Посадова інструкція начальника відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення

08.12.2021 271

Посадова інструкція начальника відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

Посадова інструкція

 начальника відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення

 

Загальні положення

         Начальник відділу з питань праці забезпечує урегулювання трудових відносин і оплати праці працівників підприємств, організацій і установ відповідно до чинного трудового законодавства та Конституції України. Забезпечує реалізацію єдиної державної політики з питань охорони праці, в основу якої покладено контроль за організацією виконання на підприємствах, установах та організаціях міста заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.

Підпорядковується начальнику управління та заступнику начальника.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління праці та соціального захисту населення, Положенням про відділ, наказами начальника управління та посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується головним спеціалістом по охороні праці або головним спеціалістом  по контролю за призначенням та виплатою пенсій відділу з питань праці.

Завдання та обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю відділу у складі управління, організовує та контролює роботу спеціалістів, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

Контролює реалізацію єдиної державної політики з питань охорони праці, в основу якої покладено контроль за організацією виконання на підприємствах, установах та організаціях міста заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.

Забезпечує своєчасне і чітке виконання наказів начальника управління праці та соціального захисту населення та вищих органів влади.

Складає план роботи відділу, контролює його виконання.

Здійснює прийом громадян, проводить роз’яснювальну роботу серед населення, підприємств, установ, організацій в засобах масової інформації з питань, що стосуються діяльності відділу.

Вивчає стан використання робочої сили, сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві.

Здійснює державний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм  власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

Здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії в справах альтернативної (невійськової) служби, міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності, комісії з повідомної реєстрації колективних договорів.

Здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них.

Проводить консультації зі спеціалістами підприємств, установ, організацій з питань оплати праці та трудових відносин.

Проводить вивчення щодо правильного встановлення тарифної системи оплати праці на підприємствах, установах, організаціях та оплати праці робітників, які працюють за сумісництвом.

Вивчає стан оплати праці при суміщенні професій (посад) і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну нижче оплачувану роботу і переміщенні.

Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення.

Видає в установленому порядку юридичним особам, та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства.

Забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства, у межах повноважень, визначених положенням про виконавчий орган, та запобігання можливим його порушенням.

Накладає у порядку, визначеному законодавством, штрафи за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень виконавчого органу.

Здійснює фіксацію процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

Звітує про виконання покладених на виконавчий орган завдань за формою та у строки, визначені Держпраці.

Подає до Держпраці чи її територіальних органів матеріали та організаційно-розпорядчі документи, що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань.

Аналізує стан та тенденції додержання законодавства про працю у межах території відповідної ради та вживає заходів до усунення недоліків.

Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

Постійно інформує населення про стан здійснення делегованих повноважень.

Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень.

Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

Забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень.

Проводить моніторинг стану дотримання законодавства про працю, у тому числі у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці.

Бере участь у інформаційно-роз’яснювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників.

Співпрацює з комісією по питаннях контролю за своєчасністю виплати зарплати та з іншими виконавчими органами відповідних рад щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції. Готує і складає інформаційний звіт із питань погашення заборгованості по заробітній платі.

Проводить вивчення згідно завдань Департаменту праці та соціального захисту населення.

Здійснює прийом звітів про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов′язків та не протирічать чинному законодавству.

Права

Має право безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування.

Під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця.

Ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги.

Наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення.

За наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці залучати працівників правоохоронних органів.

На надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування.

Отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

Має право здійснювати контроль за правильністю оплати праці працівників підприємств, установ і організацій згідно чинного законодавства.

Одержувати від посадових осіб необхідні відомості та документи з питань оплати праці.

Складати довідки за результатами перевірок.

Має право здійснювати контроль за виконанням нормативних актів працівниками відділу та вимагати від працівників виконання встановлених правил роботи з документами.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

За дорученням начальника управління представляти інтереси відділу на судових засіданнях.

У встановленому порядку готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань даних, що стосуються діяльності відділу.

Відмовлятись від виконання дій, що порушують його конституційні права, права посадової особи місцевого самоврядування або протирічать чинному законодавству.

Інші права, передбачені чинним законодавством України.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • недостовірність даних, наданих керівництву, вищим органам влади;
  • за збереження комп’ютерної техніки;
  • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

Взаємовідносини (звязки) за посадою

Отримує від начальника управління документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

Перевірено Заступник міського голови   О.О.Дзига
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                              Н.О. Трофимчук

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                               Н.О. Трофимчук

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу з питань праці  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1546 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія