Положення про загальний відділ виконавчого комітету Коростенської міської ради

12.11.2021 156

Положення про загальний відділ виконавчого комітету  Коростенської  міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ  виконавчого комітету

Коростенської  міської ради

 

1.Загальний відділ (надалі-Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету міської  ради.

Відділ  підпорядковується  міському  голові, керуючому  справами  виконкому, безпосередньо  начальнику  відділу.

2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації і міського голови, рішеннями обласної та міської рад, рішеннями виконавчого комітету міської ради, регламентом  роботи  виконкому.

2.1.Структура і чисельність працівників загального відділу  затверджується сесією міської ради.

3.Основними завданнями Відділу є:

3.1.організаційно-технічне обслуговування апарату міськвиконкому, забезпечення Єдиної системи діяльності в ньому, організації прийому громадян, контролю за строками проходження і виконання службових документів, розглядом пропозицій, заяв і скарг, надання методичної допомоги в організації роботи по веденню діловодства іншим структурним  підрозділам  виконкому.

4.Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.здійснює ведення діловодства у виконкомі;

4.2.приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, внутрішню документацію, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде реєстрацію, контрольну і довідкову картотеки;

4.3.забезпечує разом з організаційним та іншим відділами виконкому організаційно-технічну підготовку засідань виконкому, розмножує матеріали, розсилає їх членам виконкому, у необхідних випадках видає копії, виписки і довідки з прийнятих рішень і розпоряджень;

4.4.забезпечує контроль за строками виконання документів вищестоящих державних органів, інших службових документів, що підлягають контролю, систематично інформує керівництво виконкому про хід виконання;

4.5.складає зведену номенклатуру справ міськвиконкому, забезпечує контроль за правильністю формування справ;

4.6.здійснює оформлення, облік і зберігання протягом установленого строку рішень та розпоряджень, готує і здає справи у державний архів;

4.7.загальний відділ забезпечує організаційно-технічне обслуговування прийому громадян у виконкомі, веде облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що надходять, контролює строки їх розгляду;

4.8.за дорученням  міського голови  перевіряє у відділах і управліннях стан організації діловодства та контролю за виконанням актів вищестоящих органів та інших документів;

4.9.забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів, ведення діловодства у міськвиконком, сприяє підвищенню кваліфікації працівників ділових служб відділів;

4.10.здійснює контроль за правильністю користування документами у виконкомі, готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства, контролю за строками виконання службових документів;

4.11.бере участь у розробці і виданні довідників та інших посібників необхідних для роботи виконавчих органів місцевих рад;

4.12.загальний відділ має право за згодою заступника міського голови, керуючого справами повертати відділам і управлінням проекти розпоряджень і рішень та інші документи, подані з порушенням вимог інструкцій по діловодству, регламенту роботи виконкому.

5.Відділ має право :

5.1.залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2.одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3.скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

7.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється  з  посади  міським  головою  згідно  чинного  законодавства.

7.1.начальник загального відділу керує діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання планів роботи відділу, забезпечує роботу відділу згідно посадової інструкції.

7.2.у складі відділу працюють спеціалісти, які призначаються та звільняються розпорядженням міського голови, знаходяться у безпосередньому підпорядкуванню завідуючого відділом, виконують обов’язки  згідно посадових інструкцій.

7.3.спрямовує і координує діяльність управління один із заступників міського голови відповідно до «Розподілу обов’зків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому».

8.Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

8.1.граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує міська рада.

9.Відділ не є самостійною юридичною особою.

10.Реорганізація та ліквідація управління проводиться за рішенням міської ради та в інших передбачених чинних законодавством випадках.

10.1.при реорганізації і ліквідації працівникам управління гарантується
додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавств

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                         А.В.Охрімчук

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія