Положення про відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 157

Положення про відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ молоді та спорту

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ молоді та спорту (далі – „Відділ”) є структурним підрозділом виконавчого комітету Коростенської міської ради, який утворюється міською радою і є підзвітним та підконтрольним виконкому міської ради, міському голові та заступнику міського голови.

1.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, в порядку, визначеному чинним законодавством. Структура відділу складається з посади начальника відділу та двох посад головного спеціаліста відділу.

1.3. Відділ, в межах своєї компетенції, забезпечує на території Коростенської міської територіальної громади реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту. Здійснює керівництво дорученою сферою, несе відповідальність за стан її розвитку.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови облдержадміністрації та міського голови, рішеннями виконавчого комітету, цим Положенням та іншим чинним законодавством України.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Основними завданнями відділу є:

– реалізація державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту;

– забезпечення контролю за виконанням чинного законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;

– здійснення діяльності з метою поліпшення становища молоді, забезпечення її здорового та всебічного розвитку;

– забезпечення розвитку фізичної культури, аматорського та професійного спорту;

– підвищення ролі фізичної культури і спорту в зміцненні здоров’я, формуванні здорового способу життя, гармонійному розвитку молодого покоління, підготовці його до праці, захисту інтересів держави;

– забезпечення соціального та правового захисту молоді, профілактики правопорушень у її середовищі з наданням інформаційної, правової, психолого-педагогічної, медичної та інших форм допомоги;

– сприяння  соціальному становленню та розвитку молоді;

– розробка, реалізація та контроль за виконанням міських цільових програм щодо поліпшення становища молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

– забезпечення проведення міських спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-масових та спортивних заходів;

– забезпечення участі спортсменів громади у обласних, всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях;

– організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення;

– забезпечення пропаганди фізичної культури і спорту, олімпійського руху, здорового способу життя.

2.2.  Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

– координує та контролює виконання державних програм з молодіжних питань і питань фізичної культури та спорту, визначає пріоритети та напрями роботи в цій сфері в межах своєї компетенції;

– спільно  з  іншими відділами  виконавчого комітету, підприємствами, організаціями та громадськими об’єднаннями, розробляє та реалізує міські програми і заходи з питань, що стосуються компетенції відділу;

– подає на розгляд міської ради проекти цільових програм з питань, що стосуються компетенції відділу, пропозиції до програми економічного і соціального розвитку міста;

– сприяє діяльності молодіжних, спортивних та інших громадських організацій, добровільних спортивних товариств, федерацій з різних видів спорту, залучає їх, у встановленому законодавством порядку, до виконання державних, міських програм та заходів;

– вносить пропозиції до проектів міського бюджету, щодо розподілу коштів по статтях видатків на розвиток фізичної культури і спорту, реалізацію молодіжної політики, здійснює контроль за ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються для реалізації фізкультурно-спортивних програм, в установленому порядку забезпечує фінансування фізкультурно-масових та спортивних заходів, відрядження спортсменів громади для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях, сприяє наданню фінансової допомоги міським спортивним федераціям, фізкультурно-спортивним організаціям;

– затверджує положення про проведення заходів і змагань та проводить міські змагання і навчально-тренувальні збори у межах кошторисних призначень, передбачених у міському бюджеті на розвиток фізичної культури і спорту;

– видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

– забезпечує відрядження тренерів та спортсменів для участі у змаганнях різного рівня;

– забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, надання оздоровчих послуг населенню та вживає заходів щодо розвитку масового спорту;

– виходить до відповідних органів з клопотанням про вирішення питань пільгового оподаткування спортивних споруд, прибутків підприємств, організацій, установ у частині, що спрямовується на фінансування розвитку фізкультури та спорту;

– формує єдиний календарний план міських спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів, контролює його виконання;

– забезпечує дотримання спортивних класифікацій, державних нормативів з фізичної культури і спорту;

– контролює та здійснює підготовку збірних команд громади, забезпечує їх участь у обласних та всеукраїнських змаганнях;

– спільно із зацікавленими організаціями проводить роботу по підготовці спортивних резервів, контролює організацію навчально-тренувальної роботи у спортивних закладах і клубах міста, незалежно від їх підпорядкування;

– удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сфері, з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення;

– перевіряє, разом з іншими структурними підрозділами органів виконавчої влади, стан роботи з фізичної культури і спорту у навчальних та позашкільних закладах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

– забезпечує збереження та розвиток існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих клубів, секцій, груп та сприяє створенню нових форм оздоровлення населення, розвитку масового  спорту;

– у визначеному порядку присвоює спортивні звання, нагороджує переможців змагань, працівників фізичної культури і спорту, спортивні клуби та організації, колективи фізкультури, ветеранів спорту;

– реєструє спортивні досягнення, здобуті спортсменами громади;

– здійснює контроль за ефективним використанням і технічним станом спортивних споруд, незалежно від їх підпорядкування;

– вивчає потребу в кадрах у сфері фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації, здійснює контроль за рівнем кваліфікації тренерів-викладачів, створює належні умови для ефективного оздоровлення населення;

– застосовує дисциплінарні стягнення до спортсменів, тренерів  та інших фізкультурних працівників за порушення правил та положень про змагання, договорів, контрактів, в межах та порядку, передбачених чинним законодавством України;

– подає у засоби масової інформації інформацію про стан та перспективи розвитку фізкультури і спорту, з питань, що стосуються компетенції відділу;

– організовує заходи щодо попередження негативних явищ, пропаганди здорового способу життя в молодіжному середовищі;

– забезпечує формування і відправку груп та оформлення документів для організації оздоровлення і відпочинку дітей в оздоровчих закладах за путівками, придбаними за кошти міського бюджету;

– забезпечує, в межах своїх повноважень, заходи щодо розвитку різних форм позашкільної освіти дітей, здійснює контроль за станом виховної роботи у спортивних клубах та секціях;

– координує організаційно-методичну роботу спортивних клубів Коростенського міського ЦФЗН ,,Спорт для всіх”;

– удосконалює, в межах своїх повноважень, систему пошуку і відбору талановитої та обдарованої молоді, сприяє її підтримці;

– сприяє створенню умов для соціального становлення та розвитку молоді;

– сприяє працевлаштуванню та зайнятості різних категорій молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, підтримці молодіжних центрів праці та створенню молодіжних бізнес–центрів, бізнес–інкубаторів, молодіжних трудових загонів;

– сприяє розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей молоді, проведенню конкурсів, тренінгів, семінарів, виставок, фестивалів, творчих конференцій, форумів, конгресів, розвитку мережі культурно–освітніх закладів, спрямовує діяльність молодіжних організацій;

– вживає заходів щодо виховання молоді на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності, міжнаціональної толерантності, сприяє діяльності військово–патріотичних клубів, фізкультурно–спортивних товариств та інших громадських організацій;

– сприяє залученню молоді до участі у суспільних та державотворчих процесах, інтеграції української молоді у міжнародну спільноту;

– організовує проведення наукових та соціологічних досліджень з молодіжних питань, готує та подає в установленому порядку узагальнені дані з цих питань;

– забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність відділу, в тому числі через засоби масової інформації, організовує проведення семінарів, конференцій з питань, віднесених до компетенції відділу, здійснює в установленому порядку інформаційно–пропагандистську, рекламну діяльність, застосовує друковані та інші засоби масової інформації;

– забезпечує своєчасний розгляд, в установленому порядку, заяв, звернень і скарг громадян;

– забезпечує роботу координаційної ради з питань молоді, фізичної культури і спорту.

– вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

– виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3.Права

3.1. Відділ має право:

– залучати в установленому порядку фахівців відділів виконавчого комітету, організацій, установ, підприємств (за погодженням з їх керівниками), представників громадських організацій для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

– отримувати в установленому порядку від інших підрозділів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, дані, необхідні для подання звітності, інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до компетенції відділу;

– виносити на розгляд виконавчого комітету та міської ради пропозиції щодо фінансування програм і проектів з питань, що належать до компетенції відділу;

– спільно з відповідними відділами і службами виконавчого комітету, здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів на реалізацію прийнятих програм та заходів;

– брати участь у розподілі гуманітарної допомоги серед різних категорій населення;

– скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

– сприяти у роботі громадським організаціям, клубам, секціям, діяльність яких спрямована на розвиток молоді, фізичної культури і спорту.

4.Взаємовідносини відділу

4.1. У процесі виконання покладених на нього завдань, відділ:

– співпрацює з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян;

– залучає в установленому порядку фахівців відділів виконавчого комітету, організацій, установ, підприємств (за погодженням з їх керівниками), представників громадських організацій для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

– контролює та координує діяльність бюджетної установи стадіон „Спартак”, Комунальної організації Коростенський міський центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, .дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних закладів, спортивних клубів міста.

5.Ліквідація та реорганізація

5.1. Відділ утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням міської ради.

5.2. Зміни та доповнення до Положення про відділ приймаються рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                Андрій ОХРІМЧУК

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія