Посадова інструкція заступника начальника фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

06.05.2022 779

Посадова інструкція заступника начальника фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

 _____ Володимир МОСКАЛЕНКО

“ ____ ”  ___________  2021 р.

 

 

Посадова інструкція

заступника начальника

  фінансового управління виконавчого комітету

Коростенської міської ради

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Заступник начальника фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради забезпечує реалізацію державної політики у галузі фінансів. Здійснює контроль за роботою відділів фінансового управління.

1.2. Заступник начальника фінансового управління безпосередньо  підпорядкований начальнику фінансового управління.

1.3. Призначається на посаду розпорядженням міського голови відповідно до статті 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади розпорядженням міського голови на загальних підставах.

1.4. У разі тимчасової відсутності начальника фінансового управління (відрядження, відпустка, хвороба тощо) виконує його обов’язки.

1.5. Заступник начальника фінансового управління у своїй діяльності керується:

 • Конституцією України;
 • Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“;
 • Законом про Державний бюджет України;
 • Бюджетним кодексом України;
 • Податковим кодексом України;
 • Іншими законами, що регулюють бюджетні відносини, передбачені Бюджетним кодексом України;
 • Нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, виконавчого комітету міської ради;
 • Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ та „Про засади запобігання та протидії корупції“;
 • Регламентом роботи Коростенської міської ради;
 • Регламентом виконавчого комітету Коростенської міської ради;
 • Положенням про фінансове управління.
  • Застосовує чинне бюджетне законодавство України, внутрішні положення та інші розпорядчі документи виконавчих органів міської ради з питань бюджету та повинен знати:

–  державну мову;

–  правила ділового етикету та внутрішнього трудового розпорядку;

–  правила охорони праці та протипожежної безпеки;

–  основні програми роботи на комп’ютері.

1.6. На посаду заступника начальника фінансового управління призначаються  особи, які  відповідають  таким  вимогам:

–  повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років;

–  знання державної мови на рівні ділового спілкування та застосування.

 

2. Завдання та обов’язки.

 

2.1. Основні завдання заступника начальника фінансового управління:

 • здійснює керівництво щодо виконання заходів з реалізації державної політики по формуванню та виконанню бюджету міської територіальної громади;
 • координує і надає методичну допомогу головним розпорядникам коштів по складанню і виконанню бюджету територіальної громади;
 • на будь якому етапі складання і розгляду прогнозу, проєкту бюджету міської територіальної громади забезпечує проведення аналізу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів проведеного аналізу надає пропозиції начальнику фінансового управління щодо включення бюджетного запиту до пропозиції прогнозу, проєкту бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету міської ради;
 • проводить роботу з перевірки підготовлених головними розпорядниками коштів проєктів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради та проєктів рішень міської ради в частині питань бюджету міської територіальної громади;
 • готує аналітичні доповідні записки міському голові, начальнику фінансового управління з питань, що відносяться до компетенції управління;
 • спільно з начальниками відділів:

– розробляє проєкти нормативно-правових актів, а саме: розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету міської ради, рішення міської ради “ Про бюджет Коростенської міської територіальної громади”;

– готує інформаційні матеріали до проєктів рішень про бюджет міської територіальної громади.

 • організовує та подає інформації з питань бюджету за дорученням міського голови та на вимогу контролюючих органів;
 • подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переведення працівників відділів фінансового управління;
 • аналізує місячні, квартальні і річні звіти про використання коштів бюджету на утримання установ громади;
 • бере участь у проведенні нарад, семінарів, колегій, конференцій, он-лайн вебінарах та навчаннях, що відносяться до компетенції управління;
 • бере участь у колегіях та нарадах департаменту фінансів ОДА, у роботі постійних комісій міської ради, підготовці та проведенні нарад з розпорядниками коштів;
 • організовує та контролює своєчасний розгляд в межах повноважень, скарг, заяв, листів та звернень громадян, забезпечує підготовку відповідей на них;
 • у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;
 • контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні;
 • підписує та візує документи у межах своєї компетенції.

2.2. Заступник начальника фінансового управління зобов’язаний:

 • сумлінно та своєчасно виконувати свої службові обов’язки, рішення міської ради, розпорядження міського голови, проявляти пунктуальність, самостійність, ініціативність, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • суворо дотримуватись у своїй роботі вимог Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про засади запобігання і протидії корупції“ та інших актів законодавства України, цієї Інструкції;
 • забезпечувати ефективність роботи та виконання завдань відповідно до своєї компетенції;
 • не розголошувати без законних підстав інформацію, яка охороняється законом і стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків;
 • здійснювати контроль за дотриманням Інструкції про порядок обліку зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію;
 • постійно вдосконалювати свою роботу і підвищувати професійну кваліфікацію.

3. Права.

 

3.1. Заступник начальника фінансового управління має право:

 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань бюджетної політики, що проводяться у виконавчих органах міської ради, скликати наради з питань, що належать до компетенції фінансової сфери;
 • в установленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності управління;
 • здійснювати перевірки стану дотримання бюджетного законодавства виконавчими органами та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій в межах повноважень та за результатами вносити відповідні пропозиції;
 • залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчих органів, підвідомчих підприємств та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

4. Відповідальність.

 

4.1. Заступник начальника фінансового управління в установленому законодавством порядку несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

 

5.1. Заступник начальника фінансового управління  взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, органами Казначейської служби, територіальними органами податкової служби у вирішенні завдань, покладених на управління.

5.2. У встановленому законодавством порядку одержує від департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради, місцевих органів державної влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.

 

Розробник Начальник фінансового управління    Людмила БАРДОВСЬКА
Перевірено Уповноважений з питань якості    Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Узгоджено

 

Заступник міського голови, який координує діяльність підрозділу    Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
  Керуючий справами виконкому    Андрій ОХРІМЧУК
  Начальник юридичного відділу    Тетяна КАМІНСЬКА
  Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Раїса ІВАНОВА
  Профорганізатор   Оксана КРАВЧУК

 

З  інструкцією ознайомлений :

“ _____ ”  _________  2021 р.                                            Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                             Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба 1
Начальник управління 1
Копії:
Заступник начальника фінансового управління 1

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія