Положення про інспекцію з благоустрою міста Коростеня

15.11.2021 153

Положення про інспекцію з благоустрою міста Коростеня

ПОЛОЖЕННЯ

про інспекцію з благоустрою міста Коростеня

 

  1. Загальні положення.

1.1. Це Положення розроблене відповідно до ст. 40 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від  09.11.2007 року №177 „Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту”.

1.2.Структура та Положення про інспекцію з благоустрою міста (далі-інспекція) затверджується міською радою. Інспекція підпорядкована управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради, підзвітна зазначеному управлінню.

1.3. У своїй діяльності інспекція керується Конституцією України, Законами України, зокрема Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, Указами, розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – законодавчими актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

     2.Функції та основні завдання інспекції.

2.1. Основними завданнями інспекції є:

–  контроль за станом благоустрою міста;

– контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені;

– сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста;

– притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою;

– профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою.

2.2. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

– проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями  незалежно від форм власності, громадянами законодавства у сфері благоустрою, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені;

–  проводить рейди та перевірки територій та об’єктів міста щодо стану їх благоустрою;

– здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою для притягнення винних до відповідальності;

– забезпечує підготовку матеріалів про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені;

– вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста;

– сприяє забезпеченню чистоти і порядку в місті, очищенню територій та об’єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених об’єктів та елементів;

– здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою;

– здійснює контроль за термінами виконання робіт, що пов’язані з прокладкою або ремонтом інженерних комунікацій, електромереж, вулиць, доріг та вжиттям заходів щодо виконання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами зобов’язань з метою відновлення благоустрою цих територій спільно з іншими відповідними організаціями;

– здійснює перевірки стану благоустрою, чистоти і порядку у водоохоронних зонах річок, рівчаків, водоймищ та ставків, за участю відповідних міських служб;

– здійснює контроль за утриманням лісопаркових зон і зелених насаджень на території міста, бере участь в обстеженні зелених насаджень, що підлягають зносу у зв’язку з проведенням будівельних, ремонтних, інших робіт, за вирубкою дерев і кущів;

– приймає участь в обговоренні проектів благоустрою територій та об’єктів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції та готує матеріали на розгляд міської ради, виконкому з питань, що відносяться до компетенції інспекції з благоустрою, а також ініціює їх проведення;

– вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою територій міста, удосконалення Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені;

– приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції інспекції;

–  залучає громадських інспекторів з благоустрою до участі в перевірках;

– приймає участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів з благоустрою;

– здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою;

– інформує начальника управління житлово-комунального господарства про результати рейдів та перевірок;

– здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  1. Права інспекції.

Інспекція має право:

3.1. Проводити рейди та перевірки територій та об’єктів міста щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені.

3.2. Виносити попередження керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, власникам приватних будинків, окремим громадянам за наявності порушень Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені, строків виконання робіт та інших випадків в межах функцій інспекції.

3.3. Встановлювати їм строки усунення виявлених недоліків або припинення дій.

3.4. Складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені та передавати їх на розгляд адміністративної комісії при виконкомі міської ради для притягнення винних до відповідальності.

3.5.Одержувати у встановленому законодавством порядку від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.6.Залучати в установленому порядку громадських інспекторів з благоустрою, фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

3.7.Надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшенні стану територій та об’єктів благоустрою.

3.8. Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об’єктів міста, удосконалення Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені.

3.9.Брати участь у межах своєї компетенції у роботі комісій, що утворюються виконкомом міської ради.

3.10.Надавати інформацію іншим органам державного контролю відповідно до законодавства.

3.11.Забороняти ведення самовільних робіт, пов’язаних з порушенням Правил благоустрою міста.

3.12. Викликати в інспекцію керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території міста, окремих громадян, власників житлових будинків для дачі пояснень про порушення Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені, вимагати від них письмової або усної інформації щодо намірів про усунення виявлених недоліків.

3.13. Піднімати клопотання перед міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою та іншими посадовими особами про прийняття відповідних рішень, якщо порушення набувають систематичного характеру або  несуть загрозу навколишньому середовищу.

3.14.Вносити пропозиції щодо вилучення дозволів на розміщення об’єктів реклами, виносної торгівлі та інше суб’єктам, що систематично порушують Правила благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені.

3.15.Працівники інспекції мають право безпосереднього входження на територію підприємств, установ, організацій, крім режимних об’єктів, для огляду територій та контролю за благоустроєм, утриманням зелених насаджень, дотриманням санітарних норм, перевіряти наявність договорів на прибирання прилеглих територій, вивіз, утилізацію сміття та відходів.

  1. Організація роботи та управління.

4.1.Інспекцію очолює начальник інспекції, який призначається і звільняється з посади міським головою за пропозицією начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради. Інші працівники інспекції призначається і звільняється з посади начальником управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.

4.2. Начальник інспекції з благоустрою міста:

– підпорядковується начальнику управління житлово-комунального господар-ства виконавчого комітету міської ради;

– керує діяльністю інспекції, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, контролює роботу інспекторів;

– діє від імені інспекції, представляє її в усіх установах, організаціях;

– встановлює графіки роботи інспекторів;

– веде табель обліку використання робочого часу працівників інспекції та подає на затвердження начальнику управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради;

– вносить проекти рішень з питань, що передбачені положенням про інспекцію;

– веде прийом громадян, розглядає їх звернення, пропозиції, заяви, скарги з питань благоустрою міста, вживає заходів з метою подолання існуючих недоліків;

– проводить закріплення громадських інспекторів благоустрою за штатними працівниками інспекції та здійснює контроль за їх діяльністю.

4.3. У випадку відсутності начальника інспекції, його обов’язки виконує один з інспекторів.

     5.Оплата праці працівників інспекції з благоустрою міста.

5.1.Штатний розпис інспекції з благоустрою міста затверджується начальником управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради за погодженням з міським головою.

5.2. Джерелом фінансування інспекції з благоустрою міста є міський бюджет та інші не заборонені законодавством джерела.

 

 

Секретар міської ради                                         О.Олексійчук

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія