Посадова інструкція головного спеціаліста режимно-секретної та кадрової служби виконавчого комітету Коростенської міської ради

26.11.2021 691

Посадова інструкція головного спеціаліста режимно-секретної та кадрової служби виконавчого комітету Коростенської міської ради

                                                                 

ЗАТВЕРДЖУЮ

   Міський  голова

                                                           _____  Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                                     “_____” ______________ 20__ р.

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста  режимно-секретної та кадрової  служби

виконавчого комітету  Коростенської міської ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст режимно-секретної та кадрової  служби виконавчого комітету  Коростенської міської ради  (далі – головний спеціаліст) належить  до VІ  категорії  посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2. Головний спеціаліст призначається на посаду і звільняється з посади  в установленому порядку на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, за погодженням  з УСБУ.

На посаду головного спеціаліста призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння українською мовою, без вимог до стажу роботи.

1.3. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядкований начальнику режимно-секретної та кадрової  служби.

1.4. В своїй роботі керується Конституцію України, Законом України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про боротьбу з корупцією”, «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» іншими законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України. Нормативними актами органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її повноважень, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами місцевого самоврядування, “Положенням про кадрову службу”, “Інструкцією по діловодству ”,  інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, порядком оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників, порядком ведення обліку та зберігання їх особових справ та трудових книжок, методом обліку руху кадрів, трудовим законодавством, регламентом роботи  виконавчого комітету, положенням про режимно секретну та кадрову службу та цією посадовою інструкцією.

Головний спеціаліст режимно-секретної та кадрової служби у частині режимно-секретної роботи керується відповідним законодавством та посадовою інструкцією  головного спеціаліста з режимно-секретної роботи.

Головний спеціаліст режимно-секретної та кадрової служби у частині   ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних керується відповідним законодавством та посадовою інструкцією  головного спеціаліста  відповідального за військовий облік.

 1. Завдання та обов’язки
 • Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної кадрової політики та з питань служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Коростенської міської ради.
 • Здійснює контроль за дотриманням законів України «Про службу
  в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу»,
  «Про запобігання корупції», інших нормативних актів законодавства
  з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи.

2.3. Здійснює організацію та проведення конкурсного відбору посадових осіб місцевого самоврядування. Приймає від претендентів на посади відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, готує засідання комісії, оформляє протоколи засідань комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсною відбору. Забезпечує проведення іспитів.

2.4. Здійснює формування  особових справ посадових осіб виконавчого комітету  та працівників виконавчого комітету.

2.5.   Повідомляє під підпис нового працівника про його права у сфері захисту персональних даних, мету обробку персональних даних та третіх осіб яким передаються персональні дані.

2.6.  Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом та інших завдань, покладених на службу, забезпечує захист персональних даних, що обробляються службою.

2.7. Попереджає працівників про встановленні законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлює їх із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з проставленням підписів та дати ознайомлення.

 • Оформляє документи про складання Присяги, присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування, уносить про це відповідні записи
  до трудових книжок посадових осіб виконавчих органів міської ради.

-Готує дані щодо проходження служби в органах місцевого самоврядування посадових осіб та службовців виконавчих органів  міської ради.

-Готує проєкти розпоряджень міського голови  з особового складу та довготривалого службового відрядження в межах України та за кордон працівників виконавчого комітету Коростенської міської ради  та керівників інших виконавчих органів міської ради.

 • Обчислює страховий стаж роботи та стаж служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок
  за вислугу років.
 • Здійснює щорічне уточнення кадрових документів особових справ посадових осіб виконавчого комітету.
 • Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників виконавчого комітету , керівників комунальних підприємств.
 • Контролює своєчасність надання документів щодо присвоєння рангів посадовим.
 • Бере участь у проведенні нарад-навчань з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи.
 • Здійснює організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції щодо організації кадрового діловодства у виконавчих органах міської ради.
 • Вивчає досвід роботи інших міст України з питань, що належать
  до компетенції відділу.

2.16. Виконує поточні завдання за дорученням керівництва міської ради та її виконавчого комітету.

2.17.Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України, депутатів Коростенської  міської ради у межах компетенції відділу.

2.18. Дотримується вимог антикорупційного законодавства.

2.19.Забезпечує ведення та оформлення табелю обліку робочого часу

2.20.Здійснює облік та оформлення листків тимчасової непрацездатності

2.21.Здійснює підготовку документів для заохочення та нагородження працівників

2.22.Здійснює підготовку графіків щорічних відпусток працівників

2.23.Здійснює організаційно-методичні заходи щодо формування кадрового резерву

2.24.Здійснює підготовку для проведення щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування.

2.25. Здійснює підготовку матеріалів для проведення  перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

2.26.Здійснює підготовку матеріалів для здійснення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування.

 1. Права

Головний спеціаліст відділу має право:

 • За дорученням керівництва представляти відділ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його повноважень.
 • Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання визначених повноважень.
 • Вирішувати з керівниками інших виконавчих органів міської ради питання, необхідні для виконання покладених завдань, вимагати
  від них відомості й матеріали з питань, що віднесені до компетенції головного спеціаліста відділу.
 • Засвідчувати:
  • Копії трудових книжок та інших документів, оригінали яких зберігаються у справах відділу.
  • Копії особистих та інших документів для формування особових справ працівників апарату міської ради, виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи та керівників інших самостійних виконавчих органів міської ради.
 • Брати в межах наданих повноважень згідно з чинним законодавством участь у перевірках виконавчих органів міської ради
  з кадрових питань.
 • Надавати консультації з питань, що належать до компетенції режимно-секретної та кадрової служби.
 • Уносити пропозиції щодо вдосконалення кадрової роботи в апараті та виконавчих органах міської ради.

4. Відповідальність

Головний спеціаліст відділу несе відповідальність за:

4.1.Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів,
які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та її виконавчого комітету.

4.2.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на головного спеціаліста відділу.

4.3.Недостовірність даних, наданих начальникові відділу, керівництву міської ради та її виконавчого комітету.

4.4.Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Коростенської  міської ради.

4.5.Порушення Попередження про встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб Коростенської  міської ради (Кодекс етики).

4.6. Розголошення персональних даних, які довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків.

5.Взаємовідносини за посадою

Головний  спеціаліст в процесі своєї діяльності  для виконання своїх повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради,  з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян відповідно до вказаних термінів на документі повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником режимно-секретної та кадрової служби, керуючим справами виконкому чи заступником міського голови згідно розподілу обов’язків який відповідає за роботу режимно секретної та кадрової служби.

 

Розробник Керуючий справами виконкому   А.В.Охрімчук
Перевірено Начальник  юридичного  відділу   Т.А.Камінська
  Начальник режимно- секретної та  кадрової  служби    

Р.А.Іванова

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20____ р.                                __________________________

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20____ р.                          __________________________

 

Оригінал: Кадрова служба  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія