Посадова інструкція головного бухгалтера управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

31.03.2023 397

Посадова інструкція головного бухгалтера управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

 Міський  голова 

 _________В.В.Москаленко

     “15” березня   2021р.

Посадова інструкція

головного бухгалтера управління економіки

виконавчого комітету Коростенської  міської ради

 

 1. Загальні положення

 

 • Головний бухгалтер управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою органів місцевого самоврядування.  Призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеним чинним законодавством.
 • Безпосередньо підпорядковується начальнику управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради та виконує доручення міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків, який відповідає за роботу управління, керуючого справами виконкому.
 • В роботі керується Конституцію України, Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, іншими нормативно-правовими актами.
 • На посаду призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, досвід роботи за фахом не менше 3 років, вільно володіє державною мовою, навиками роботи з персональною комп’ютерною технікою та необхідним програмним забезпеченням.

 

 1. Завдання та обов’язки

 

 • Головний бухгалтер здійснює організацію ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
 • Здійснює згідно з бюджетним законодавством взяття бюджетних зобов’язань, їх реєстрацію в органах Державного казначейства та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.
 • Забезпечує повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом по Управлінню;
 • Складає бюджетні запити, кошториси, довідки про зміни до кошторисів з розшифровками до них по Управлінню.
 • Забезпечує контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.
 • Забезпечує нарахування і виплату заробітної плати працівникам Управління.
 • Забезпечує своєчасне проведення розрахунків, які виникають в процесі виконання кошторисів з підприємствами, організаціями.
 • Бере участь в проведенні інвентаризації грошових коштів, розрахунків, матеріальних цінностей, своєчасне і правильне виведення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку.
 • Організовує забезпечення наявності первинної документації щодо кожної операції і своєчасність обробки документів, відповідність фактичних даних даним бухгалтерського обліку, проводить обробку банківських документів, щомісячне складання меморіальних ордерів, веде облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків.
 • Забезпечує складання і представлення в установлені строки статистичної, податкової, фінансової та бюджетної звітності, звітності соціальним фондам.
 • Направляє і здає річний звіт (бюджетну і фінансову звітність) про виконання бюджету Управління.
 • Акумулює пропозиції та готує необхідну документацію для придбання нової та списання старої техніки, запасних частин, витратних матеріалів, контролює їх зберігання та використання.
 • Забезпечує систематизований облік положень, інструкцій, методичних вказівок з питань бухгалтерського обліку та звітності, інших нормативних документів, які відносяться до компетенції бухгалтерської служби.
 • Забезпечує збереження бухгалтерських документів, кошторисів, розрахунків до них, інших документів, а також передачу їх в архів в установленому порядку.
 • Відповідно до покладених завдань забезпечує висвітлення інформації в офіційних засобах масової інформації, на офіційному сайті міста, порталі відкритих даних тощо.
 1. Права

3.1. В установленому порядку отримувати від керівників підприємств, установ та організацій міста інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов’язків та завдань.

3.3. Вносити на розгляд пропозиції по удосконаленню ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, проведення фінансово господарської діяльності органами місцевого самоврядування, готувати та подавати на розгляд і прийняття  відповідних рішень керівництвом виконкому доповідних записок та інформації з питань, що належать до компетенції Управління;

3.4. На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, досвіду роботи, якості виконання посадових обов’язків, стажу служби в органах місцевого самоврядування;

3.5. На підвищення професійного рівня згідно з чинним законодавством.

 

 1. Відповідальність

 

4.1. Головний бухгалтер несе відповідальність за:

4.1.1. несвоєчасне та/або неякісне виконання посадових завдань та обов’язків;

4.1.2. бездіяльність та/або недобросовісне використання наданих йому прав, при виконанні ним посадових завдань та обов’язків;

4.1.3. порушення трудової та виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, пожежної безпеки на робочому місці, збереження матеріальних цінностей;

4.1.4. порушення норм етики поведінки службовця органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу та її проходженням;

4.1.5. виконання покладених на нього завдань, законність прийнятих ним рішень та за дотримання фінансової дисципліни.

 

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

5.1. Організація та координація діяльності головного бухгалтера, контроль  за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення  бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, проведення оцінки  його діяльності.

5.2. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником Управління та заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків, який відповідає за роботу Управління.

 

Розробник Начальник управління  економіки   О.В.Жилін
Узгоджено Заступник міського голови   О.А. Ясинецький
  Керуючий справами виконкому   А.В. Охрімчук
  Начальник  юридичного  відділу   Т.А. Камінська
  Начальник  режимно-секретної

та кадрової служби

   

Р.А. Іванова

  Голова  профспілки   В.П. Безпалько

 

З  інструкцією ознайомлений (-а):

«15» березня 2021 р.                                       М. А. Іскоростенська

 

Інструкцію  отримав (-ла):

«15» березня 2021 р.                                       М. А. Іскоростенська

 

 

Оригінал: Кадрова служба 1
Копії:
Начальник  управління 1

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія