Посадова інструкція заступника начальника управління з фінансових питань начальника відділу – головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

15.11.2021 270

Посадова інструкція  заступника начальника управління з фінансових питань начальника відділу – головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                  Міський  голова 

                                                                                                                                                                               ________В.В. Москаленко 

                                                                  “____” _____________ 2021 р.

 

Посадова інструкція

 заступника начальника управління з фінансових питань

начальника відділу – головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу

управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1.Загальні положення

1.1. Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер  фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою виконавчого комітету Коростенської міської ради.

1.2. Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер підпорядковується начальнику управління, міському голові, першому  заступнику, заступнику згідно розподілу обов’язків, секретарю міської ради, керуючому справами.

1.3. Заступнику начальника управління з фінансових питань – начальнику відділу – головному бухгалтеру підпорядковані: заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера, головні спеціалісти фінансово-бухгалтерського відділу.

1.4. На посаду заступника начальника управління з фінансових питань – начальника відділу – головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу призначається громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в органі місцевого самоврядування або на державній службі на керівних посадах не менше 1 року, або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 3 років. Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер призначається і звільняється з посади міським головою згідно вимог чинного законодавства України.

1.5. В своїй роботі керується Конституцію України, Бюджетним кодексом України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян»,  «Про державну службу», «Про публічні закупівлі», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про засоби масової інформації», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», наказами, інструкціями і роз’ясненнями Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, «Положенням про управління ЖКГ міськвиконкому», «Положенням про фінансово-бухгалтерський відділ Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради», цією посадовою інструкцією, іншими законодавчими та нормативно – правовими актами.

1.6. Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер повинен знати Державну політику, форми і методи  роботи в сфері бухгалтерського обліку та контролю житлово-комунального господарства, повинен вміти працювати на комп’ютері та знати програмні засоби, знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці правила етикету.

1.7. На період тимчасової відсутності заступника начальника управління з фінансових питань – начальника відділу – головного бухгалтера  його обов’язки виконує заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера, або інший головний спеціаліст фінансово-бухгалтерського відділу. Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер на період тимчасової відсутності заступника начальника відділу – заступника головного бухгалтера  виконує його обов’язки.

 

2. Завдання та обов’язки

Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер:

2.1. Здійснює організацію діяльністю відділу і забезпечує виконання покладених на відділ завдань та організацію бухгалтерського обліку  і звітності на основі встановлених правил його ведення.

2.2. Здійснює керівництво діяльністю фінансово-бухгалтерського відділу управління, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення

захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення

бухгалтерського обліку.

2.3. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

– перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

– проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

– приймання і видачі грошових коштів;

– оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

– проведення інших господарських операцій;

2.4. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника управління про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

2.5. Здійснює контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Управлінням, складанням звітності, цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна, дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Управління.

2.6. Здійснює контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів.

2.7. Стежить за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням, станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської та кредиторської заборгованості Управління.

2.8. Контролює додержання вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти.

2.9. Приймає участь у оформленні матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

2.10. Стежить за усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

2.11. Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

2.12. Забезпечує повний облік грошових коштів, товарно–матеріальних цінностей та основних засобів, що надходять, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, достовірний облік витрат й обігу використання кошторисів видатків по Управлінню житлово-комунального господарства, точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності Управління житлово-комунального господарства.

2.13. Забезпечує складання  та своєчасну подачу до Коростенського УДКСУ у Житомирській області бюджетної, фінансової та іншої звітності за квартал, рік, звітний місяць згідно встановлених строків в графіку подання звітності.

2.14. Складає та подає в інші установи та організації відповідно до  встановлених строків та на підставі даних бухгалтерського обліку іншу звітність  по Управлінню в порядку, встановленому законодавством України. Контролює складання  та своєчасну подачу згідно встановлених строків в графіку подання звітності від працівників фінансово-бухгалтерського відділу.

2.15. Стежить за правильним та своєчасним перерахуванням податків в державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень.

2.16. Бере участь у проведенні та встановлені строків інвентаризації грошових коштів, матеріальних та інших цінностей і об’єктивно відображає їх у бухгалтерському обліку.

2.17. Забезпечує належне витрачення фонду заробітної плати, дотримання встановлених кошторисів особових окладів, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, а також стежить за станом бюджетної платіжної і фінансової дисципліни.

2.18. Приймає участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

2.19. Готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інформаційно-аналітичних  матеріалів з питань,

що належать до компетенції відділу.

2.20. Приймає участь  у розробці проектів міського бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів комунальної власності та благоустрою міста.

2.21. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів та оформленням їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.

2.22. Може виконувати інші доручення керівництва, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству України.

 

3. Права

Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер має право:

3.1.Отримувати від працівників Управління необхідні матеріали,

інформацію з метою підтвердження фінансових витрат, оформлення

бухгалтерських документів і задач у встановлені строки.

3.2. Отримувати статистичні та інформаційні матеріали від структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, їх працівників,  підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, осередків політичних партій, громадських та релігійних організацій,  в межах компетенції відділу.

3.3. Вносити пропозиції начальнику управління житлово-комунального господарства щодо:

– удосконалення роботи відділу та розглядати питання, які стосуються напрямків його роботи;

– визначення облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Управління і технології оброблення облікових даних та змін до неї;

– призначення на посади та звільнення з посади працівників фінансово-бухгалтерського відділу;

– організації навчання працівників фінансово-бухгалтерського відділу.

3.4. Вносити пропозиції щодо цільового та ефективного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

3.5. Установлювати службові обов’язки для підлеглих йому працівників.

3.6. Перевіряти й контролювати працівників Управління щодо дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, трудового законодавства про працю, вимог регламенту роботи Управління, Положення про Управління.

3.7. Не дозволяти працівникам відділу виконувати доручення, які відволікають їх від виконання основних обов’язків.

 

  1. Відповідальність

Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер несе відповідальність:

4.1. За належне власне виконання та виконання працівниками відділу посадових обов’язків, визначених  Посадовими інструкціями.

4.2. За порушення працівниками відділу виконавчої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.3. За невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, визначених «Положенням про Управління ЖКГ міськвиконкому», «Положенням про фінансово-бухгалтерський відділ Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради».

4.4. За розробку щомісячних, квартальних, річних планів роботи відділу, їх реалізацію.

4.5. За неправильне ведення бухгалтерського обліку, наслідком чого стала

запущеність у бухгалтерському обліку та перекручення у бухгалтерській звітності.

4.6. За достовірність даних бухгалтерського  обліку та звітності Управління.

  1. Взаємовідносини ( зв’язки ) за посадою

5.1. Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер управління має право вимагати інформацію та документи необхідні для організації та економічного аналізу ведення бухгалтерського обліку та контролю, у визначені строки з моменту запиту, від підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності в межах компетенції відділу, працівників Управління житлово-комунального господарства. За несвоєчасне, недоброякісне оформлення складання цих документів, затримку передачу їх для відображення в бухгалтерському обліку та звітності, за недостовірність даних, що містяться в документах, а також за складання документів, що відображають незаконні операції, відповідальність несуть  посадові особи, які склали та підписали ці документи.

5.2. Співпрацює з Управлянням ДКСУ, установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань. Одержує від посадових осіб та підвідомчих одержувачів документи необхідні для виконання службових обов’язків, контролює строки і повноту надання ними необхідних документів, звітів.

5.3. Підготовлені проєкти документів погоджує з начальником управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (при його відсутності із заступником начальника).

Розробник

Начальник управління Валерій Мартинюк
Перевірено Начальник юридичного відділу Тетяна Камінська
  Начальник  режимно – секретної та кадрової служби Раїса Іванова

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                                       Ольга ГОРБАНЬ

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                                       Ольга ГОРБАНЬ

 

Оригінал: Кадрова служба
Копії:
Начальник управління
Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія