Посадова інструкція головного спеціаліста по охороні праці відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення

08.12.2021 262

Посадова інструкція головного спеціаліста по охороні праці відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

Посадова інструкція

 головного спеціаліста по охороні праці відділу з питань праці

управління праці та соціального захисту населення

 

 

Загальні положення

   Головний спеціаліст по охороні праці відділу з питань праці забезпечує реалізацію єдиної державної політики з питань охорони праці, в основу якої покладено контроль за організацією виконання на підприємствах, установах та організаціях міста заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.

Підпорядковується начальнику відділу з питань праці.

   Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, міжгалузевими нормативними актами з охорони праці.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується начальником відділу з питань праці.

 

 Завдання та обов’язки

Опрацьовує і вносить пропозиції щодо забезпечення реалізації державної політики з питань охорони праці в межах території міста.

Розробляє ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного підприємства, установи та організації.

Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці.

Організовує:

 • пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці;
 • підвищення кваліфікації та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;
 • через засоби масової інформації роз’яснення нормативно-правових актів про охорону праці, інформування населення про умови і безпеку праці та рівень невиробничого травматизму.

Бере участь у:

 • розслідуванні групових і смертельних нещасних випадків у разі, коли це передбачено  положенням   про  розслідування   та   облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах, організаціях та положенням про розслідування і облік нещасних випадків невиробничого характеру;

–  розробленні регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також регіональної програми заходів щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру.

Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки.

Веде облік, здійснює аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також заподіяної ними шкоди.

Розглядає листи, заяви, скарги з питань охорони праці та готує пропозиції по їх вирішенню.

Надає допомогу підприємствам у використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду охорони праці, пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці та паспортизації цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам праці.

Координує роботу служб охорони праці підприємств та організовує методичне керівництво цими службами.

Здійснює контроль на підприємствах за:

– дотриманням законодавства та інших законодавчих актів з питань
охорони праці та з питань профілактики травматизму невиробничого
характеру і проведенням навчання населення з цих питань;

 • виконанням приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці;
 • своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки під час виконання цих робіт;
 • забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, організацією питного режиму, наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими і шкідливими умовами праці;
 • використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно із законодавством;

–  проходженням попереднього (під час прийняття на роботу ) і періодичних (протягом трудової діяльності методичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, проходженням щорічних обов’язкових оглядів осіб віком до 21 року;

 • виконанням регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і регіональної програми
 • заходів щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого

характеру.

Готує статистичний звіт з питань охорони праці за рік до 31 січня. Здійснює   інші   функції   необхідні   для   виконання   покладених   на  нього завдань.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов′язків та не протирічать чинному законодавству.

 

Права 

Має право представляти підприємства в державних та громадських установах при розгляді питань з охорони праці.

Має право за попереднім повідомленням відвідувати виробничі об’єкти,
рекомендувати до припинення роботи виробництв, дільниць, машин, механізмів та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих.

Одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи  пояснення з питань охорони праці.

Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об’єктах підприємств, видавати керівникам перевіреного об’єкту, цеху, виробництва обов’язкові для виконання припису щодо усунення виявлених недоліків.

Пропонувати до відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають доступу до відповідних робіт або порушують нормативні правові акти про охорону праці.

Надсилати керівникові підприємства рекомендації про притягнення до відповідальності осіб, які  порушують вимоги щодо охорони праці.

Перевіряти роботу служб охорони праці підприємств.

Залучати спеціалістів підприємств (з дозволу їх керівників ) до перевірок додержання законодавства про охорону праці.

Порушувати клопотання про заохочування працівників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

 • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
 • бездіяльність;
 • порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
 • недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці.

Взаємовідносини(звязки) за посадою

Отримує від начальника управління, начальника відділу документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Заступник міського голови   О.О.Дзига
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко
  Начальник відділу з питань праці   Н.О.Трофимчук

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                        А.П.Єфимович

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 201__ р.                                     А.П.Єфимович

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Головний спеціаліст по охороні праці відділу з питань праці  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія