Посадова інструкція державного реєстратора речових прав на нерухоме майно відділу державної реєстрації

16.11.2021 1376

Посадова інструкція державного реєстратора речових прав на нерухоме майно відділу державної реєстрації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

                        ___________В.В.Москаленко

   “  _____” ____________20__р.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

державного реєстратора  речових прав

на нерухоме майно відділу державної реєстрації

 

 1. Загальні положення
  • Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно є державним службовцем та державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  • Посада державного реєстратора відділу входить до п’ятої категорії посад державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу».
  • Державний реєстратор відділу призначається та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Призначення на посаду державного реєстратора відділу проводиться за результатом проведеного конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним законодавством.

 • Державний реєстратор відділу під час виконання службових обов’язків підпорядковується начальнику відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 • На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки «Право», стаж роботи якої за фахом у державній службі, службі органах місцевого самоврядування не нижче посади провідного спеціаліста не менше як 2 роки, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
 • Державний реєстратор має власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.
 • При тимчасовій відсутності державного реєстратора (відпустка, відрядження, хвороба, інші причини) його заміщує інший державний реєстратор.
 • Державний реєстратор відділу повинен володіти державною мовою, знати: Конституцію України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про адміністративні послуги» та інші закони України; акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання його функціональних обов’язків; Положення про відділ; нормативно – правові акти, які регулюють відносини з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; основи державного управління; основи діловодства; правила ділового етикету; основні принципи роботи з комп’ютерною технікою та відповідними програмними засобами;  законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.
 1. Завдання та обов’язки

Державний реєстратор  речових прав на нерухоме майно та їх  обтяжень відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону, а саме:

2.1.1 встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

2.1.2 відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

2.1.3 відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

2.1.4 відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав), відомостям, що містяться у поданих документах;

2.1.5  наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

2.1.6 наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

2.2 Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

2.3 Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 01 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

2.4 Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінету Міністрів України;

2.5 Відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

2.6 Присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

2.7 Виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

2.8 Формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

2.9  Формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;

2.10  Надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє в її наданні у випадках, передбачених Законом  України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

2.11 Здійснює взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

2.12 Приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав;

2.13 Здійснює в межах компетенції заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме:

2.13.1 Вносить пропозиції щодо удосконалення роботи у сфері державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно, щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

2.13.2  здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2.14 Зберігає державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

2.15. Систематично займається підвищенням професійного рівня, вивчає нормативно-правові акти у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, бере  участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо), організованих Головним територіальним управлінням юстиції у Житомирській області у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2.16. Здійснює інші повноваження, відповідно до законодавства, виконує інші завдання у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

2.17. Якщо під час проведення державної реєстрації прав у державного реєстратора  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виникає сумнів щодо справжності поданих документів, то державний реєстратор  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зобов’язаний повідомити про це правоохоронні органи.

2.18. Несе відповідальність за формування та зберігання реєстраційних справ речових прав.

 1. Права
 • Державний реєстратор має право:
  • За дорученням керівника Відділу представляти відділ в інших органах виконавчої влади з питань, які належать до його компетенції;
  • Відповідно до своєї компетенції, брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення;
  • Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
  • Вносити на розгляд керівнику Відділу пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому, шляхів удосконалення роботи органів державної реєстрації прав;
  • Вносити керівнику Відділу пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики – статистичних даних, з метою виконання покладених завдань;
  • За дорученням керівника Відділу брати участь у роботі семінарів, нарад з питань, віднесених до його компетенції.
  • Вимагати затвердження чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;
  • На оплату праці залежно від рангу, який йому присвоєний, якості, досвіду та стажу роботи;
  • На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.
  • Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження ним держаної служби, у випадках необхідності давати особисті пояснення;
  • На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
  • На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
  • На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;
  • Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

3.1.15.  Державний реєстратор  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав у разі, якщо речове право на нерухоме майно, обтяження такого права набувається,  змінюється або припиняється за суб’єктом державної реєстрації прав, з яким державний реєстратор  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень перебуває у трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором.

3.1.16. Державний реєстратор  речових прав на нерухоме майно та їх  обтяжень не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав на своє ім’я, на ім’я свого чоловіка (дружини), його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), суб’єкта господарювання, засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація прав проводиться іншим державним реєстратором.

 1. Відповідальність
 • Державний реєстратор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.
 • За порушення законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, бездіяльності, порушення норм етики та поведінки державного службовця, порушення вимог законодавства про охорону праці, обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням, державний реєстратор несе відповідальність відповідно до законодавства України.

 • Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду.
 • Покладання на державного реєстратора обов’язків, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, не допускається.
 • Державний реєстратор повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі,  яка дала доручення,  а  у  разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.
 • Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність державного реєстратора, пов’язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 1. Заохочення
 • До державного реєстратора можуть застосовуватись заохочення, що передбачені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Державному реєстратору може бути присвоєно черговий або позачерговий ранг у межах відповідної категорії посад, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» .
Розробник Начальник відділу державної реєстрації, реєстратор виконавчого комітету Коростенської міської ради   Т.А. Рибачук
Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В.Охрімчук
  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради   О.А. Ясинецький
  Начальник юридичного відділу   Т.А. Камінська
  Начальник режимно-секретної та кадрової служби    

Р.А. Іванова

 

З  інструкцією ознайомлений:

“_____”  __________ 2016 р.        _____________________

Інструкцію  отримав:

“_____”  __________ 2016 р.         _____________________

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба  
Начальник відділу  
Копія:  
Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія