Посадова інструкція  заступника начальника відділу-заступника головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

15.11.2021 77

Посадова інструкція   заступника начальника відділу-заступника головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                           Міський  голова 

                                                                       ___________В.В.Москаленко 

                                                                                    “____” _____________ 2021 р.

 

 

Посадова інструкція

 заступника начальника відділу-заступника головного бухгалтера фінансово-бухгалтерського відділу

управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1.Загальні положення

 

1.1. Заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера фінансово – бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою виконавчого комітету Коростенської міської ради.

1.2. Заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера фінансово – бухгалтерського відділу підпорядковується начальнику управління, заступнику начальника управління з фінансових питань – начальнику відділу – головному бухгалтеру фінансово – бухгалтерського відділу, міському голові, першому  заступнику, заступнику згідно розподілу обов’язків, секретарю міської ради, керуючому справами.

1.3. На посаду заступника начальника відділу – заступника головного бухгалтера призначається громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в органі місцевого самоврядування або на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи в інших сферах економіки не менше 3 років. Заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера призначається  і звільняється з посади міським головою згідно вимог чинного законодавства України.

1.4. В своїй роботі керується Конституцію України, Бюджетним кодексом України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян»,  «Про державну службу», «Про публічні закупівлі», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про засоби масової інформації», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», наказами, інструкціями і роз’ясненнями Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, «Положенням про управління ЖКГ міськвиконкому», «Положенням про фінансово-бухгалтерський відділ Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради», цією посадовою інструкцією, іншими законодавчими та нормативно – правовими актами.

1.5. Заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера повинен знати Державну політику, форми і методи  роботи в сфері бухгалтерського обліку та контролю житлово-комунального господарства, повинен вміти працювати на комп’ютері та знати програмні засоби, знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці правила етикету.

1.6. Заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера на період тимчасової відсутності заступника начальника управління з фінансових питань – начальника відділу – головного бухгалтера фінансово – бухгалтерського відділу виконує його обов’язки. На період тимчасової відсутності заступника начальника відділу – заступника головного бухгалтера  його обов’язки виконує заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер, або інший головний спеціаліст фінансово-бухгалтерського відділу.

 

  1. Завдання та обов’язки

 

Заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера:

2.1. Забезпечує виконання покладених на нього завдань, які сприяють створенню умов для ефективної роботи відділу.

2.2. Забезпечує виконання роботи щодо здійснення економічної діяльності управління та підпорядкованих комунальних підприємств в сфері надання житлово-комунальних послуг населенню, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

 

 

2.3. Забезпечує повний та достовірний облік витрат кошторисів за

кожною бюджетною програмою, яку виконує Управління житлово-комунального господарства, використовуючи для цього інструментальні та комп’ютеризовані обчислювальні засоби та системи.

2.4.  Забезпечує розроблення, оформлення та здачу паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання відповідно вимог програмно-цільового методу  проведення фінансування.

2.5. Здійснює контроль за використанням фонду заробітної плати, дотриманням встановлених штатними розписами особових окладів,  адміністративно-господарських та інших витрат, за станом бюджетної платіжної і фінансової дисципліни.

2.6. Забезпечує розроблення, оформлення та складання бюджетних запитів, кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатних розписів установи.

2.7. Готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інформаційно-аналітичних  матеріалів з питань,

що належать до компетенції відділу.

2.8.  Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з бюджету Коростенської міської територіальної громади, за виконанням встановлених планових завдань, за своєчасним виконанням документів.

2.9.  Складає довідки про зміни до кошторису, планів асигнувань, планів спеціального фонду, відповідні реєстри, та вносить зміни до них, після внесення змін до бюджету міської територіальної громади. Забезпечує своєчасну здачу вище перелічених документів до Коростенського УДКСУ, фінансового управління.

2.10. Складає плани, розрахунки, зміни до них по наданню послуг з благоустрою міста, капітального ремонту, реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства міста та забезпечує їх своєчасну здачу до фінансового управління.

2.11. Перевіряє правильність оформлення документів одержувачами бюджетних коштів відповідно до виділеного фінансування.

2.12. Проводить економічний аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств житлово-комунального господарства з метою виявлення резервів, запобігання втратам, готує пропозиції з питань оплати праці на даних підприємствах.

2.13. Перевіряє калькуляції, звіти по наданим послугам комунальних підприємств міста.

2.14. Готує пропозиції до проектів міського бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів комунальної власності та благоустрою міста.

 

 

2.15. Готує пропозиції щодо помісячного преміювання керівників комунальних підприємств.

2.16. Розглядає листи, заяви і скарги громадян, установ та організацій з питань, що входять до компетенції Управління житлово-комунального господарства та відділу.  Готує проекти відповідей.

2.17. Складає та подає звітність, що входять до її компетенції.

2.18. Бере участь у проведенні та встановлені строків інвентаризації грошових коштів, матеріальних та інших цінностей і об’єктивно відображає їх у бухгалтерському обліку.

2.19. Організовує роботу по своєчасному стягненню дебіторської і погашенню кредиторської заборгованості.

2.20. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.

2.21. Виконує інші доручення заступника начальника управління з фінансових питань-начальника відділу-головного бухгалтера, начальника управління та профільного заступника міського голови, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству.

2.22. За вказівкою заступника начальника управління з фінансових питань-начальника відділу-головного бухгалтера бере участь у підготовці питань, що відносяться до компетенції відділу, які будуть виноситись на розгляд сесії міської ради, виконавчого комітету Коростенської міської ради та комісій виконавчого комітету Коростенської міської ради. Бере участь у підготовці, розробці та реалізації програм Коростенської міської ради.

  1. Права

Заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера має право:

3.1. Отримувати статистичні та інформаційні матеріали від структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, їх працівників,  підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, осередків політичних партій, громадських та релігійних організацій,  в межах компетенції відділу.

3.2. Вносити пропозиції заступнику начальника управління з фінансових питань-начальнику відділу-головному бухгалтеру щодо удосконалення роботи відділу.

3.3. Вносити пропозиції щодо цільового та ефективного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

  1. Відповідальність

Заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера несе відповідальність:

4.1. За неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, неналежне виконання покладених завдань, визначених Положенням про управління, бездіяльність,  порушення норм етики поведінки посадової особи  та обмежень передбачених законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розголошення  відомостей, пов`язаних з службовою діяльністю.

4.2. За порушення виконавчої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.3. За розробку щомісячних, квартальних, річних звітів та планів роботи відділу, їх реалізацію.

4.4. За якість та відповідність чинному законодавству підготовлених розпорядчих документів, дотримання строків розгляду заяв.

4.5. Окрім дисциплінарних стягнень,  передбачених діючим законодавством  про працю України (догана, звільнення), до заступника начальника відділу – заступника головного бухгалтера можуть бути застосовані такі  заходи дисциплінарного впливу:

– попередження про неповну службову відповідність;

– затримка до одного року присвоєння чергового рангу посадової особи

або в  призначенні на вищу посаду.

  1. Взаємовідносини ( зв’язки ) за посадою

5.1. Заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера фінансово – бухгалтерського відділу та контролю управління має право вимагати інформацію та документи необхідні для організації та економічного аналізу ведення бухгалтерського обліку та контролю, у визначені строки з моменту запиту, від підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності в межах компетенції відділу, працівників Управління житлово-комунального господарства. За несвоєчасне, недоброякісне оформлення складання цих документів, затримку передачу їх для відображення в бухгалтерському обліку та звітності, за недостовірність даних, що містяться в документах, а також за складання документів, що відображають незаконні операції, відповідальність несуть  посадові особи, які склали та підписали ці документи.

5.2. Співпрацює з Управлянням ДКСУ, установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань. Одержує від посадових осіб та підвідомчих одержувачів документи необхідні для виконання службових обов’язків, контролює строки і повноту надання ними необхідних документів, звітів.

 

5.3. Підготовлені проєкти документів погоджує з заступником начальника управління з фінансових питань-начальником відділу-головним бухгалтером, за його тимчасової відсутності з начальником управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (за його відсутності із заступником начальника).

 

Розробник

Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу   Ольга Горбань

Узгоджено

Начальник управління   Валерій Мартинюк
  Начальник юридичного відділу   Тетяна Камінська
  Начальник  режимно – секретної та кадрової служби    Раїса Іванова

 

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 2021 р.                                                 Людмила ЗОСИМЧУК

 

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                                 Людмила ЗОСИМЧУК

 

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Заступник начальника управління з фінансових питань – начальник відділу – головний бухгалтер  
Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія