Посадова інструкція головного спеціаліста фінансово-бухгалтерського відділу Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

15.11.2021 142

Посадова інструкція  головного спеціаліста фінансово-бухгалтерського відділу Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                  Міський  голова 

                                                                ___________В.В. Москаленко 

                                                                                  “____” _____________ 2021 р.

 

Посадова інструкція

 головного спеціаліста фінансово-бухгалтерського відділу

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

  1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст фінансово-бухгалтерського відділу Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою виконавчого комітету Коростенської міської ради.

1.2. Головний спеціаліст фінансово-бухгалтерського відділу підпорядковується начальнику управління, заступнику начальника управління з фінансових питань – начальнику відділу – головному бухгалтеру, заступнику начальника відділу – заступнику головного бухгалтера, міському голові, першому  заступнику, заступнику згідно розподілу обов’язків, секретарю міської ради, керуючому справами.

1.3. На посаду головного спеціаліста фінансово-бухгалтерського відділу призначається громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в органі місцевого самоврядування або на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи в інших сферах економіки не менше 3 років. Головний спеціаліст призначається і звільняється з посади міським головою згідно вимог чинного законодавства України.

1.4. В своїй роботі керується Конституцію України, Бюджетним кодексом України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян»,  «Про державну службу», «Про публічні закупівлі», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про засоби масової інформації», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», наказами, інструкціями і роз’ясненнями Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, «Положенням про управління ЖКГ міськвиконкому», «Положенням про фінансово-бухгалтерський відділ Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради», цією посадовою інструкцією, іншими законодавчими та нормативно – правовими актами.

1.5. Головний спеціаліст повинен знати Державну політику, форми і методи  роботи в сфері бухгалтерського обліку та контролю житлово-комунального господарства, повинен вміти працювати на комп’ютері, та знати програмні засоби, знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці правила етикету.

1.6. Головний спеціаліст на період тимчасової відсутності іншого головного спеціаліста фінансово-бухгалтерського обліку виконує його обов’язки. На період тимчасової відсутності головного спеціаліста його обов’язки виконує інший головний спеціаліст відділу.

  1. Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст:

2.1. Забезпечує виконання покладених на нього завдань, які сприяють створенню умов для ефективної роботи відділу.

2.2. Дотримується встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності.

2.3. Здійснює підготовку платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов’язань на поточні та капітальні видатки за відповідними кодами економічної та функціональної класифікації в програмі ІПК Місцевий бюджет системи «Логіка».

2.4. Стежить за правильним та своєчасним перерахуванням податків в державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування.

2.5. Здійснює проведення видатків в системі «Клієнт Казначейства-Казначейство», контролює залишки коштів та щоденно друкує виписки по рахунках .

2.6. Готує документи, необхідні для обслуговування управління в Коростенському УДКСУ.

2.7. Організовує належний облік фінансових і розрахункових операцій, а також своєчасну і правильну їх звірку з відповідними  організаціями.

2.8. Розміщує звіти, договори, акти та накладні, тощо в службовому

кабінеті на порталі інформації в системі Є-data, згідно ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів».

2.9. Бере участь в підготовці актів на списання запасних частин, господарчих та канцелярських товарів, актів введення в експлуатацію основних засобів та МНМА, актів передачі матеріальних цінностей та витрат на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію об’єктів.

2.10. Здійснює перевірку заявок одержувачів коштів на відповідність з планами фінансування по загальному фонду та контроль за цільовим використанням коштів місцевого бюджету.

2.11. Проводить фінансування розпорядників нижчого рівня по зареєстрованих фінансових зобов’язаннях через систему «Клієнт Казначейства-Казначейство».

2.12. Веде облік шляхових листів службового автомобіля, готує документи на списання витрат палива та талонів.

2.13. Готує статистичні звіти про використання та запаси палива, про роботу автотранспорту, про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції згідно графіку  та надає їх до управління статистики.

2.14. Бере участь у проведенні інвентаризації грошових коштів, матеріальних та інших цінностей і оформляє необхідну документацію.

2.15. Виконує інші доручення заступника начальника управління з фінансових питань-начальника відділу-головного бухгалтера, начальника управління та профільного заступника міського голови, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству.

2.16. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.

2.17. За вказівкою заступника начальника управління з фінансових питань-начальника відділу-головного бухгалтера бере участь у підготовці питань, що відносяться до компетенції відділу, які будуть виноситись на розгляд сесії міської ради, виконавчого комітету Коростенської міської ради та комісій виконавчого комітету Коростенської міської ради. Бере участь у підготовці, розробці та реалізації програм Коростенської міської ради.

  1. Права

Головний спеціаліст має право:

3.1. Отримувати статистичні та інформаційні матеріали від структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, їх працівників,  підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, осередків політичних партій, громадських та релігійних організацій,  в межах компетенції відділу.

3.2. Вносити пропозиції заступнику начальника управління з фінансових питань-начальнику відділу-головному бухгалтеру щодо удосконалення роботи відділу.

3.3. Вносити пропозиції щодо цільового та ефективного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

  1. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність:

4.1. За неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, неналежне виконання покладених завдань, визначених Положенням про управління, бездіяльність,  порушення норм етики поведінки посадової особи  та обмежень передбачених законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розголошення  відомостей, пов`язаних з службовою діяльністю.

4.2. За порушення виконавчої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.3. За розробку щомісячних, квартальних, річних звітів та планів роботи відділу, їх реалізацію.

4.4. За якість та відповідність чинному законодавству підготовлених розпорядчих документів, дотримання строків розгляду заяв.

4.5. Окрім дисциплінарних стягнень,  передбачених діючим законодавством  про працю України (догана, звільнення), до заступника начальника відділу – заступника головного бухгалтера можуть бути застосовані такі  заходи дисциплінарного впливу:

– попередження про неповну службову відповідність;

– затримка до одного року присвоєння чергового рангу посадової особи

або в  призначенні на вищу посаду.

  1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1.Головний спеціаліст фінансово-бухгалтерського відділу має право вимагати інформацію та документи, необхідні для організації та економічного аналізу ведення бухгалтерського обліку та контролю, у визначені строки з моменту запиту, від підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності в межах компетенції відділу, працівників Управління житлово-комунального господарства. За несвоєчасне, недоброякісне оформлення складання цих документів, затримку передачі їх для відображення в бухгалтерському обліку та звітності, за недостовірність даних, що містяться в документах, а також за складання документів, що відображають незаконні операції, відповідальність несуть посадові особи, які склали та підписали ці документи.

5.2. Співпрацює з установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань. Одержує від посадових осіб та підвідомчих підприємств документи необхідні для виконання службових обов’язків, контролює строки і повноту надання ними необхідних документів, звітів.

5.3. Підготовлені проєкти документів погоджує з заступником начальника управління з фінансових питань-начальником відділу-головним бухгалтером, за його тимчасової відсутності з заступником начальника відділу – заступником головного бухгалтера, з начальником управління.

 

Розробник

Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу Ольга Горбань

Узгоджено

Начальник управління Валерій Мартинюк
  Начальник юридичного відділу Тетяна Камінська
Начальник  режимно – секретної та кадрової служби  Раїса Іванова

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                              Наталія ВЕРПІВСЬКА

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                              Наталія ВЕРПІВСЬКА

 

Оригінал: Кадрова служба
Копії:
Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер
Головний спеціаліст

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія