Положення про фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.11.2021 240

Положення про фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення Коростенської міської
ради (десята сесія VІІ скликання)
від 24.11.2016 р. №_424____
Міський голова
В. Москаленко
ПОЛОЖЕННЯ
Про фінансове управління виконавчого комітету
Коростенської міської ради
(нова редакція)

м. Коростень 2016рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
(далі – Фінуправління) є структурним підрозділом виконавчого комітету
Коростенської міської ради, є підзвітним і підконтрольним міському голові,
діяльність якого координується Департаментом фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації.
1.2.Засновником Фінуправління є Коростенська міська рада: код
ЄДРПОУ 13576977, адреса: 11500, Житомирська область, м.Коростень,
вул. Грушевського, 22.
1.3. Фінуправління у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
іншими актами законодавства України, наказами Міністерства фінансів
України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету,
розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту фінансів
Житомирської обласної держадміністрації.
1.4. Фінуправління є органом місцевого самоврядування, що відповідно до
законодавства України здійснює функції з складання, виконання міського
бюджету, контролю за витраченням коштів розпорядниками бюджетних
коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами міського
бюджету.
1.5.Фінуправління може бути позивачем і відповідачем в суді.
1.6. Повна назва: Фінансове управління виконавчого комітету
Коростенської міської ради .
Скорочена назва: Міськфінуправління.
1.7.Місцезнаходження: 11500, Житомирська область, м. Коростень,
вул. Грушевського, 22.

2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.Основними завданнями Фінуправління є:
2.1.1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території
міста;
2.1.2. розроблення в установленому порядку проекту рішення міської ради
про міський бюджет і подання його перед розглядом на сесії міської ради на
схвалення виконавчому комітету Коростенської міської ради;
2.1.3.підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів
соціально-економічного розвитку на території міста;
2.1.4.розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і
бюджетного планування;
2.1.5.здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами
та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та
коштів цільових фондів, утворених міською радою;
2.1.6.організація роботи, пов’язаної зі складанням та управлінням
виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного
процесу з питань виконання бюджету;
2.1.7.розроблення в установленому порядку прогнозу міського бюджету
на наступні за плановим два бюджетні періоди.
2.2. Фінуправління відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1.здійснює прогнозування та аналіз доходів міського бюджету;
2.2.2.складає та уточнює прогноз міського бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди;
2.2.3. розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів
інструкції з підготовки бюджетних запитів;
2.2.4.визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів
головними розпорядниками бюджетних коштів;
2.2.5.проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту
міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним
розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті,
пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних
коштів;
2.2.6.здійснює оцінку виконання результативних показників бюджетних
програм та відповідності звітності головних розпорядників бюджетних коштів
показникам, установленим рішенням міської ради про міський бюджет;
2.2.7.складає проект міського бюджету та готує відповідні матеріали, що
до нього додаються;
2.2.8.аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей,
причини їх виникнення та готує пропозиції щодо їх погашення;
2.2.9.складає розпис міського бюджету згідно з бюджетними
призначеннями та вносить зміни до нього;
2.2.10.разом із головними розпорядниками бюджетних коштів затверджує
паспорти бюджетних програм;
2.2.11.доводить до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні
асигнування, що містять бюджетні призначення;
2.2.12.формує проект річного звіту про виконання рішення міської ради
про міський бюджет та здійснює публічне представлення звіту за попередній
бюджетний період;
2.2.13.здійснює у встановленому порядку організацію та управління
виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність
учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету;
2.2.14.проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;
2.2.15.розробляє та проводить експертизу проектів нормативно – правових
актів (рішення про міський бюджет, про місцеві податки та збори, рішення про
умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, а також інші
рішення та розпорядження, які безпосередньо виникають у процесі складання,
розгляду, затвердження, виконання бюджету та розгляду звіту про його
виконання);
2.2.16.розглядає баланси, звіти про виконання міського бюджету та інші
фінансові звіти, подані територіальними органами Державної казначейської
служби України;
2.2.17.здійснює фінансування заходів, пов’язаних з розвитком житлово –
комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною
довкілля та громадського порядку, інших заходів передбачених
законодавством;
2.2.18.інформує керівництво виконавчого комітету про стан виконання
міського бюджету за кожний звітний період і подає йому та міській раді
квартальні та річні звіти про виконання міського бюджету;
2.2.19.розглядає звернення, готує пропозиції щодо підстав виділення
коштів з резервного фонду міського бюджету;
2.2.20.перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та
планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з
міського бюджету;
2.2.21.бере участь у розроблені пропозицій з удосконалення структури
органів місцевого самоврядування, готує пропозиції щодо визначення
чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на їх утримання та
здійснює контроль за витраченням цих коштів;
2.2.22.розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян,
підприємств, установ і організацій;
2.2.23готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи
недовиконання доходної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів
загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних
установ) міського бюджету, для прийняття рішення про внесення змін до
міського бюджету;
2.2.24.здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього
завдань.

3.УПРАВЛІННЯ МАЄ ПРАВО

3.1. Фінуправління для виконання покладених на нього завдань має
право:
3.1.1.в установленому порядку одержувати від інших структурних
підрозділів виконавчого комітету, територіальних органів Державної
казначейської служби, органів Державної фіскальної служби, інших державних
органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію,
матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту міського
бюджету та аналізу його виконання;
3.1.2.в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти
бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та
вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені
ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу
України;
3.1.3.залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого
комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його
компетенції;
3.1.4.скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до
його компетенції.
5
3.2. Фінуправління під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету,
підприємствами, установами, організаціями, а також органами Дежавної
фіскальної служби, органами Державної аудиторської служби України та
територіальними органами Державної казначейської служби.

4. КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ УПРАВЛІННЯ

4.1. Фінуправління очолює начальник, який призначається на посаду (на
конкурсних засадах) і звільняється з посади міським головою.
4.2.Начальник Фінуправління має заступника – начальника відділу, який
призначається на посаду (на конкурсних засадах) і звільняється з посади
міським головою.
4.3. Начальник фінуправління:
4.3.1.після аналізу бюджетного запиту працівниками фінуправління,
поданого головним розпорядником бюджетних коштів, приймає рішення про
включення його до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його
на розгляд виконавчого комітету міської ради;
4.3.2.готує проекти рішень про міський бюджет та внесення змін до
нього;
4.3.3.готує проекти рішень щодо виконання міського бюджету;
4.3.4.затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на рік та
тимчасовий розпис на відповідний період;
4.3.5.забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим
бюджетним призначенням;
4.3.6.готує проекти розпоряджень про умови оплати праці та преміювання
працівників органів місцевого самоврядування та бюджетних установ міста;
4.3.7.здійснює керівництво діяльністю Фінуправління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Фінуправління завдань, визначає
ступінь відповідальності заступника начальника Фінуправління – начальника
відділу, керівників його структурних підрозділів;
4.3.8. затверджує положення про структурні підрозділи Фінуправління і
функціональні обов’язки працівників Фінуправління, плани роботи відділів
Фінуправління;
4.3.9. розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на
утримання фінуправління ;
4.3.10. подає пропозиції міському голові про призначення (на конкурсних
засадах) і звільнення з посад працівників Фінуправління;
4.3.11.видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх
виконання;
4.3.12.веде особистий прийом громадян з питань, які належать до його
компетенції;
4.3.13. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5.МАЙНО УПРАВЛІННЯ

5.1. Фінуправління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
5.2.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Фінуправління,
у межах виділених асигнувань, затверджує міська рада.
Кошторис та штатний розпис Фінуправління затверджує міський
голова.
5.3.Джерелом формування майна Фінуправління є кошти міського
бюджету та інші джерела не заборонені чинним законодавством.
5.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх
частини серед засновників (учасників) членів такої організації, працівників
(крім оплати їхньої праці і нарахування єдиного соціального внеску), членів
органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

6.1.Реорганізація Фінуправління відбувається за рішенням засновників –
Коростенської міської ради та в інших передбачених чинним законодавством
України випадках.
6.2.Ліквідація Фінуправління відбувається в наступних випадках:
1) за рішенням засновника;
2) на основі рішення суду чи господарського суду;
3) в інших випадках передбачених установчими документами та
законодавством.
6.3.Ліквідація вважається завершеною, а Управління таким, що
припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного
реєстру.
6.4.При реорганізації і ліквідації працівникам Управління гарантується
додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.
6.5.Зміни та доповнення до Положення приймаються рішенням
Коростенської міської ради, з наступною обов’язковою реєстрацією цих змін і
доповнень у встановленому законом порядку.
6.6. В разі припинення діяльності Фінуправління як неприбуткової
організації у результаті її ліквідації, злиття, поділу приєднання або
перетворення її майно та кошти, які залишились після розрахунків із бюджетом,
задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, повинні бути
передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до
доходу бюджету.
Начальник фінансового управління Л.Щербанюк
Секретар міської ради В. Вигівський

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія