Посадова інструкція начальника відділу управління житловим фондом управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

26.11.2021 341

Посадова інструкція начальника відділу управління житловим фондом управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                       Міський  голова

                                                                          ___________В. В. Москаленко

                                                                          «____» _____________ 2021 р.

 

 

Посадова інструкція

начальника відділу управління житловим фондом

управління житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення.

1.1.Начальник відділу управління житловим фондом управління житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Коростенської міської ради  (далі – Управління ЖКГ) є посадовою особою місцевого самоврядування виконує функції керівника органу приватизації та може мати печатку.

1.2. Начальник відділу управління житловим фондом Управління ЖКГ підпорядковується міському голові, першому заступнику міського голови згідно розподілу обов’язків, начальнику  Управління ЖКГ та його заступнику.

1.3.Начальник відділу управління житловим фондом Управління ЖКГ у своїй роботі керується Конституцією і Законами України, кодексами України, постановами Верховної Ради України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про звернення громадян”,  „Про державну службу” та іншими законодавчими та нормативними актами центральних органів виконавчої влади, що відносяться до сфери його діяльності,  рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її повноважень, розпорядженнями голови облдержадміністрації, актами місцевого самоврядування, Положенням про управління житлово-комунального господарства, „ Інструкцією по діловодству у міськвиконкомі”, регламентом роботи виконкому  та даною інструкцією. Під час виконання своїх обов’язків повинен дотримуватись правил ділового етикету, Кодексу етики посадових осіб органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів з охорони праці, техніки безпеки  та  протипожежного захисту.

1.4.На посаду начальника відділу управління житловим фондом Управління ЖКГ призначається особа з вищою освітою та досвідом роботи на керівних посадах в сфері житлово-комунального господарства, не менше 3-х років.

  1.  Завдання та обов’язки.

Начальник відділу управління  житловим фондом Управління ЖКГ:

2.1.Здійснює приватизацію державного житлового фонду та веде його облік.

2.2. Готує та реєструє розпорядження органу приватизації про передачу у власність квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках.

2.3. Реєструє та видає свідоцтво про право власності на житло.

2.4. Видає довідки про участь у приватизації житлових приміщень, або її відсутність.

2.5.Здійснює контроль по виконанню робіт, з питань приватизації державного  житлового фонду, згідно відповідного договору.

2.6. Контролює виконання чинного законодавства з  питань приватизації державного житлового фонду, що стосується підприємств, установ та організацій.

2.7.За дорученням міського голови укладає угоди з організаціями, підприємствами, установами, у повному господарському виданні або оперативному управлінні, яких знаходиться державний житловий фонд, з питань приватизації житла.

2.8. Здійсню особистий прийом громадян згідно затвердженого графіка, надає консультації з питань приватизації житла та питань, що належать до компетенції Управління ЖКГ.

2.9. Веде облік комунального житлового фонду.

2.10.Формує пакет документів на бронювання, зняття з броні, жилих приміщень громадянам, згідно поданих заяв та видає охоронне свідоцтво на житло.

2.11.Подає звіти міському голові та його заступнику, начальнику управління про хід виконання  завдань, які входять до компетенції відділу.

2.12. Здійснює розгляд, у межах своєї компетенції, звернень громадян, запитів підприємств, установ, організацій, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

2.13. Контролює підготовку, балансоутримувачами, звітів про житловий фонд комунальної власності.

2.14. Бере участь у роботі комісії по прийняттю об’єктів відомчого житлового фонду, житлових приміщень у власність Коростенської міської територіальної громади.

2.15. Складає акти, готує відповідні документи, по обстеженню, прийому об’єктів відомчого житлового фонду, житлових приміщень у власність Коростенської міської територіальної громади.

2.16. Здійснює контроль за своєчасним звільненням громадянами жилих приміщень у зв’язку з поліпшенням житлових умов або переселенням в чисті місцевості.

2.17. Здійснює контроль за використанням житлового фонду.

2.18. Вносить пропозиції щодо формування житлового фонду соціального призначення для тимчасового проживання та орендованого житла комунальної власності.

2.19.   Бере участь в розробці та реалізації річних і місячних планів роботи Управління ЖКГ.

2.20. Готує проекти рішень Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції відділу, розробляє проекти нормативно-правових актів місцевого значення в сфері житлово – комунального господарства.

2.21. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів та інформації, які відносяться до компетенції Управління ЖКГ, на офіційному веб – сайті Коростенської міської ради та на інших передбачених  чинним законодавством України інтернет – ресурсах.

2.22. Забезпечує, у межах компетенції, виконання рішень Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень  міського голови, наказів Управління ЖКГ, додержання вимог нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

2.23.Виконує інші доручення керівництва, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України та не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

  1. Права.

Начальник відділу управління  житловим фондом Управління ЖКГ    має право:

3.1. Брати участь в роботі сесій Коростенської міської ради, засідань виконавчого комітету Коростенської міської ради, засіданнях постійних комісій Коростенської міської ради, нарадах, зустрічах, семінарах, тощо з  питань,  що  відносяться до сфери діяльності відділу.

3.2.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської  міської ради, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, незалежно від форм власності.

3.3. Залучати старост, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його  компетенції.

3.4. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів щодо приватизації державного житлового фонду.

3.5. Відмовлятися від виконання завдань, які суперечать вимогам чинного законодавства.

 

  1. Відповідальність.

 

Начальник відділу управління  житловим фондом Управління ЖКГ несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України, за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця органів місцевого самоврядування і її проходженням.

  1. Взаємовідносини за посадою.

Начальник відділу управління  житловим фондом Управління ЖКГ повинен виконувати завдання посадових осіб, яким він підпорядковується.

 

Розробник

Начальник Управління ЖКГ  Мартинюк  В. М.
  Начальник юридичного відділу  Камінська Т. А.
Начальник  режимно – секретної та кадрової служби Іванова Р. А.

 

З  інструкцією ознайомлений :

«_____»  __________  2021 р.                                                      Вознюк Т. О.

 

Інструкцію  отримав :

«_____»  __________ 2021 р.                                                       Вознюк Т. О.

 

Оригінал: Кадрова служба
Копії:
Начальник Управління ЖКГ
Начальник відділу управління  житловим фондом Управління ЖКГ

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1546 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія