Посадова інструкція державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу державної реєстрації виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 293

Посадова інструкція державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу державної реєстрації виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

                       ___________В.В.Москаленко

   “ _____” ____________20__р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

відділу державної реєстрації виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є державним службовцем та державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

1.2. Посада державного реєстратора відділу входить до п’ятої категорії посад державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу».

1.3. Державний реєстратор відділу призначається та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Призначення на посаду державного реєстратора відділу проводиться за результатом проведеного конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним законодавством.

1.4. Державний реєстратор відділу під час виконання службових обов’язків підпорядковується міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому, начальнику відділу державної реєстрації.

1.5. Взаємодіє з начальником відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради відносно координації своєї діяльності у Центрі надання адміністративних послуг щодо якості та своєчасності виконання посадових обов’язків.

1.6. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, має вільне володіння державною мовою, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

1.7. Державний реєстратор має власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.

1.8. Державний реєстратор відділу повинен володіти державною мовою, знати: Конституцію України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про торгово-промислові палати в Україні», «Про асоціації органів місцевого самоврядування», «Про третейські суди», Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закон України «Про адміністративні послуги» та інші закони України; акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання його функціональних обов’язків; нормативно – правові акти, які регулюють відносини з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; основи права та політології; основи діловодства; правила ділового етикету; основні принципи роботи з комп’ютерною технікою та відповідними програмними засобами; законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

1.9. На час відсутності державного реєстратора його обов’язки виконує інший державний реєстратор.

  1. Завдання та обов’язки

2.1. Державний реєстратор відділу відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.1. здійснює повноваження державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

2.1.2. виконує завдання та обов’язки адміністратора Центру надання адміністративних послуг в частині прийому документів у сфері державної відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» ;

2.1.3. звітує перед начальником відділу щодо виконання покладених на відділ завдань та планів роботи у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

2.1.4. здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме:

– здійснює реєстраційні дії у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців;

– перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

– перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

– проводить реєстраційні дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

– веде Єдиний державний реєстр;

– веде реєстраційні справи;

– здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством;

– надає відомості з Єдиного державного реєстру в порядку та
обсязі, встановлених Законом.

2.1.5. вживає в межах компетенції заходів щодо ведення та функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

2.1.6. державний реєстратор не має права проводити реєстраційні дії щодо суб’єкта державної реєстрації, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором;

2.1.7. державний реєстратор не має права проводити реєстраційні дії щодо себе, свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також юридичних осіб, засновником (учасником) яких він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором відповідного суб’єкта державної реєстрації;

2.1.8. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.

2.1.9. Державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, обов’язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.

2.1.10. зобов’язаний зберігати державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

2.1.11. зобов’язаний систематично займатися підвищенням професійного рівня, вивчати нормативно-правові акти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, приймати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо). Забезпечує ведення діловодства та архівних справ у відділі;

2.1.12. несе відповідальність за зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2.1.13. виконує інші завдання у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у тому числі доручення, покладені на нього начальником відділу;

2.1.14. дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

  1. Права

3.1. Державний реєстратор має право:

3.1.1. відповідно до своєї компетенції, брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення;

3.1.2. одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

3.1.3. вносити на розгляд начальника відділу щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому, шляхів удосконалення роботи органів державної реєстрації прав;

3.1.4. вносити начальнику відділу пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики – статистичних даних, з метою виконання покладених на відділ завдань;

3.1.5. за дорученням начальника відділу брати участь у роботі семінарів, нарад з питань, віднесених до його компетенції;

3.1.6. вносити пропозиції начальнику відділу щодо вдосконалення роботи відділу;

3.1.7. вимагати затвердження чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

3.1.8. на оплату праці залежно від рангу, який йому присвоєний, якості, досвіду та стажу роботи;

3.1.9. на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

3.1.10. безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, у випадках необхідності давати особисті пояснення;

3.1.11. на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

3.1.12. на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

3.1.13. на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

3.1.14. захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

  1. Відповідальність

4.1. Державний реєстратор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

4.2. За порушення законодавства у сфері державної реєстрації осіб та фізичних осіб – підприємців державний реєстратор несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

4.3. У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, бездіяльності, порушення норм етики та поведінки державного службовця, порушення вимог законодавства про охорону праці, обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням, начальник відділу несе відповідальність відповідно до законодавства України.

4.4. Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду.

4.5. Покладання на державного реєстратора обов’язків, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, не допускається.

4.6. Державний реєстратор повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний реєстратор зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

4.7. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність державного реєстратора, пов’язану з проведенням державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

  1. Заохочення

5.1. До державного реєстратора можуть застосовуватись заохочення, що передбачені Законом України «Про державну службу», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.2. Державному реєстратору може бути присвоєно черговий або позачерговий ранг у межах відповідної категорії посад державних службовців.

 

Розробник Начальник відділу державної реєстрації, реєстратор виконавчого комітету Коростенської міської ради Т.А. Рибачук
Перевірено Керуючий справами виконкому А.В.Охрімчук
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.А. Ясинецький
Начальник юридичного відділу Т.А. Камінська
Начальник режимно-секретної та кадрової служби  

Р.А. Іванова

 

З інструкцією ознайомлений:

“_____” __________ 2020 р.                                           _____________________

 

Інструкцію отримав:

“_____” __________ 2020 р.                                           _____________________

Оригінал:
Кадрова служба
Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу державної реєстрації виконавчого комітету Коростенської міської ради
Копія:
Начальник відділу державної реєстрації, реєстратор виконавчого комітету Коростенської міської ради
Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія