Положення про відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.12.2021 405

Положення про відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ охорони здоров’я

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відділ охорони здоров’я  виконавчого комітету Коростенської міської ради  (надалі – Відділ) утворюється рішенням  Коростенської міської ради та є органом місцевого самоврядування (структурний підрозділ виконавчого  комітету міської ради).

1.2. У своїй діяльності  Відділ є підконтрольним й підзвітним Коростенської  міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Коростенської міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Податковим кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законом України, Про місцеве самоврядування в Україні, указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України,  розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації,  рішеннями Коростенської  міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно – правовими актами.

1.4. Відділ координує заклади, підприємства, установи та організації охорони здоров’я, які знаходяться на території  Коростенської міської територіальної громади.  До сфери управління Відділу належать заклади, підприємства, установи та організації охорони здоров’я міського підпорядкування. Підприємства, заклади, установи, організації охорони здоров’я міського підпорядкування є бюджетними неприбутковими установами (закладами).

1.5. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп встановленого зразку, бланк.

1.6. Відділ є неприбутковою організацією, не є платником податку як неприбуткова організація у порядку та на умовах, встановлених п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету і є головним розпорядником коштів закладів, підприємств, закладів, установ та організацій охорони здоров’я, які розташовані на території Коростенської міської територіальної громади та перебувають у комунальній власності територіальної громади. Обсяг видатків на утримання Відділу затверджує Коростенська  міська рада, які використовуються виключно на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників, працівників Відділу та підпорядкованих закладів, підприємств та установ охорони здоров’я (окрім плати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

1.7. У межах своїх повноважень Відділ має право укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові й немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Надання платних послуг підпорядкованими підприємствами, закладами, установами та організаціями охорони здоров’я, юридичним та фізичним особам здійснюється згідно з Переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України в галузі охорони здоров’я, а також на підставі укладених договорів з підприємствами,закладами, установами, організаціями і громадянами.

Підпорядковані підприємства, заклади, установи, організації охорони здоров’я використовують отримані доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, а також видатків на інші напрямки для реалізації цілей та завдань визначених їх установчими документами.

Майно комунальної власності належить Відділу на правах оперативного управління. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень діючого законодавства України.

1.8. Повна назва Відділу:

– українською мовою – Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради .

Скорочене найменування Відділу – ВОЗ ВК КМР

1.9. Місцезнаходження (юридична адреса) Відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради: 11500, Україна, Житомирська область, місто Коростень  вулиця Грушевського буд.22.

 

  1. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

2.1. Структура і штатний розпис та кошторис Відділу затверджуються у встановленому законодавством порядку. Структуру та штат Відділу затверджується Коростенською міською радою, штатний розпис Відділу — міським головою.

2.2. Працівники Відділу призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії Коростенської міської ради та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до вимог чинного законодавства України. Особові справи та трудові книжки зберігаються у відділі режимної секретної та кадрової служби виконавчого комітету Коростенської міської ради.

2.3. Відділ очолює начальник. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту  та пройшла конкурсний відбір.

У разі тимчасової відсутності начальника Відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на працівника Відділу, визначеного розпорядженням міського голови або визначено в  посадовій інструкції даного працівника.

2.4. Робота Відділу ведеться у відповідності з планом роботи, який складається на підставі планів роботи міської ради та виконавчого комітету, доручень керівництва, директивних документів органів  виконавчої влади, завдань та функцій Відділу.

2.5. Посадові обов’язки начальника Відділу та обов’язки спеціалістів  затверджуються міським головою. Посадові інструкції розробляє начальник відділу та подає на затвердження міського голови.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1 Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я на території Коростенської міської територіальної громади з урахуванням особливостей її соціально — медичного середовища.

Забезпечення в межах наданих повноважень доступності та безоплатності медичного обслуговування населення на території Коростенської міської територіальної громади  та надання  якісної медичної допомоги і медичних послуг через мережу комунальних медичних закладів та установ.

Контроль за забезпеченням, відповідно до законодавства, пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань.

3.2. Вивчення та аналіз стану здоров’я населення, розробка заходів щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, що сприяє збільшенню продовження життя людей.

Прогнозування розвитку та удосконалення мережі підприємств, установ, закладів та організацій охорони здоров’я незалежно від типів і форм власності згідно із потребою громадян у медичній допомозі. Визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров’я, розробка та організація виконання міської  програми  розвитку охорони здоров’я.

3.3. Контроль за дотриманням законодавства в сфері охорони здоров’я, державних вимог щодо якості та обсягу послуг закладами, підприємствами незалежно від форми власності, що надають медичні послуги населенню, розташованими на території Коростенської міської ради.

3.4. Організаційне керівництво діяльністю, координація і контроль за роботою закладів охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста.

3.5. Аналіз роботи суб’єктів всіх форм власності (за згодою), які надають платні медичні та фармакологічні послуги на території Коростенської міської територіальної громади.

3.6. Організація та проведення перевірок у підвідомчих закладах охорони здоров’я по всіх напрямах їх діяльності в межах наданих повноважень.

3.7. Здійснення контролю за наданням медико-санітарної допомоги населенню Коростенської міської територіальної громади.

3.8. Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевих бюджетів, забезпечує в межах своїх повноважень їх виконання, готує проекти рішень які стосуються діяльності закладів охорони здоров’я на території Коростенської міської територіальної громади.

3.9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників надання медичних послуг в лікувальних закладах, розташованих на території Коростенської міської територіальної громади.

3.10. Забезпечення в установленому законодавством порядку розгляду звернень громадян в підприємствах, установах, закладах та організаціях охорони здоров’я які розташовані на території Коростенської міської територіальної громади.

3.11. Сприяння  розвитку  мережі  підприємств, установ, закладів та організацій охорони здоров’я  усіх  форм власності, індивідуальної підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я. Сприяння залученню додаткових коштів та матеріальних цінностей, добровільних внесків від юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством України.

 

  1. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

4.1.Забезпечення в межах наданих повноважень доступності медичного обслуговування  на території Коростенської міської територіальної громади, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу.

4.2. Контроль за впровадженням надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

4.3. Контроль за забезпеченням, відповідно до законодавства, пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань.

4.4. Контроль за проведенням систематичного обстеження (диспансеризацією) осіб, що відносяться до декретованих груп.

4.5. Контроль за наданням медичної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

4.6. Контроль за реалізацією заходів, що спрямовані на профілактику соціальних захворювань (венеричних, туберкульозу, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ-інфекції тощо).

4.7.Спільно з іншими виконавчими органами міської ради забезпечення реалізації державних та місцевих програм боротьби з туберкульозом, СНІДом, наркоманією, алкоголізмом тощо, їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення.

4.8. Спільно з іншими виконавчими органами міської ради проведення державної політики у сфері охорони материнства та дитинства, розроблення і здійснення контролю за виконанням галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей. Вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до компетенції Управління.

4.9. Підготовка пропозицій до проектів програми соціально- економічного розвитку, проектів міського бюджету, надання їх на розгляд міської ради.

4.10. Контроль за наданням медичної допомоги інвалідам, учасникам АТО, ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим, як жертви політичних репресій, військовослужбовцям, звільненим у запас або у відставку, сім’ям, які втратили годувальника, багатодітним сім’ям, громадянам похилого віку, відповідно до чинного законодавства.

4.11. Надання засобам масової інформації інформацій про діяльність Відділу та закладів (підприємств, установ) охорони здоров’я міського підпорядкування.

4.12. Здійснення інших повноважень у сфері охорони здоров’я, віднесених законодавством до його компетенції.

4.13. Прогнозування потреб закладів охорони здоров’я Коростенської міської ради у лікарях, середніх медичних працівниках, у разі необхідності укладання договорів з вищими навчальними закладам на їх підготовку.

4.14. Вживає заходи, в межах наданих повноважень, щодо запобігання та протидії корупції  в закладах охорони здоров’я на території міста Коростеня.

4.15. За поданням керівників комунальних підприємств, установ, закладів та організацій охорони здоров’я Коростенської міської ради затверджує організаційну структуру, штатний розпис комунальних підприємств, установ, закладів та організацій Коростенської міської ради.

4.16. Здійснює бухгалтерський облік, складає звітність про фінансово- господарську діяльність Відділу, відповідно до діючого законодавства. Одержує у встановленому порядку бухгалтерську та статистичну звітність від підпорядкованих Відділу закладів, підприємств, установ та організацій охорони здоров’я.

4.17. Складає проект кошторису Відділу.

4.18. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірне та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4.19. Готує та вносить на розгляд Коростенської міської ради пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування програмних заходів за напрямками діяльності Відділу.

4.20. Здійснює облік змін, які вносяться до кошторису видатків Відділу за рішенням Коростенської міської ради, та включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про міський бюджет на бюджетний рік, на конкретні цілі, що пов’язані з реалізацією програм, віднесених до сфери діяльності Відділу.

4.21. Готує проекти рішень Коростенської міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови та наказів Відділу з організаційних питань, з питань бухгалтерського обліку та звітності та здійснює контроль за їх виконанням.

4.22. Виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань, передбачених діючим законодавством України.

 

  1. ПРАВА ВІДДІЛУ

5.1. Брати участь у роботі сесій, постійних комісій міської ради та засіданнях виконавчого комітету, у нарадах та семінарах, які проводяться цими органами.

5.2. Подавати міській раді та її виконавчому комітету пропозиції, проекти рішень щодо роботи Відділу. Подавати проекти  розпоряджень міського голови щодо роботи Відділу.

5.3. Вносити пропозиції органу місцевого самоврядування щодо коригування мережі підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я міського підпорядкування, відповідно до потреби у медичному обслуговуванні населення міста.

5.4. Здійснювати аналіз закупівель підприємствами, закладами, установами і організаціями сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста медикаментів, вакцин, медобладнання, медичного інструментарію та предметів медичного призначення, продуктів харчування, інших матеріальних цінностей, проведенням поточних та капітальних ремонтів тощо.

5.5. Здійснювати контроль за організацією лікувально-профілактичного процесу у підприємствах, закладах, установах і організаціях сфери охорони здоров’я на території Коростенської міської територіальної громади .

5.6. Контролювати хід виконання лікувально-профілактичними установами міста державних, регіональних, обласних, місцевих програм в галузі охорони здоров’я.

5.7. Отримувати в установленому порядку від інших відділів, управлінь міської ради, підприємств, організацій, закладів, від посадових осіб лікувально-профілактичних закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ повноважень.

5.8. Вносити пропозицій, готувати подання щодо кандидатур для призначення на посаду та звільнення керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади згідно законодавства.

5.9. Здійснювати спільно з іншими виконавчими органами міської ради заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій та своєчасного інформування Департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної Державної адміністрації та населення про них, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

 

  1. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ

Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, відділами, управліннями, структурними підрозділами Коростенської міської ради, депутатами, постійними комісіями, іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

  1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ВІДДІЛУ

7.1. Припинення діяльності Відділу відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) чи ліквідації.

7.2. Реорганізація Відділу  відбувається за рішенням Коростенської міської ради. При реорганізації Відділу відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків, належних  Відділу, до його правонаступників.

7.3.  Ліквідація Відділу проводиться в наступних випадках:

7.3.1. За рішенням Коростенської міської ради.

7.3.2. У випадку визнання  Відділу  банкрутом.

7.3.3. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

7.4.  Ліквідація Відділу проводиться  згідно  рішення  Коростенської міської ради  ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Відділу за рішенням суду чи господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами  Відділу.

7.5. Ліквідація вважається завершеною, а Відділ таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

7.6. Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюються на підставі рішення Коростенської міської ради або рішення суду у встановленому законодавством порядку. У разі припинення діяльності Відділу (в результаті його ліквідації, поділу, приєднання або перетворення) його активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

7.7.При реорганізації і ліквідації Відділу, працівникам, що вивільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів, відповідно до законодавства України.

 

Секретар міської ради                                                О.ОЛЕКСІЙЧУК

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія