Посадова інструкція начальника бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

06.05.2022 105

Посадова інструкція начальника бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

______ Володимир МОСКАЛЕНКО

 “ ____ ”  ___________  2021 р.

 

 

 

Посадова інструкція

начальника бюджетного відділу

фінансового управління виконавчого комітету

Коростенської міської ради

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Начальник бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – начальник відділу) здійснює керівництво діяльністю бюджетного відділу, відповідає за ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у галузі фінансів та закріплених за ним напрямків роботи, організовує та безпосередньо виконує роботу по складанню, розгляду, затвердженню та виконанню видаткової частини бюджету міської територіальної громади.

1.2. Начальник відділу у своїй діяльності підпорядковується заступнику начальника фінансового управління та начальнику фінансового управління.

1.3. Начальник відділу на посаду призначається розпорядженням міського голови відповідно до статті 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади розпорядженням міського голови на загальних підставах або відповідно до статті 20 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“.

1.4. Начальник відділу у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про засади запобігання та протидії корупції“, „Про доступ до публічної інформації“, „Про правила етичної поведінки“, нормативними актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, обласної ради,  міської ради та її виконавчого комітету, Регламентом роботи Коростенської міської ради, Регламентом  виконавчого комітету Коростенської міської ради, Положенням про фінансове управління, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.5. На посаду начальника відділу призначаються особи, які відповідають таким вимогам:

 • повна вища фінансова освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 2 роки.

1.6. Начальник відділу повинен знати:

 • чинне законодавство з питань, що належать до його компетенції;
 • форми та методи роботи із засобами масової інформації;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • основи економіки, фінансів;
 • інструкцію з діловодства, правила ділового етикету;
 • державну мову;
 • правила охорони праці та протипожежної безпеки;
 • основні програми роботи на комп’ютері.

1.7. У разі відсутності начальника відділу (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст бюджетного відділу.

 

2. Завдання та обов’язки.

 

2.1. Основні завдання начальника бюджетного відділу здійснювати керівництво діяльністю відділу у порядку делегованих йому начальником управління повноважень:

 • забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи відділу щодо реалізації завдань у підвідомчій сфері управління;
 • визначає ступінь відповідальності працівників бюджетного відділу, погоджує розмір заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності у межах наданих повноважень;
 • організовує та безпосередньо виконує роботу по:

– складанню, розгляду прогнозу та проєкту бюджету міської територіальної громади по видатках;

– затвердженню та виконанню бюджету міської територіальної громади по видатках;

 • забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 • складає і подає на затвердження начальнику фінансового управління плани роботи відділу;
 • готує пояснювальну записку до бюджету та звіту про його виконання;
 • організовує, готує та разом з працівниками відділу подає на перевірку у департамент фінансів ОДА:

–  звіт про виконання бюджету та план по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади;

– бюджет міської територіальної громади та план по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету;

 • узагальнює розрахунки потреби в коштах до прогнозу, проєкту бюджету міської територіальної громади;
 • проводить перевірки бюджетних установ відповідно до плану роботи фінансового управління;
 • координує роботу бюджетних установ з питань бюджету;
 • узагальнює матеріали і вживає необхідні заходи по результатах проведених перевірок працівниками відділу;
 • розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, визначає порядок та терміни їх підготовки;
  • розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади, визначає порядок та терміни їх підготовки;
 • готує та подає інформації з питань бюджету за дорученням міського голови на вимогу контролюючих органів;
 • аналізує місячні, квартальні і річний звіти про використання коштів бюджету на утримання установ міської територіальної громади;
 • бере участь у проведенні нарад, семінарів, колегій, конференцій;
 • сприяє раціональному використанню бюджетних коштів;
 • забезпечує вирішення питань спрямованих на удосконалення роботи бюджетного відділу;
 • готує та подає інформації в департамент фінансів ОДА:

– про виконання доручення директора департаменту фінансів;

– про заходи щодо організації виконання бюджету;

– інші поточні інформації.

 • бере участь у роботі робочих груп виконавчого комітету міської ради; підготовці нарад з розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади;
 • вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;
 • розглядає в межах повноважень скарги, заяви, листи та звернення фізичних та юридичних осіб, забезпечує підготовку відповідей на них;
 • у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;
 • приймає участь в он-лайн вебінарах та навчаннях, що відносяться до компетенції відділу;
 • контролює виконання інформацій департаменту фінансів Житомирської ОДА, вищестоящих контролюючих органів, доручень міського голови, начальника фінансового управління.

2.2. Начальник відділу зобов’язаний:

 • сумлінно виконувати свої службові обов’язки, своєчасно виконувати рішення органів державної влади, міської ради, розпорядження міського голови, проявляти відповідальність, пунктуальність, самостійність, ініціативність, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • суворо додержуватися у своїй роботі вимог Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про засади запобігання і протидії корупції“, та інших актів законодавства України, цієї Інструкції, законних інтересів та прав громадян, підприємств, установ та організацій, не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
 • забезпечувати ефективність роботи та виконання завдань відповідно до своєї компетенції;
 • не розголошувати без законних підстав інформацію, яка охороняється законом;
 • постійно вдосконалювати свою роботу і підвищувати професійну кваліфікацію.

 

 1. Права.

 

3.1.  Начальник відділу має право:

 • за дорученням керівництва представляти фінансове управління в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;
  • одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 • проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих установ з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції;
 • залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та фінансового управління, підвідомчих установ;
 • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 1. Відповідальність.

 

4.1. Начальник відділу несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність, порушення норм етики поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, що пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.

 

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

 

5.1. Начальник бюджетного відділу взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради у вирішенні завдань, покладених на відділ та управління. У межах наданих повноважень організовує ефективну взаємодію відділу з іншими відділами фінансового управління. Своєчасно в установлені терміни готує відповідні матеріали звітність та інформації у встановлені терміни.

 

Розробник Начальник фінансового управління  Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО
Перевірено Уповноважений з питань якості  Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Узгоджено

 

Заступник міського голови, який координує діяльність підрозділу  Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
  Керуючий справами виконкому  Андрій ОХРІМЧУК
  Начальник юридичного відділу  Тетяна КАМІНСЬКА
Начальник режимно-секретної та кадрової служби Раїса ІВАНОВА
Профорганізатор Оксана КРАВЧУК

 

З  інструкцією ознайомлений :

“ _____ ”  _________  2021 р.                                              Оксана ВЕРЖАНСЬКА

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                               Оксана ВЕРЖАНСЬКА

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба 1
Начальник управління 1
Копії:
Заступник начальника фінансового управління 1
Начальник відділу 1

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія