Посадова інструкція головного бухгалтера відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.12.2021 170

Посадова інструкція головного бухгалтера відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський  голова

________В. Москаленко

_____________ 20__ р.

                                                                             

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

головного бухгалтера відділу охорони здоров’я

виконавчого комітету Коростенської  міської ради

 

  1. Загальна частина

1.1. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку в відділі охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Відділ)

1.2. Призначається на посаду та звільняється з неї  міським головою згідно  чинного законодавства

1.3. Підпорядковується міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, начальнику відділу та заступнику начальника відділу.

1.4. В своїй роботі керується  Конституцією України, актами законодавства, нормативними  документами, постановами Верховної Ради,  Кабінету Міністрів  України, органів виконавчої влади.

1.5. Досконало  знати  державну мову на рівні ділового спілкування

1.6. Кваліфікаційні вимоги освіта в галузі економіки та фінансів, стаж роботи  за фахом не менше як три роки.

1.7. Знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, знати особливості застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки,  протипожежної безпеки та гігієни праці.

  1. Завдання, обов’язки та повноваження

2.1.Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ:

2.2.Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

2.3. Подає керівникові пропозиції щодо:

– визначення облікової  політики, зміни обраної політики з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форми внутрішньогосподарського обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку та контролю за господарськими операціями;

– вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності установи;

– створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів;

– удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

2.4. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

– перерахування податків та зборів (обов’язкових платежів);

– проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

– оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

– проведення інших господарських операцій;

2.5. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

2.6. Здійснює контроль за:

– відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться установою;

– складанням звітності;

– цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

– дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна установи;

– правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;

– додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг;

– оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки, псування майна;

– усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.

2.7.  Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

2.8. Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.

2.9. Надає консультативну допомогу бюджетним установам щодо налагодження бухгалтерського обліку та звітності.

2.10.Організовує проведення інвентаризації основних засобів інших необоротних матеріальних активів, матеріалів та інших статтей балансу згідно чиного законодавства

2.11. Нараховує заробітну плату працівникам Відділу.

2.12. Веде книгу «Журнал- Головна»

2.13. Складає штатний розпис, кошторис, план асигнувань, паспорт та бюджетний запит на утримання апарату управління.

2.14. Проводить розподіл бюджетних асигнувань, вносить зміни в річний, місячний розпис асигнувань бюджету;

2.15. Складає зведені звіти, паспорта та бюджетні запити по підпорядкованих установах охорони здоров’я.

2.16. Складає звіт до контролюючих органів.

2.17.  Складає статистичну звітність у встановлені терміни

2.18. Складає м\о.

2.19. Здійснює облік основних засобів, заповнює картки обліку основних засобів.

2.20. Подає у встановлені строки  періодичну та річну звітність про виконання кошторису установи до управління  Державного казначейства в м.Коростень.

2.21. Готує пояснювальні записки до звітів

2.22. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, виконує інші доручення керівника відділу.

  1. Має право:

3.1. Вживати необхідних заходів, щодо вдосконалення організації роботи  відділу.

3.2. Подавати пропозиції керівництву  про підвищення  кваліфікації працівників

3.3. За дорученням представляти  відділ з питань, що належать до його компетенції,  здійснювати перевірку установ   згідно чинного законодавства у межах наданих повноважень.

3.4. Здійснювати перевірки згідно чиного законодавства.

3.5. Брати участь у нарадах і семінарах.

3.6. Отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від відповідних установ і підрозділів, долучати до роботи спеціалістів, необхідних для виконання поставленого завдання.

  1. Відповідальність

Відповідає за неякісне та несвоєчасне виконання завдань, надання інформацій  міськвиконкому, за порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування. У разі невиконання або неналежного виконання покладених повноважень несе відповідальність згідно із законом.

  1. Взаємовідносини за посадою

Для виконання обов’язків та реалізації прав забезпечує взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів, установ та організацій.

Перевірено Заступник міського голови   О.П.Синицький
Перевірено Начальник юридичного відділу   Т.А.Камінська
Перевірено Начальник відділу   М.А.Заєць
Перевірено Начальник режимно-секретної та кадрової служби    

Р.А. Іванова

З  інструкцією ознайомлений:

“_____”  __________ 20__ р.

_________  _____________

 

Інструкцію  отримав:

“_____”  __________ 20__ р

_________ _____________

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба  
Начальник відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія