Положення про відділ з питань праці Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.12.2021 195

Положення про відділ з питань праці Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань праці Управління праці та соціального захисту населення

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань праці (далі – Відділ ) управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради (далі – управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління відповідно до Положення про управління .

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами начальника департаменту праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації,  розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, а також положенням про управління й цим положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується начальником управління.

1.4. Працівники відділу призначаються на посаду й звільняються з посади начальником управління в порядку, визначеному законодавством.

1.5. Посадові обов’язки працівників відділу затверджуються начальником управління.

1.6. Ліквідація й реорганізація відділу здійснюється на підставі наказу начальника управління в порядку, встановленому законодавством.

1.7. Відділ правами юридичної особи не володіє .

 

  1. Основні завдання відділу:

2.1. Забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю,  охорону праці, зайнятість, трудову міграцію;

2.2. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

2.3. Організація реалізації державної політики зайнятості на території міської ради;

2.4. Сприяння органам місцевого самоврядування в вирішенні питань соціально-економічного розвитку міської ради.

2.5. Підготовка проектів наказів начальника управління, рішень міської ради,  виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції

3.1. Забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

3.2. Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на території міської ради, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів); проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання копій колективних договорів, змін та доповнень до них;

3.3. Вивчає стан використання робочої сили, сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві;

3.4. Здійснює державний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

3.5. Бере участь у розробленні та вносить пропозиції до проекту програм соціально-економічного розвитку міста;.

3.6. Здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії в справах альтернативної (невійськової) служби, міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності, комісії з повідомної реєстрації колективних договорів;

3.7. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.8. Інформує населення з питань, що належать до компетенції Відділу через засоби масової інформації;

3.9. Виконує інші функції, які випливають з покладених на Відділ завдань.

3.10. Здійснює контроль:

додержанням суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони та умов праці;

за охороною праці працівників суб’єктів господарювання;

за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах у шкідливих умовах праці ;

3.11. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків відповідно до законодавства, здійснює узагальнення і аналіз одержаних даних, розробляють  заходи щодо запобігання таким випадкам.

                                   

  1. Відділ має право:

4.1. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

4.2. Організовувати й проводити наради з питань, що належать до компетенції Відділу;

4.3. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управління, підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

4.4. Подавати начальнику управління пропозиції з питань, що належать до компетенції Відділу;

 

  1. Організація роботи відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління.

5.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, організує його роботу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює й контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3. Роботу відділу координує заступник начальника управління згідно з розподілом обов’язків.

5.4. Робота відділу здійснюється згідно з планом, який складається на основі квартальних та поточних (місячних, тижневих ) планів роботи управління , доручень керівництва, функцій відділу.

5.5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами управління, структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та їх об’єднаннями.

 

  1.    Відповідальність відділу

6.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

6.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни , вимог Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно із чинним законодавством .

 

  1. Взаємовідносини та зв’язки відділу

7.1. Відділ в процесі виконання роботи підтримує інформаційні зв’язки з управлінням економіки,  державним інспектором праці по м. Коростень, департаментом праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, міським центром зайнятості, міським управління Пенсійного Фонду України, міським відділення фонду соціального страхування, міським відділом статистики.

7.2. Відділ надає інформацію, оперативні та інші дані, що стосуються напрямків діяльності відділу, управлінню економіки,  державному інспектору праці по м.Коростень, департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, в терміни, визначені законодавством та Інструкцією з діловодства або в терміни, визначені посадовою особою, яка запитує інформацію;

7.3. Відділ одержує в межах компетенції управління, в установленому порядку від управління економіки,  державного інспектора праці по м.Коростень, департамента праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, міського центру зайнятості, міського управління Пенсійного Фонду України, міського відділення фонду соціального страхування, міського відділу державної статистики, профспілкових організацій, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, статистичні та оперативні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань, в терміни, встановлені законодавством.

7.4. За дорученням начальника управління, заступника начальника управління, який курирує роботу відділу, в межах своїх повноважень відділ готує проекти інформацій, відповідей, ініциативних листів, які надаються виконкомом міської ради органам влади вищого рівня, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності. Підготовлені проекти інформацій, відповідей, ініциативних листів погоджує з заступником начальника управління, який курирує відділ, начальником управління, заступником міського голови, який курирує відповідний напрямок діяльності;

7.5. Проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, підготовлені відділом в межах наданої компетенції, і завізовані начальником управління погоджуються в порядку, передбаченому Регламентом міської ради, Регламентом виконавчого комітету міської ради, Інструкцією з діловодства;

 

     Начальник відділу з питань праці                                  Н.О. Трофимчук

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1391 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія