Посадова інструкція заступника начальника управління – начальника відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

12.11.2021 545

Посадова інструкція заступника начальника управління – начальника відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

Згідно норм ISO 9001:2000

 

Шифр

 

 

Виконавчий комітет

Коростенської міської ради

                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                       Міський  голова

                                                       ______ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                                          «____» ________________ 2021 р.

 

Посадова інструкція

заступника начальника управління – начальника відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради.

 

  1. Загальні положення

1.1. Заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Управління ЖКГ) є посадовою особою виконавчого комітету Коростенської міської ради, призначається і звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

1.2. Заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ підпорядковується міському голові, його заступнику згідно розподілу обов’язків та начальнику Управління ЖКГ.

1.3. Заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ у своїй роботі керується Конституцією і Законами України, кодексами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, наказами Управління ЖКГ,  «Інструкцією по діловодству у міськвиконкомі» та цією інструкцією.

Під час виконання своїх обов’язків повинен дотримуватись правил ділового етикету, Кодексу етики  посадових осіб органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів з охорони праці, техніки безпеки та  протипожежного захисту.

1.4. На посаду заступника начальника управління – начальника відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ призначається особа з вищою освітою та досвідом роботи на керівних посадах в сфері житлово-комунального господарства або інженерного, будівельного спрямування не менше 3-х років.

1.5. Заступнику начальника управління – начальнику відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою підпорядковані: відділ житлово-комунальних послуг та благоустрою, начальники інших відділів, головні спеціалісти та інші працівники Управління ЖКГ, керівники комунальних підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління ЖКГ.

1.6. На період відпустки заступника начальника управління – начальника відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою, визначений наказом Управління ЖКГ.

 

  1. Завдання та обов’язки

Заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ:

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою, координує діяльність інших відділів Управління ЖКГ, несе відповідальність перед начальником Управління ЖКГ за виконання покладених на відділ завдань.

2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, проводить оцінювання виконання працівниками відділу обов’язків, передбачених їх посадовими інструкціями.

2.3. Здійснює, в межах повноважень, контроль за роботою комунальних підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління ЖКГ.

2.4. Бере участь в розробці та реалізації річних і місячних планів роботи Управління  ЖКГ.

2.5. Забезпечує збір та узагальнення виробничої та статистичної інформації підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління ЖКГ.

2.6. Готує та подає пропозиції щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства міської територіальної громади, поліпшення роботи підприємств ЖКГ, впровадження заходів з енергозбереження.

2.7. Готує проєкти міських цільових програм з питань, що входять до компетенції Управління ЖКГ, організовує їх виконання; забезпечує подання звітів про хід і результати виконання цих програм.

2.8. Готує пропозиції до проєкту місцевого бюджету щодо фінансування заходів з будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів комунальної власності міської територіальної громади в частині обʼєктів житлово-комунального господарства та благоустрою.

2.9. Проводить моніторинг підготовки обʼєктів житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період, здійснює контроль за реалізацією заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади під час осінньо-зимового періоду, а також в умовах виникнення стихійних лих, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків.

2.10. Сприяє створенню на території Коростенської міської територіальної громади об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, координує їх діяльність.

2.11. Забезпечує зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків (з питань визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем; обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням) та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами, на офіційному сайті міста.

2.12. Здійснює розгляд, у межах своєї компетенції, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України; вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

2.13. Готує проєкти рішень Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції Управління ЖКГ, розробляє проекти нормативно-правових актів місцевого значення в сфері житлово-комунального господарства.

2.14. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів та інформації, які відносяться до компетенції Управління ЖКГ, на офіційному веб-сайті Коростенської міської ради та на інших передбачених чинним законодавством України інтернет-ресурсах.

2.15. Забезпечує, у межах компетенції, виконання рішень Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, додержання вимог нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління ЖКГ.

2.16. Здійснює особистий прийом громадян згідно затвердженого графіка, надає консультації з питань, що належать до компетенції Управління ЖКГ.

2.17. Бере участь в проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання  завдань Управління ЖКГ.

2.18. Бере участь в розробці планів та здійснює контроль за виконанням заходів з благоустрою на території Коростенської міської територіальної громади.

2.19. Забезпечує та контролює дотримання працівниками відділу внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, вимог «Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті міської ради», Кодексу етики посадових осіб місцевого самоврядування, Правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.20. Виконує інші доручення керівництва,  якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України та не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

2.21. Виконує обов’язки начальника Управління ЖКГ у разі його відсутності.

  1. Права

Заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ має право:

3.1. Брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету, виносити пропозиції щодо поліпшення якості організації роботи Управління ЖКГ.

3.2. Отримувати в межах компетенції Управління ЖКГ статистичні та інформаційні матеріали від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, старост, а також підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління ЖКГ та комунальних підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління ЖКГ.

3.4. Перевіряти й контролювати працівників Управління ЖКГ щодо дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, трудового законодавства про працю, вимог регламенту роботи виконавчого комітету.

3.5. Подавати пропозиції щодо заохочення та накладання стягнень на працівників Управління ЖКГ, керівників комунальних підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління.

3.6. Відмовлятися від виконання завдань, які суперечать вимогам чинного законодавства.

  1. Відповідальність

Заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України, за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і її проходженням.

 

  1. Взаємовідносини за посадою

Заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ повинен виконувати завдання посадових осіб, яким він підпорядковується.

 

Розробник

Начальник Управління ЖКГ    Мартинюк  В. М.
Узгоджено Перший заступник міського голови    Вигівський В. В.
  Начальник юридичного відділу    Камінська Т. А.
  Начальник  режимно – секретної та кадрової служби   Іванова Р. А.

 

З  інструкцією ознайомлений :

«_____»  __________  2021 р.                                                      Стужук С. Д.

 

Інструкцію  отримав :

«_____»  __________ 2021 р.                                                       Стужук С. Д.

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія