Посадова інструкція головного спеціаліста відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

20.07.2023 185

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_______ Володимир МОСКАЛЕНКО

“____” _____________ 20__ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу освіти

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція розроблена на основі типової характеристики, затвердженої наказом агентства України з питань державної служби від 07.11.2019 №203-19 «Про затвердження типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування».

1.2. Дана посадова інструкція визначає обов’язки, права та відповідальність головного спеціаліста відділу освіти Коростенської міської ради (далі – головний спеціаліст відділу освіти).

1.3. Головний спеціаліст відділу освіти є посадовою особою виконавчого комітету міської ради, що призначається на посаду на конкурсній основі і звільняється з посади розпорядженням міського голови, відповідно до діючого законодавства.

1.4. Головний спеціаліст координує, вивчає та узагальнює інформацію про роботу відділу освіти, надає необхідну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

1.5. Головний спеціаліст відділу освіти підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти.

1.6. Головний спеціаліст відділу освіти повинен мати вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше п’яти років.

1.7. Головний спеціаліст відділу освіти в своїй роботі керується:

– Конституцією України; Законами України «Про державну службу»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законами України;

– Указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток освіти, Положенням про відділ освіти;

– інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті міської ради, регламентом роботи виконкому, даною інструкцією.

1.8. Головний спеціаліст відділу освіти повинен знати:

– державні стандарти  освіти;

– практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції;

– основи трудового законодавства;

– основи педагогіки, психології, школознавства, сучасних досягнень педагогічних наук і передового досвіду в галузі освіти;

– основи економіки, менеджменту,;

– правила внутрішнього трудового розпорядку;

– правила та норми охорони праці, техніки безпеки і цивільного захисту, вимоги Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти;

– основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;

– ділову мову;

– правила ділового етикету;

– Кодекс етики посадових осіб, службовців місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій, засновником (співзасновником на 50 і більше %) яких є Коростенська міська рада, з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності;

– володіти державною мовою.

1.9. У разі відсутності головного спеціаліста відділу освіти Шияна В.М. виконує його обов’язки.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 1. Головний спеціаліст відділу освіти виконує такі обов’язки :
  • Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку освіти в міській територіальній громаді.
  • Здійснює моніторинг в межах своїх повноважень за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти відповідними закладами освіти всіх типів і форм власності, які розташовані на території Коростенської міської ради.
  • Виконує розпорядження обласної державної адміністрації, міської ради, міського голови, накази Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти, рішення колегій відповідно до своїх посадових обов’язків.
  • Бере участь у розробленні місцевих програм галузі освіти, здійснює моніторинг за виконанням заходів програм, аналізує їх результативність та ефективність, за результатом якого готує відповідні пропозиції керівнику відділу або керівнику вищого рівня.
  • Здійснює безпосередньо, організовує та забезпечує аналіз та оцінку стану справ з реалізації визначених повноважень.
  • Забезпечує підготовку проєктів документів з організації та вдосконалення функціонування закладів освіти громади в межах своєї компетенції.
  • У межах повноважень забезпечує підготовку проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.
  • Сприяє проведенню експериментальної, інноваційної діяльності, впровадженню передового педагогічного досвіду та інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів освіти.
  • Сприяє розвитку самоврядування у закладах загальної середньої освіти.
  • Координує роботу щодо створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти.
  • Забезпечує координаційно-аналітичну роботу щодо діяльності ЗОШ №1, НВК №2, ЗОШ №3.
  • Здійснює моніторинг за дотриманням установчих документів закладів освіти, засновником яких є Коростенська міська рада (ЗОШ №1, НВК №2, ЗОШ №3).
  • Здійснює координацію та надає допомогу дирекції ЗОШ №1, НВК №2, ЗОШ №3 під час проведення інституційного аудиту.
  • Погоджує з начальником підготовлені проєкти відповідей, документів.
  • Здійснює моніторинг дотримання вимог Інструкції з ведення ділової документації у закладах освіти.
  • Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою в межах посадових обов’язків.
  • Готує матеріали на колегію відділу освіти.
  • Бере участь у плануванні роботи відділу освіти, підготовці перспективних планів роботи відділу освіти.
  • За дорученням керівника відділу або керівника вищого рівня бере участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень.
  • Координує роботу заступників з виховної роботи, педагогів-організаторів, практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади.
  • Забезпечує своєчасний та якісний розгляд листів і звернень громадян, об’єднань громадян, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу освіти.
  • Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів.
  • Бере участь у зовнішньому моніторингу стану та результатів функціонування і розвитку закладів загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади.
  • Веде облік дітей шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України; здійснює моніторинг за дотриманням вимог Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів відповідно до територій обслуговування, закріпленими за закладами освіти.
  • Оформляє протоколи засідань колегії відділу освіти.
  • Проводить моніторинг наповнення сайтів закладів освіти, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів загальної середньої освіти.
  • Узагальнює та коригує дані про учнів, які мають академічні та інші досягнення, ініціює їх заохочення та відзначення органами місцевого самоврядування.
  • Здійснює координацію роботи закладів освіти щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання, забезпечує контроль та звітність з даного питання.
  • Аналізує інформацію щодо організації профорієнтаційної роботи в ЗЗСО.
  • Веде банк даних обдарованих дітей.
  • Узагальнює інформацію ЗЗСО щодо працевлаштування випускників.
  • Координує та спрямовує організацію масових виховних заходів, плани роботи ЗЗСО на канікули.
  • Координує роботу з підготовки та проведення міських та обласних заходів за участю учнівської молоді.
  • Сприяє забезпеченню соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу у закладах освіти.
  • Здійснює моніторинг за виконанням закладами освіти заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти.
  • Координує роботу з дітьми пільгових категорій та дітьми з особливими потребами, а також питання соціального захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  • Координує правовиховну роботу в закладах освіти громади з питань профілактики правопорушень, дитячої злочинності, безпритульності та бездоглядності.
  • Координує роботу закладів освіти з питань охорони дитинства, аналізує та узагальнює статистичні дані про дітей пільгових категорій.
  • Координує роботу відділу освіти зі службою у справах дітей та ювенальною превенцією.
  • Координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язану з вихованням дітей, їх соціальним захистом.
  • Координує роботу предметних конкурсів, Малої Академії Наук.
  • Організовує роботу з питань відпочинку та оздоровлення дітей, координує роботу літніх таборів для здобувачів освіти ЗЗСО, забезпечує підготовку звітності з цього питання. Надає практичну допомогу закладам освіти в організації дозвілля школярів.
  • Відповідно до своєї компетенції здійснює систематизацію, облік, підтримання в актуальному стані актів законодавства, що стосуються діяльності відділу освіти.
  • Організовує оперативний зв’язок з закладами освіти громади, доводить до відома керівників інструктивні та інформаційні матеріали Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, органів місцевої влади.
  • Здійснює моніторинг гурткової роботи.
  • Організовує роботу із захисту персональних даних при їх обробці.
  • Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.
  • Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення начальника відділу освіти.
  • Виконує інші обов’язки та доручення начальника відділу освіти.

 

ІІІ. Права

 1. Головний спеціаліст відділу освіти в межах своєї компетенції має право:
 • За дорученням керівника відділу або керівника вищого рівня: представляти інтереси підрозділу або міської ради у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його повноважень.
 • Брати участь у здійсненні моніторингу виконання рішень міської ради для забезпечення реалізації визначених законодавством повноважень у сфері освіти підвідомчими закладами загальної середньої освіти.
 • Готувати проєкти запитів на отримання статистичної інформації та інших даних від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, необхідної для виконання визначених повноважень, посадових обов’язків та завдань.
 • Вносити керівнику відділу або керівнику вищого рівня пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу або реалізації відповідного напряму діяльності.
 • У встановленому порядку здійснювати запит та отримувати від закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти, необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти та інші документи, необхідні для виконання покладених на нього посадових обов’язків.
 • У встановленому порядку отримувати та використовувати статистичну інформацію та інші дані відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов’язків та завдань.
 • Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.
 • Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу або реалізації відповідного напряму діяльності в межах своєї компетенції.
 • Розглядати звернення громадян з питань, що стосуються роботи відділу.
 • Взаємодіяти зі спеціалістами інших підрозділів міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Виконувати інші завдання, покладені на нього міським головою, заступником міського голови, начальником відділу освіти, що не суперечать законодавству.
 • На здорові, безпечні, належні для високопродуктивної роботи умови праці.
 • На соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства.

 

ІV. Відповідальність

 1. Головний спеціаліст відділу освіти несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:
  • Невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків.
  • Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.
  • Перевищення наданих посадовою інструкцією повноважень.
  • Збереження документації, яку веде.
  • За рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.
  • Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, норм та обмежень, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про запобігання корупції», трудовим законодавством.
  • Порушення норм етики поведінки та загальних правил поведінки державного службовця.
  • Дотримання вимог безпеки на своєму робочому місці, під час проведення моніторингу, перебування на нарадах, відрядженнях поза відділом освіти, під час проведення шкільних, міських, обласних конкурсів та змагань.
  • Розголошення персональних даних, які йому було довірено, або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
  • Дисциплінарну відповідальність, визначену трудовим законодавством.
 1. V. Взаємовідносини
 1. Головний спеціаліст відділу освіти при виконанні посадових завдань та обов’язків у межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, взаємодіє з:
 • керівниками закладів освіти будь-якої форми власності, що здійснюють свою діяльність на території Коростенської міської територіальної громади.
 • структурними підрозділами (відділами та управліннями) виконавчого комітету Коростенської міської ради.
 • підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності, що здійснюють свою діяльність на території Коростенської міської територіальної громади.

 

Розробник Керуючий справами виконкому  
Перевірено Уповноважений  з  питань  якості  
  Начальник  юридичного  відділу  
  Начальник з режимно-секретної та  кадрової  служби  
  Голова  профспілки  

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20____ р.                                 Людмила КИРИЧЕНКО

 

Інструкцію  отримав:

“_____”  __________ 20____ р.                                 Людмила КИРИЧЕНКО

 

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  
Спеціаліст відділу  

 

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія