачених чинним законодавством повноважень.

 

  1. IV. Права та обов’язки

 

4.1. За дорученням представляти фінансове управління з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержання в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади та звітування про його виконання.

4.3. Залучення фахівців інших виконавчих органів Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення роботи фінансового управління з питань складання та  виконання бюджету.

4.5. Одержання від головних розпорядників бюджетних коштів інформацій, документів і матеріалів, необхідних для складання проєкту бюджету та аналізу його виконання, інформацій щодо стану усунення бюджетних правопорушень.

4.6. Користування в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

4.7. Участь у нарадах, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4.8. Дотримання законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

 

  1. Керівництво відділом

 

5.1. Відділ очолює начальник бюджетного відділу.

5.2. У разі тимчасової відсутності начальника бюджетного відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст цього відділу.

5.3. Начальник відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.3.1. Здійснює загальне керівництво відділом, визначає ступінь відповідальності працівників, забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

5.3.2. Складає і подає на затвердження начальнику фінансового управління плани роботи відділу.

5.3.3. Розробляє посадові інструкції працівників відділу.

5.3.4. Організовує роботу, пов’язану із процесом складання, розгляду, затвердження і виконання видаткової частини бюджету Коростенської міської територіальної громади.

5.3.5. Виконує інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією та доручення, покладені на нього начальником фінансового управління.

 

VІ. Відповідальність посадових осіб бюджетного відділу

 

6.1. Відповідальність посадових осіб бюджетного відділу передбачена  чинним законодавством України, цим Положенням та їх посадовими  інструкціями.

6.2. Посадові особи відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 

Начальник

фінансового управління                                      Людмила БАРДОВСЬКА

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія