Посадова інструкція начальника відділу

01.11.2021 399

Посадова інструкція начальника відділу

Згідно норм ISO 9001:2000

Введено в дію  ______________________

Шифр

24.1

 

Виконавчий комітет

Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

міський  голова

___________В. Москаленко

                                                                                  “____” _____________ 2020 р.

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу цифрових технологій виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1. Загальна частина

 

1.1. Начальник відділу цифрових технологій виконавчого комітету Коростенської  міської ради (далі – Відділ), є посадовою особою місцевого самоврядування, на яку поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.2. Начальник Відділу  призначається і звільняється міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

1.3. Начальник Відділу підпорядковується міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.

1.4.  На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах. Здатна за своїм професійним рівнем, діловими та моральними якостями, станом здоров’я виконувати посадові обов’язки.

1.5. Начальник Відділу повинен знати: Конституцію України; Акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності міської ради; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;  Закон України «Про запобігання корупції».

Закони України: „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”; „Про електронні довірчі послуги”; „Про електронні документи та електронний документообіг”; „Про Національну програму інформатизації”, та  інші нормативно-правові акти; Інструкцію з діловодства; Правила ділового етикету; Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.6. Начальник Відділу  у своїй робот керується Конституцією України, чинним законодавством України, рішеннями Житомирської обласної державної адміністрації, Коростенської міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, Статутом територіальної громади міста, Регламентом роботи міської ради, Регламентом роботи виконавчого комітету міської ради, цією посадовою інструкцією.

 

2.Завдання, обов’язки та повноваження

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

2.2.  Планує роботу відділу і забезпечує виконання планів роботи відділу, планів роботи виконавчого комітету міської ради, рішень міської ради  її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції відділу.

2.3. Організує роботу відділу та взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради, їх посадовими особами

2.4. Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати їх роботи.

2.5. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу проектів актів з питань, які віднесені до компетенції відділу.

2.6. Координує роботу відділу  з питань:

– забезпечення прозорості та публічності в роботі Коростенської міської ради та її виконавчому апараті;

– забезпечення розвитку комп’ютерної мережі виконавчого комітету Коростенської міської ради;

–   впровадження нових програмних продуктів з метою підвищення якості роботи виконавчого комітету міської ради та проведення навчально-консультативної роботи з працівниками виконавчого комітету міської ради;

–  забезпечення організаційно-технічного функціонування офіційного веб-сайту Коростенської міської ради, та його модернізації.

–      контролює і оцінює результати роботи працівників відділу.

2.7. Здійснює контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

2.8. Здійснює контроль за дотриманням посадовими особами відділу антикорупційного законодавства.

2.9. Забезпечує дотримання працівниками відділу вимог регламенту роботи виконавчого комітету міської ради, інструкції з діловодства, інших розпорядчих документів, регламентуючих діяльність виконавчих органів міської ради.

2.10. За дорученням міського голови представляє інтереси виконавчого комітету, Коростенської міської ради з питань компетенції відділу у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями, окремими громадянами.

2.11. Забезпечує дотримання в відділі правил та норм охорони праці.

2.12. Подає згідно з чинним законодавством, пропозиції керівництву Коростенської міської ради про призначення, звільнення, преміювання працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

 

3. Має право:

Начальник Відділу  має право:

3.1. Представляти виконавчий комітет Коростенської міської ради в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.

3.2. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своєї компетенції.

3.3.Організовувати ділове листування з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

3.4. Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій в сфері інформатизації та  з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Залучати фахівців установ, підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.6. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів міської ради щодо інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, баз даних, інформаційних систем, що використовуються у роботі (діяльності).

3.7. Приймати участь у нарадах, семінарах, навчанні та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу.

 

4. Відповідальність

Начальник Відділу несе відповідальність :

4.1. За неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, перевищення своїх повноважень, за вчинок, який дискредитує Відділ та посадову особу місцевого самоврядування.

4.2. За бездіяльність та невикористання наданих йому прав при виконанні ним своїх посадових обов’язків.

4.3. За порушення норм етики та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

4.4. За порушення трудової та виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, пожежної безпеки на робочому місці, збереженні матеріальних цінностей, закріплених за ним.

4.5. За виконання покладених на Відділ завдань, законність прийнятих ним рішень та за дотримання фінансової дисципліни.

 

Взаємовідносини за посадою

      Начальник відділу, відповідно до вказаних термінів на документі, повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з заступником міського голови згідно розподілу обов’язків який відповідає за роботу відділу.

 

Розробник Начальник відділу цифрових технологій С.Ущапівський
Перевірено Керуючий справами виконкому А.Охрімчук
Перевірено Начальник режимно-секретної та кадрової служби Р.Іванова
Перевірено Начальник  юридичного  відділу Т.Камінська

 

З  інструкцією ознайомлений:

“_____”  __________ 2020 р.         ___________________                           _____________

 

Інструкцію  отримав:

“_____”  __________ 2020 р.

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія