Положення про відділ житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

12.11.2021 243

Положення про відділ житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ житлово-комунальних послуг та благоустрою

 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1.Відділ житлово-комунальних послуг та благоустрою (далі – відділ) є структурним підрозділом Управління житлово-комунального господарства.

2.Підпорядковується відділ начальнику та заступнику начальника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради.

3.У своїй діяльності відділ керується Конституцією і Законами України, кодексами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами Управління ЖКГ та цим Положенням.

4.Основним завданням відділу є забезпечення державної політики в галузі житлово-комунального господарства, здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою на території Коростенської міської територіальної громади.

5.Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Здійснює, в межах повноважень, контроль за роботою комунальних підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління ЖКГ.

5.2. Бере участь в розробці та реалізації річних і місячних планів роботи Управління  ЖКГ.

5.3. Узагальнює виробничу та статистичну інформацію підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління ЖКГ.

5.4. Готує та подає пропозиції щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства міської територіальної громади, поліпшення роботи підприємств ЖКГ, впровадження заходів з енергозбереження.

5.6. Готує проєкти міських цільових програм з питань, що входять до компетенції відділу, організовує їх виконання; подає звіти про хід і результати виконання цих програм.

5.7. Готує пропозиції до проєкту місцевого бюджету щодо фінансування заходів з будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів комунальної власності міської територіальної громади в частині обʼєктів житлово-комунального господарства та благоустрою.

5.8. Проводить моніторинг підготовки обʼєктів житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період, здійснює контроль за реалізацією заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади під час осінньо-зимового періоду, а також в умовах виникнення стихійних лих, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків.

5.9. Сприяє створенню на території Коростенської міської територіальної громади об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, координує їх діяльність.

5.10. Забезпечує зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків (з питань визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем; обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням) та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами, на офіційному сайті міста.

5.11. Здійснює розгляд, у межах своєї компетенції, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.12. Готує проєкти рішень Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції відділу, розробляє проекти нормативно-правових актів місцевого значення в сфері житлово-комунального господарства.

5.13. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів та інформації, які відносяться до компетенції Управління ЖКГ, на офіційному веб-сайті Коростенської міської ради та на інших передбачених чинним законодавством України інтернет-ресурсах.

5.14. Забезпечує, у межах компетенції, виконання рішень Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, додержання вимог нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління ЖКГ.

5.15. Згідно затвердженого графіка здійснює особистий прийом громадян, надає консультації з житлово-комунальних питань.

5.16. Бере участь в проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання  завдань Управління ЖКГ.

5.17. Бере участь в розробці планів та здійснює контроль за виконанням заходів з благоустрою на території Коростенської міської територіальної громади.

6.Відділ має право:

6.1. Для  розгляду  питань,  що  належать  до  компетенції відділу та для розробки комплексних проектів і планів залучати в установленому порядку старост, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також науково-дослідні, технологічні, проєктно-дослідні, проектно-конструкторські та інші організації.

6.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань та функцій.

6.3. Здійснювати контроль за належним утриманням та ефективною експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади.

6.4. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з житлово-комунальних питань.

6.5. Брати участь в роботі сесій Коростенської міської ради, засідань виконавчого комітету Коростенської міської ради, засіданнях постійних комісій Коростенської міської ради, нарадах, зустрічах, семінарах, виставках тощо з  питань,  що  відносяться до сфери діяльності Управління ЖКГ.

7.Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Коростенської міської ради, депутатами, старостами, комісіями, іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян.

8.Спрямовує і координує діяльність відділу начальник Управління ЖКГ та його заступник, начальник відділу.

9.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.Начальник відділу:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе відповідальність перед начальником Управління ЖКГ за виконання покладених на відділ завдань.

10.2. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, проводить оцінювання виконання працівниками відділу обов’язків, передбачених їх посадовими інструкціями.

10.3. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг і звернень громадян, юридичних осіб та об’єднань громадян; вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

10.4. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

10.5. Забезпечує та контролює дотримання працівниками відділу внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, вимог «Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті міської ради», Кодексу етики посадових осіб місцевого самоврядування, Правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

11.Структура і чисельність працівників відділу затверджується Коростенською міською радою. Призначення на посади та звільнення працівників відділу проводиться міським головою.

12.Реорганізація та ліквідація відділу проводиться за рішенням Коростенської міської ради. У разі реорганізації чи ліквідації працівникам відділу гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

Заступник начальника управління,

начальник відділу житлово-комунальних

послуг та благоустрою                                                               Сергій СТУЖУК

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія