Посадова інструкція начальника відділу капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

15.11.2021 380

Посадова інструкція начальника відділу капітального будівництва  Управління житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Коростенської міської ради

                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                       Міський  голова

                                       _____ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                                         «____» _____________ 2021 р.

 

 

Посадова інструкція

начальника відділу капітального будівництва

 Управління житлово-комунального господарства

 виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Начальник відділу капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Управління ЖКГ) є посадовою особою виконавчого комітету Коростенської міської ради, призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

1.2. Начальник відділу капітального будівництва Управління ЖКГ підпорядковується міському голові, його заступнику згідно розподілу обов’язків, начальнику Управління ЖКГ та його заступнику.

1.3. Начальник відділу капітального будівництва Управління ЖКГ в своїй роботі керується Конституцією і Законами України, кодексами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради,  наказами Управління ЖКГ,  «Інструкцією по діловодству у міськвиконкомі» та цією інструкцією.

Під час виконання своїх обов’язків повинен дотримуватись правил ділового етикету, Кодексу етики  посадових осіб органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів з охорони праці, техніки безпеки та  протипожежного захисту.

1.4. На посаду начальника відділу капітального будівництва Управління ЖКГ призначається особа з вищою освітою в галузі будівництва та досвідом роботи на керівних посадах в сфері житлово-комунального господарства або інженерного, будівельного спрямування не менше 3-х років.

1.5. Начальнику відділу капітального будівництва підпорядковані головні спеціалісти відділу капітального будівництва Управління ЖКГ.

1.6. На період відпустки начальника відділу капітального будівництва його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу капітального будівництва, визначений наказом Управління ЖКГ.

  1. Завдання та обов’язки

Начальник відділу капітального будівництва Управління ЖКГ:

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу капітального будівництва, несе відповідальність перед начальником Управління ЖКГ за виконання покладених на відділ завдань.

2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, проводить оцінювання виконання працівниками відділу обов’язків, передбачених їх посадовими інструкціями.

2.3. Бере участь в розробці та реалізації річних і місячних планів роботи Управління  ЖКГ.

2.4. Готує проєкти міських цільових програм з питань, що входять до компетенції відділу, організовує їх виконання; забезпечує подання звітів начальнику Управління  ЖКГ про хід і результати виконання цих програм.

2.5. Готує та подає начальнику Управління  ЖКГ пропозиції до проєкту місцевого бюджету щодо фінансування заходів з будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів комунальної власності міської територіальної громади.

2.6. Забезпечує організацію за рахунок бюджетних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і капітальних ремонтів об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади.

2.7. Організовує здійснення нагляду за виконанням робіт з утримання, поточного та капітального ремонту об’єктів благоустрою, на об’єктах комунальної власності Коростенської міської територіальної громади.

  • Забезпечує здійснення контролю відповідності обсягів, строків та якості робіт, а також відповідності матеріалів і виробів затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам.

2.9. Організовує, відповідно до вимог чинного законодавства України, закупівлю робіт, товарів та послуг, необхідних для виконання покладених на Управління ЖКГ завдань та функцій.

2.10. Забезпечує виконання Управлінням ЖКГ функцій замовника при проведенні робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, підготовку відповідних договорів підряду.

  • Забезпечує подання та отримання від відповідних органів державного архітектурно-будівельного контролю документів, що надають право на виконання будівельних робіт та документів, які підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва.

2.12. Забезпечує, в межах, покладених законодавством на замовника,  контроль за виконанням робіт, наданням послуг та поставкою товарів відповідно до укладених між Управлінням ЖКГ та суб’єктами господарювання договорів.

2.13. Забезпечує перевірку кошторисної, виконавчої та іншої передбаченої нормативними документами документації щодо виконання будівельних робіт, замовником яких виступає Управління ЖКГ (за окремим дорученням на інших об’єктах комунальної власності).

2.14. Забезпечує передачу, у встановленому порядку, завершених та введених в експлуатацію об’єктів будівництва підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють експлуатацію таких об’єктів або на яких покладено обов’язок щодо такої експлуатації.

2.15. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг і звернень громадян, юридичних осіб та об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатських звернень та запитів, які відносяться до компетенції відділу у порядку, передбаченому чинним законодавством України,

вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

2.16. Готує проєкти рішень Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції відділу, розробляє проекти нормативно-правових актів місцевого значення в галузі будівництва.

2.17. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів та інформації, які відносяться до компетенції відділу, на офіційному веб-сайті Коростенської міської ради та на інших передбачених чинним законодавством України інтернет-ресурсах.

2.18. Забезпечує, у межах компетенції, виконання рішень Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, додержання вимог нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

2.19. Здійснює особистий прийом громадян згідно затвердженого графіка, надає консультації з питань, що належать до компетенції відділу.

2.20. Забезпечує та контролює дотримання працівниками відділу внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, вимог «Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті міської ради», Кодексу етики посадових осіб місцевого самоврядування, Правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.21. Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, своєчасно вивчає зміни в діючому законодавстві і нормативних документах, що стосуються сфери його діяльності.

2.22. Виконує інші доручення керівництва, пов’язані з реалізацією покладених на Управління ЖКГ завдань у галузі будівництва, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України та не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

  1. Права

Начальник відділу капітального будівництва Управління ЖКГ має право:

3.1. Брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету, вносити пропозиції щодо вдосконалення організації роботи відділу.

3.2. Отримувати, в межах компетенції, статистичні та інформаційні матеріали від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, старост, а також підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності.

3.4. Перевіряти й контролювати працівників відділу щодо дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, трудового законодавства про працю, вимог регламенту роботи виконавчого комітету.

3.5. Подавати пропозиції щодо заохочення та накладання стягнень на працівників відділу.

3.6. Відмовлятися від виконання завдань, які суперечать вимогам чинного законодавства України.

  1. Відповідальність

Начальник відділу капітального будівництва Управління ЖКГ несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України,  за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і її проходженням.

  1. Взаємовідносини за посадою

Начальник відділу капітального будівництва повинен виконувати завдання посадових осіб, яким він підпорядковується.

 

 

Розробник

Начальник Управління ЖКГ   Мартинюк  В.М.
Узгоджено Перший заступник міського голови   Вигівський В.В.
  Начальник юридичного відділу   Камінська Т.А.
  Начальник  режимно – секретної та кадрової служби   Іванова Р.А.

 

 

З  інструкцією ознайомлений :

«_____»  __________  2021 р.                                             _______________

 

Інструкцію  отримав :

«_____»  __________ 2021 р.                                              _______________

 

Оригінал: Кадрова служба 1
Копії:
Начальник Управління ЖКГ 1
  Начальник відділу капітального будівництва 1

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія