Посадова інструкція начальника відділу державної реєстрації, державного реєстратора виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 271

Посадова інструкція начальника відділу державної реєстрації, державного реєстратора виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

                        ___________В.В.Москаленко

   “ _____” ____________20__р.

 

Посадова інструкція

начальника відділу державної реєстрації,

державного реєстратора виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Начальник відділу державної реєстрації, державний реєстратор (далі – начальник відділу) є посадовою особою органу місцевого самоврядування та державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

В роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції «Про захист персональних даних», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закон «Про господарські товариства» та інші закони України; акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання його функціональних обов’язків; Положення про відділ; нормативно – правові акти, які регулюють відносини з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; основи державного управління; основи діловодства; правила ділового етикету; основні принципи роботи з комп’ютерною технікою та відповідними програмними засобами; законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

1.2. Посада начальника відділу, державного реєстратора входить до п’ятої категорії посад державних службовців відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.3. Начальник відділу призначається та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Призначення на посаду начальника відділу проводиться за результатом проведеного конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним законодавством. Для начальника відділу встановлюються такі вимоги: вільне володіння державною мовою, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

1.4. Державний реєстратор відділу під час виконання службових обов’язків підпорядковується міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому.

1.5. Начальник відділу очолює відділ, здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу, визначає ступінь відповідальності працівників відділу.

1.6. Діє без доручення міського голови, представляє відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об’єднаннях громадян, на офіційних зібраннях, в суді всіх інстанцій, в господарському, адміністративному суді виступає з питань віднесених до повноважень відділу.

1.7. Організовує роботу відділу.

1.8. Вносить на розгляд Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, головного територіального управління юстиції, пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

1.9. Забезпечує виконання відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Мін’юсту, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

1.10. У разі виникнення додаткових навантажень, відсутності працівника та в інших випадках, здійснює розподіл обов’язків між працівниками відділу та вирішує питання взаємозаміни працівників відділу.

1.11. Вносить пропозиції міському голові щодо призначення на посади та звільнення з посад державних реєстраторів, працівників відділу, щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

1.12. Погоджує усі кадрові питання державних реєстраторів, що забезпечують реалізацію повноважень у сферах діяльності.

1.13. Погоджує посадові інструкції працівників відділу та надає на затвердження міського голови.

1.14 Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

1.15. При тимчасовій відсутності начальника (відпустка, відрядження, хвороба, інші причини), його обов’язки виконує інший державний реєстратор відділу.

  1. Завдання та обов’язки

2.1. Начальник відділу відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.1. здійснює повноваження державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

2.1.2. здійснює в межах компетенції заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме:

– вносить пропозиції заступнику міського голови по розподілу функціональних обов’язків, до головного територіального управління юстиції удосконалення роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

– здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи у сферах діяльності відділу;

2.1.3. зобов’язаний зберігати державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання обов’язків служби в органах місцевого самоврядування, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

2.1.4. зобов’язаний систематично займатися підвищенням професійного рівня, вивчати нормативно-правові акти у сферах діяльності відділу;

2.1.5. розглядає звернення, скарги, пропозиції від фізичних та юридичних осіб, що стосується роботи відділу у всіх сферах його діяльності;

2.1.6. Здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме:

– здійснює реєстраційні дії у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців;

– перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

– перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

– проводить реєстраційні дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

– веде Єдиний державний реєстр;

– веде реєстраційні справи;

– здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством;

– надає відомості з Єдиного державного реєстру в порядку та
обсязі, встановлених Законом.

2.1.7. виконує інші завдання у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

2.1.8. виконує завдання та обов’язки адміністратора Центру надання адміністративних послуг в частині прийому документів у сфері державної відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» ;

2.1.9. виконує інші завдання у сферах діяльності відділу.

  1. Права

3.1. Начальник має право:

3.1.1. діяти без доручення міського голови, представляти відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об’єднаннях громадян, на офіційних зібраннях, в суді всіх інстанцій, в господарському, адміністративному суді виступати з питань віднесених до повноважень відділу;

3.1.2. відповідно до своєї компетенції, брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення;

3.1.3. одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань діяльності відділу;

3.1.4. розглядати внесені пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики – статистичних даних, з метою виконання покладених завдань;

3.1.5. вимагати затвердження чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

3.1.6. на оплату праці залежно від рангу, який йому присвоєний, якості, досвіду та стажу роботи;

3.1.7. безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування, у випадках необхідності давати особисті пояснення;

3.1.8. на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

3.1.9. на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

3.1.10. на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

3.1.11. захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

  1. Відповідальність

4.1. Начальник – державний реєстратор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

4.2. За порушення законодавства у сферах діяльності відділу несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, бездіяльності, порушення норм етики та поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування, порушення вимог законодавства про охорону праці, обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу та її проходженням, несе відповідальність відповідно до законодавства України.

4.3. Дії або бездіяльність начальника – державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду.

4.4. Покладання на начальника відділу, державного реєстратора обов’язків, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сферах діяльності відділу, не допускається.

4.5. Начальник відділу, державний реєстратор повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

4.6. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність начальника – державного реєстратора, пов’язану з виконанням посадових обов’язків, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

  1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. В процесі своєї діяльності начальник відділу державної реєстрації виконавчого комітету Коростенської міської ради для виконання своїх повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради, заявниками, з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, відповідно до вказаних термінів готує документи, відповіді та вимагає інформацію необхідну для їх підготовки.

Проекти документів, відповідей та розпоряджень погоджує з керуючим справами виконкому чи заступником міського голови згідно розподілу обов’язків який відповідає за роботу відділу.

5.1. Взаємодіє з начальником відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради відносно координації своєї діяльності у Центрі надання адміністративних послуг щодо якості та своєчасності виконання посадових обов’язків.

 

Розробник Начальник відділу державної реєстрації, реєстратор виконавчого комітету Коростенської міської ради   Т.А. Рибачук
Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В.Охрімчук
  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради   О.А. Ясинецький
  Начальник юридичного відділу   Т.А. Камінська
  Начальник режимно-секретної та кадрової служби    

Р.А. Іванова

 

З інструкцією ознайомлений:

“_____” __________ 2020 р.                                           _____________________

 

Інструкцію отримав:

“_____” __________ 2020 р.                                           _____________________

 

Оригінал:
Кадрова служба  
Начальник відділу державної реєстрації, реєстратор виконавчого комітету Коростенської міської ради  

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія