Посадова інструкція головного бухгалтера відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

09.11.2021 770

Посадова інструкція головного бухгалтера відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

 

                                                                                     Володимир МОСКАЛЕНКО

“____” ___________2021 року

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного  бухгалтера відділу  з питань цивільного захисту

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1.     Загальні положення.

 

1.1. Головний бухгалтер відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – головний бухгалтер) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на нього.

1.2. Головний бухгалтер безпосередньо підпорядкований начальнику відділу.

1.3. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади  в установленому порядку на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

1.4. У своїй діяльності керується:

Законом України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» іншими законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України. Нормативними актами органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її повноважень, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами місцевого самоврядування, «Положенням про кадрову службу», «Інструкцією по діловодству», інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень.

 

1.5. Головний бухгалтер повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста  в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом не менш як два роки. Знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення

бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

1.6. Головний бухгалтер не може отримувати  безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

 

 1. Завдання та обов’язки.
  • Планує та розробляє кошториси, плани асигнувань на утримання відділу, підвідомчих установ та забезпечує їх використання за призначенням.
  • Організовує облік валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності.
  • Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності та інших звітів відповідним органам у визначені терміни.
  • Своєчасно та правильно оформляє документи пов’язані з використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової дисципліни; правильністю нарахування та перерахування податків до бюджету та інших платежів; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань; стягненням у встановлений термін дебіторської та оплатою кредиторської заборгованості.
  • Підписує звітність та документи, які є підставою для: перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій.
  • Входить в склад постійно діючої комісії на проведення інвентаризацій, списання товарно-матеріальних цінностей та призначення допомоги з тимчасової втрати працездатності.
  • Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок та контроль за оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
  • Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.
  • Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

 

 1. Права.

3.1. Представляє відділ в органах виконавчої влади  з питань, що стосуються його компетенції.

3.2. Запитує у встановленому законодавством порядку в Коростенському  управлінні Державного казначейства України, Державній податковій інспекції,  в бюджетних установах та інших організаціях інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю.

3.3. Вимагає від матеріально відповідальних осіб своєчасного та якісного виконання своїх обов’язків по порядку оформлення документів, операцій, звітів, аналізів, довідок, що стосуються бухгалтерського обліку і звітності.

3.4. Забезпечує платіжні документи другим підписом.

3.5. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

 

 1. Відповідальність.

Головний бухгалтер несе відповідальність за:

 • Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів,
  які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та її виконавчого комітету.
 • Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на головного бухгалтера відділу.
 • Недостовірність даних, наданих начальникові відділу, керівництву міської ради та її виконавчого комітету.
 • Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Коростенської  міської ради.
 • Порушення Попередження про встановлені законами України
  «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб Коростенської  міської ради (Кодекс етики).

4.6.   Розголошення персональних даних, які довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків.

 

 1. Взаємовідносини

  Головний  бухгалтер в процесі своєї діяльності  для виконання своїх повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради,  з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян відповідно до вказаних термінів на документі повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником відділу.

Розробник Керуючий справами виконкому   А.В.Охрімчук
Перевірено Начальник юридичного відділу   Т.А. Камінська
  Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Р.А. Іванова
  Профорганізатор   О.М.Ткач
  Начальник відділу з питань цивільного захисту   О.Г. Бошаков

 

З  інструкцією ознайомлена :                                      Олена ЦВІЦІНСЬКА

 

“_____”  ________ 2021 року

 

Інструкцію  отримала :                                                        Олена ЦВІЦІНСЬКА

 

“_____”  _________2021 року

 

Оригінал: Кадрова служба , відділ  з питань цивільного захисту  
Копія: головний бухгалтер
Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія