Положення про відділ капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Коростенської міської ради

15.11.2021 218

Положення про відділ капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

                         

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ капітального будівництва

Управління житлово-комунального господарства

 виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Відділ капітального будівництва (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради.
 2. Відділ підпорядковується начальнику Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради та його заступнику.
 3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і Законами України, кодексами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами Управління ЖКГ та цим Положенням.
 4. Основними завданнями відділу є:

4.1. Забезпечення на території Коростенської міської територіальної громади, в межах повноважень Управління ЖКГ, реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади.

4.2. Організація та моніторинг стану виконання на території Коростенської міської територіальної громади державних, галузевих, регіональних, місцевих програм в сфері будівництва.

 1. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Бере участь в розробці та реалізації річних та місячних планів роботи Управління  ЖКГ.

5.2. Готує проєкти міських цільових програм з питань, що входять до компетенції відділу, організовує їх виконання; подає звіти про хід і результати виконання цих програм.

5.3. Готує пропозиції до проєкту місцевого бюджету щодо фінансування заходів з будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів комунальної власності міської територіальної громади.

5.4. Організовує за рахунок бюджетних коштів і на пайових засадах будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади.

5.5. Забезпечує, відповідно до вимог чинного законодавства України, закупівлю робіт, товарів та послуг, необхідних для виконання покладених на Управління ЖКГ завдань та функцій.

5.6. Забезпечує виконання Управлінням ЖКГ функцій замовника при проведенні робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, укладання відповідних договорів підряду.

 • Подає та отримує від відповідних органів державного архітектурно-будівельного контролю документи, що надають право на виконання будівельних робіт та документи, які підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва.

5.8. Забезпечує, в межах, покладених законодавством на замовника,  контроль за виконанням робіт, наданням послуг та поставкою товарів відповідно до укладених між Управлінням ЖКГ та суб’єктами господарювання договорів.

5.9. Проводить перевірку документів, поданих для оплати відповідно до укладених між Управлінням ЖКГ та суб’єктами господарювання договорів.

5.10. Організовує, у встановленому порядку, передачу завершених та введених в експлуатацію об’єктів будівництва підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють експлуатацію таких об’єктів або на яких покладено обов’язок щодо такої експлуатації.

5.11. Здійснює розгляд, у межах своєї компетенції, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.12. Готує проєкти рішень Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції відділу, розробляє проекти нормативно-правових актів місцевого значення в сфері будівництва.

5.13. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів та інформації, які відносяться до компетенції відділу, на офіційному веб-сайті Коростенської міської ради та на інших передбачених чинним законодавством України інтернет-ресурсах.

5.14. Забезпечує, у межах компетенції, виконання рішень Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, наказів Управління ЖКГ, додержання вимог нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.15. Здійснює організацію особистого прийому громадян, надає консультації з питань,  що відносяться до компетенції відділу.

5.16. Бере участь в розробці планів та здійснює контроль за виконанням робіт з поточного ремонту обʼєктів благоустрою Коростенської міської територіальної громади.

5.17. Забезпечує виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на Управління ЖКГ завдань у галузі будівництва.

 1. Відділ має право:

6.1. Для  розгляду  питань,  що  належать  до  компетенції відділу та для розробки комплексних проектів і планів залучати в установленому порядку старост, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також науково-дослідні, технологічні, проєктно-дослідні, проектно-конструкторські та інші організації.

6.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань та функцій.

6.3. Здійснювати контроль за належним утриманням та ефективною експлуатацією об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади.

6.4. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів в галузі будівництва.

6.5. Брати участь в роботі сесій Коростенської міської ради, засідань виконавчого комітету Коростенської міської ради, засіданнях постійних комісій Коростенської міської ради, нарадах, зустрічах, семінарах, виставках тощо з  питань,  що  відносяться до сфери діяльності відділу.

 1. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Коростенської міської ради, депутатами, старостами, комісіями, іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян.
 2. Спрямовує і координує діяльність відділу начальник Управління ЖКГ та його заступник, начальник відділу.
 3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 4. Начальник відділу:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе відповідальність перед начальником Управління ЖКГ за виконання покладених на відділ завдань.

10.2. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, проводить оцінювання виконання працівниками відділу обов’язків, передбачених їх посадовими інструкціями.

10.3. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг і звернень громадян, юридичних осіб та об’єднань громадян; вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

10.4. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

10.5. Забезпечує та контролює дотримання працівниками відділу внутрішньо трудового розпорядку, трудової дисципліни, вимог «Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті міської ради», Кодексу етики посадових осіб місцевого самоврядування, Правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

 1. Структура і чисельність працівників відділу затверджується Коростенською міською радою. Призначення на посади та звільнення працівників відділу проводиться міським головою.
 2. Реорганізація та ліквідація відділу проводиться за рішенням Коростенської міської ради. У разі реорганізації чи ліквідації працівникам відділу гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Заступник начальника управління,

начальник відділу житлово-комунальних

послуг та благоустрою                                                               Сергій СТУЖУК

                                                               

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія