Положення про відділ управління житловим фондом Управління житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Коростенської міської ради

15.11.2021 123

Положення про відділ управління житловим фондом Управління житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ управління житловим фондом

 Управління житлово-комунального господарства

 виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Відділ управління житловим фондом (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради та органом приватизації державного житлового фонду.
 2. Орган приватизації державного житлового фонду може мати печатку.
 3. Відділ підпорядковується начальнику Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради та його заступнику.
 4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і Законами України, кодексами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами Управління ЖКГ та цим Положенням.
 5. Основним завданням відділу є ведення обліку та приватизації житлового фонду відповідно до вимог чинного законодавства України.
 6. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Забезпечує реалізацію державної та місцевої політики з  питань  приватизації  державного житлового фонду.

6.2. Контролює дотримання вимог чинного законодавства України щодо приватизації державного житлового фонду фізичними та юридичними особами.

6.3. Виконує функції органу приватизації державного житлового фонду, готує та реєструє розпорядження органу приватизації про передачу у власність квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках.

6.4. Видає свідоцтво про право власності на житло.

6.5. За дорученням міського голови укладає угоди з організаціями, підприємствами, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд, з питань приватизації житлового фонду.

6.6. Готує відповідну документацію з питань приватизації відомчого житлового фонду на договірних умовах з підприємствами, організаціями, установами.

6.7. Проводить перевірку та оформлення пакету документів бронювання та зняття з броні жилих приміщень згідно поданих заяв.

6.8. Бере участь у роботі комісії по прийому об’єктів відомчого житлового фонду, житлових приміщень у власність Коростенської міської територіальної громади.

6.9. Складає акти, готує відповідні документи  по прийняттю об’єктів житлового фонду у власність Коростенської міської територіальної громади.

6.10. Здійснює контроль за своєчасним звільненням громадянами жилих приміщень у зв’язку з переселенням в чисту місцевість.

6.11. Здійснює контроль за використанням житлового фонду.

6.12. Здійснює контроль за своєчасним звільненням громадянами жилих приміщень, що приймаються у власність Коростенської міської територіальної громади.

6.13. Вносить пропозиції щодо формування житлового фонду соціального призначення для тимчасового проживання та орендованого житла, контролює його використання, веде облік та реєстрацію орендованого житла.

6.14. Здійснює розгляд, у межах своєї компетенції, звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.15.  Бере участь в розробці та реалізації річних і місячних планів роботи Управління ЖКГ.

6.16. Готує проекти рішень Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції відділу, розробляє проекти нормативно-правових актів місцевого значення в сфері житлової політики.

6.17. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів та інформації, які відносяться до компетенції відділу, на офіційному веб-сайті Коростенської міської ради та на інших передбачених чинним законодавством України інтернет-ресурсах.

6.18. Забезпечує, у межах компетенції, виконання рішень Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень  міського голови, наказів Управління ЖКГ, додержання вимог нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу.    

 1. Відділ має право:

7.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань та функцій.

7.2. Для  розгляду  питань,  що  належать  до  компетенції відділу, залучати в установленому порядку старост, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками).

7.3. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог чинного законодавства України з питань приватизації житлового фонду.

7.4. Брати участь в роботі сесій Коростенської міської ради, засідань виконавчого комітету Коростенської міської ради, засіданнях постійних комісій Коростенської міської ради, нарадах, зустрічах, семінарах, тощо з  питань,  що  відносяться до сфери діяльності відділу.

 1. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Коростенської міської ради, депутатами, старостами, комісіями, іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян.
 2. Спрямовує і координує діяльність відділу начальник Управління ЖКГ та його заступник, начальник відділу.
 3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеним чинним законодавством України.
 4. Начальник відділу:

11.1. Здійснює керівництво відділом, несе відповідальність перед начальником Управління ЖКГ за виконання покладених на відділ завдань.

11.2. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг і звернень громадян, юридичних осіб та об’єднань громадян; вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

11.3. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

11.4. Забезпечує та контролює дотримання працівниками відділу внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, вимог «Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті міської ради», Кодексу етики посадових осіб місцевого самоврядування, Правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

 1. Структура і чисельність працівників відділу затверджується Коростенською міською радою. Призначення на посади та звільнення працівників відділу проводиться міським головою.
 2. Реорганізація та ліквідація відділу проводиться за рішенням Коростенської міської ради. У разі реорганізації чи ліквідації працівникам відділу гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

Начальник відділу

управління житловим фондом                                            Тетяна  ВОЗНЮК

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія