Положення про фінансово – бухгалтерський відділ Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

15.11.2021 91

Положення про фінансово – бухгалтерський відділ Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансово – бухгалтерський відділ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Фінансово – бухгалтерський відділ Управління житлово-комунального господарства (далі за текстом „Відділ”) є структурним підрозділом Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради.
 2. Підпорядковується Відділ безпосередньо начальнику Управління житлово-комунального господарства, у разі його відсутності його заступникові.
 3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність Управління, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами начальника Управління ЖКГ, а також положенням про фінансово – бухгалтерський відділ.
 4. Основним завданням Відділу є:

4.1. Ведення бухгалтерського обліку та контролю за раціональним

використанням бюджетних коштів Управління.

4.2. Здійснення контролю за фінансовою діяльністю підвідомчих підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління.

4.3. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації  про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

4.4. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

5.2. Складає та подає у встановлені строки на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність по Управлінню, як головного розпорядника бюджетних коштів, а також  державну статистичну, зведену та іншу звітність  в порядку, встановленому законодавством України.

5.3. Здійснює поточний контроль за:

– дотриманням бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних
зобов’язань,  їх  реєстрації  в  Коростенському УДКСУ у Житомирській області та здійсненням  платежів  відповідно  до  взятих  бюджетних зобов’язань;

– правильністю зарахування  та  використання власних надходжень в
Управлінні;

– дотриманням  вимог  законодавства  з питань  ведення  бухгалтерського  обліку, національних  положень  (стандартів) бухгалтерського   обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у  підвідомчих підприємствах в межах своєї компетенції.

5.4. Складає кошториси, плани асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатні розписи Управління.

5.5. Складає паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання.

5.6. Своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори
(обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

5.7. Забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:

– використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та
інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;

– інвентаризації необоротних  активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу.

5.8. Надає методологічну допомогу з економічних питань підвідомчим підприємствам, що відносяться до сфери діяльності Управління.

5.9.  Розглядає заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що належать  до його компетенції.

5.10. Здійснює контроль за додержанням встановлених цін і тарифів у сфері житлово-комунальних послуг, перевіряє калькуляції, надає допомогу підприємствам по їх затвердженню.

5.11. Приймає участь у складанні перспективних і поточних планів розвитку підприємств житлово-комунального господарства.

5.12. Приймає участь у підготовці пропозицій до проєктів міського бюджету щодо фінансування заходів з утримання об’єктів благоустрою, будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житло-комунального господарства та інших об’єктів комунальної власності міської територіальної громади.

5.13. Проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та
звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства України.

5.14. Узагальнює фінансову та статистичну інформацію по підвідомчим підприємствам, що відносяться до сфери діяльності Управління.

5.15. Розробляє проєкти нормативно-правових актів місцевого значення в сфері житлово-комунального господарства.

5.16. Приймає участь в проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання  завдань Управління.

5.17. Проводить економічний аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств житлово-комунального господарства, готує пропозиції з питань оплати праці на даних підприємствах.

5.18. Готує пропозиції щодо помісячного преміювання керівників підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління.

5.19. Забезпечує підготовку проєктів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інформаційно-аналітичних  матеріалів, з питань що належать до компетенції Відділу.

 1. Відділ має право:

6.1. Представляти Управління в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

6.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу структурними підрозділами Управління первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

6.3. Для  розгляду  питань,  що  належать  до  компетенції відділу та для розробки комплексних проектів і планів залучати в установленому порядку старост, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також науково-дослідні, технологічні, проєктно-дослідні, проектно-конструкторські та інші організації.

6.4. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань та функцій.

6.5. Вносити  начальнику Управління ЖКГ пропозиції щодо удосконалення порядку ведення  бухгалтерського  обліку,  складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 1. Відділ у процесі  виконання  покладених  на  нього  завдань  взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету  Коростенської міської  ради,  представницькими  органами,  а  також  депутатами, старостами, комісіями, іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян міської територіальної громади.
 2. Керівником Відділу є заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер, який  призначається  на  посаду  і  звільняється  з  посади  розпорядженням міського  голови, в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу – головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу-заступника головного бухгалтера.
 4. Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер:

10.1. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

10.2. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

10.3. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

– перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

– проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

– приймання і видачі грошових коштів;

– оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

– проведення інших господарських операцій;

10.4. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника управління про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

10.5. Здійснює контроль за:

– відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Управлінням;

– складенням звітності;

– цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

– дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Управління;

– правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості Управління;

– додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

– оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

– розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Відділу;

– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

10.6. Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

10.7. Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

 1. Прийняття (передача) справ  заступником начальника управління з фінансових питань-начальником відділу-головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади  здійснюється  після проведення  внутрішньої  перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності,  за результатами  якої  оформляється  відповідний  акт.
 2. Структура і чисельність працівників відділу затверджується Коростенською міською радою. Призначення на посади та звільнення працівників відділу проводиться міським головою.
 3. Реорганізація та ліквідація відділу проводиться за рішенням Коростенської міської ради. У разі реорганізації чи ліквідації працівникам відділу гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог чинного законодавства України.
 4. В межах повноважень визначених чинним законодавством України, Коростенським УДКСУ у Житомирській області здійснюється організація та координація діяльності заступника начальника управління з фінансових питань-начальника відділу-головного бухгалтера та  контроль   за   виконанням   ним  своїх  повноважень шляхом оцінки  його діяльності.
 5. Оцінка виконання заступником начальника управління з фінансових питань-начальником відділу-головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів.
 6. Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами України.

 

 

 

Заступник начальника управління

з фінансових питань – начальник відділу –

головний бухгалтер фінансово –

бухгалтерського відділу                                                         Ольга ГОРБАНЬ

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія