Про затвердження Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади»

24.03.2023 244

Про затвердження Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади»

        УКРАЇНА

Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 Від 18.01.2023р. №_14                          

 

Про затвердження Переліку соціальних послуг,

умов та порядку їх надання Комунальною установою

«Територіальний центр соціального обслуговування

 (надання соціальних послуг) Коростенської міської

 територіальної громади»

 

З метою врегулювання питання по наданню соціальних послуг людям похилого віку та особам з інвалідністю у відповідності до чинного законодавства України, відповідно Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», керуючись статтями 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради

 

РІШАЄ:

 

 1. Затвердити Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади», що додається.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Олександра Синицького.

 

Міський голова                                                               Володимир Москаленко

 

Заступник міського голови

Олександр СИНИЦЬКИЙ

Начальник УПСЗН

Ігор ЄСІН

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

                                                                          

                                                                            Додаток 1

  до рішення виконавчого комітету

                                                                                             Коростенської міської ради

                                                                                  18.01.2023 року №14

 

ПЕРЕЛІК

соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Коростенської міської територіальної громади

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади (далі – Терцентр) надає такі соціальні послуги:
 • догляд вдома;
 • денний догляд;
 • соціальна адаптація;
 • соціальна профілактика;
 • посередництво (медіація);
 • соціальна інтеграція та реінтеграція
 • консультування;
 • інформування;
 • представництво інтересів;
 • соціально – економічні (у формі надання натуральної допомоги,пункт прокату засобів реабілітації);
 • транспортна послуга “Соціальне таксі”;
 • пункт прокату засобів реабілітації;
 • фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних та порушення зору;
 • інші соціальні послуги.
 1. Терцентр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами надання соціальних послуг:
 • громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я;
 • громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають

роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

 1. Для надання соціальних послуг громадяни, зазначені в пункті 2 цього переліку, подають заяву про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики, разом з документами, зазначеними у пункті 4 цього Переліку, до Управляння праці та соціального захисту населення ВК КМР (далі –Управління).

У разі коли громадянин, який потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров’я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник. З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених у пункті 2 цього Переліку, які подали письмову заяву до Управління, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа Управління в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина. Фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник територіального центру в разі виявлення ним особи, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг проводить оцінювання потреб особи у соціальних послугах відповідно до порядку, затвердженого Міністерством соціальної політики. За результатами оцінювання потреб особи, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник складає відповідний акт (у паперовій або електронній формі), який не пізніше ніж протягом наступного робочого дня подається до Управління для прийняття рішення про надання соціальних послуг.

 1. Для прийняття рішення про надання соціальних послуг до заяви додаються такі документи (або їх скановані копії):
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
 • медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
 • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);
 • копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

У разі відсутності у бездомної особи документа, що посвідчує особу, такій особі надається допомога у поновленні зазначеного документа відповідно до законодавства. Якщо в документах (або їх копіях), які додаються до заяви, міститься інформація (відомості), яка вже є у розпорядженні Управління або зазначену інформацію (відомості) можливо отримати в порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, такі документи не подаються. Для надання соціальних послуг (крім тих, що надаються за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг) за наявності інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення відповідно до цього Переліку, подаються також довідки/інші документи про доходи. Підставою для розгляду питання про надання соціальних послуг також є повідомлення суб’єкта та/або акт оцінювання потреб сім’ї/особи, складений фахівцем із соціальної роботи/соціальним працівником, звернення, повідомлення інших осіб в інтересах осіб, які потребують соціальних послуг у зв’язку з перебуванням у складних життєвих обставинах.

 1. Управління протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви та інших документів (даних) приймає рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг, що видається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Про прийняте рішення особа або її законний представник інформується Управлінням не пізніше ніж через три робочих дні з дати його прийняття шляхом надання (надсилання) рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг (його сканованої копії) у паперовій та/або електронній формі. У рішенні про відмову в наданні соціальних послуг обов’язково повинні бути обґрунтовані підстави відмови.

 1. Підставою для відмови особі, яка звернулася із заявою, у наданні соціальних послуг є:
 • відсутність потреби осіб, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи;
 • ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа.

Особі може бути відмовлено у наданні соціальних послуг у разі наявності у особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ. Рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань. Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі.

 1. Інформація про прийняте рішення щодо надання соціальних послуг або відмову в їх наданні, соціальні послуги, що надаватимуться особі/сім’ї, а також про суб’єктів, що їх надаватимуть, фіксується в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг протягом доби з моменту прийняття відповідного рішення.

Документи, на підставі яких прийнято рішення про надання соціальних послуг або відмову в їх наданні, формуються в особову справу отримувача соціальних послуг/особи, яка потребує надання соціальних послуг (у паперовій та/або в електронній формі), що зберігається відповідно до законодавства з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 1. Рішення про надання соціальних послуг разом з інформацією про особу (призначені виплати та державну допомогу, встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи, особи з інвалідністю тощо) також надсилається Терцентру у паперовій та/або електронній формі не пізніше ніж через три робочих дні з дати його прийняття.
 2. Після надходження зазначеного у пункті 8 цього Переліку рішення про надання соціальних послуг разом з інформацією про особу, Терцентр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, видає відповідний наказ та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.
 3. Соціальні послуги можуть надаватися:
 • за рахунок бюджетних коштів;
 • з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;
 • за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства.
 1. Терцентр забезпечує в обсягах визначених державними стандартами, надання соціальних послуг:

1) за рахунок бюджетних коштів:

 • особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, особам з інвалідністю I групи;
 • іншим категоріям осіб – соціальні послуги з соціальної адаптації, інформування, консультування, представництва інтересів, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);
 • отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

2) з установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

 • отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;
 • понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати, або за рахунок отримувача соціальних послуг визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 16 червня 2020 року № 419. Надання структурними підрозділами Терцентру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно.

 1. Прийняття рішень про звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг приймається комісією по вирішенню питань щодо звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг за результатами попереднього вивчення питання комісією, склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.
 2. Терцентр визначає розмір плати за соціальні послуги залежно від змісту, видів та обсягу послуг, що надаються, відповідно до Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 429, Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428, Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України від 07 грудня 2015 року № 1186. Тарифи на соціальні послуги щороку визначаються Терцентром і затверджуються виконавчим комітетом міської ради один раз на рікКошти, що надходять від надання соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.
 3. Працівники Терцентру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.
 4. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, припиняється структурними підрозділами Терцентру у разі:

1) відсутності потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;

2) закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб); 3) відмови особи від отримання послуг та дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

4) зміни місця проживання/перебування за межі адміністративно-територіальної одиниці отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

5) невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

6) виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;

7) виявлення у громадянина, якого обслуговує територіальний центр, осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

8) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної допомоги);

9) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати;

10) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, інших закладів постійного проживання;

11) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів; порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

12) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

13) смерті отримувача соціальних послуг;

14) ліквідації (припинення діяльності) Терцентру або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.

У разі виявлення в отримувача соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ, надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг. Не може бути припинено надання соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі.

 1. Особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або належать до вразливих груп населення, отримувачі соціальних послуг (або їхні законні представники) мають право відмовитися від отримання соціальних послуг, крім випадків, передбачених законом. Відмова від отримання соціальних послуг оформляється в письмовій формі (заява).
 2. Якщо отримувач соціальних послуг без поважних причин не виконує умови договору про надання соціальних послуг, Терцентр надсилає отримувачу соціальних послуг або його законному представнику письмове повідомлення про дату, з якої буде припинено надання соціальних послуг у разі подальшого невиконання умов договору. Надання соціальних послуг у такому разі припиняється не раніше ніж через п’ятнадцять календарних днів з дати відправлення відповідного письмового повідомлення.
 3. Рішення про припинення надання соціальних послуг надається отримувачу соціальних послуг або його законному представнику у письмовій та/або електронній формі із зазначенням причин припинення протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.
 4. Рішення про відмову в наданні соціальних послуг або припинення їх надання може бути оскаржено в судовому порядку.
 5. Після завершення надання соціальної послуги Терцентр у строк, що не перевищує п’яти робочих днів, інформує Управління про завершення (припинення) її надання та результати роботи з особою.

 

 1. ПЕРЕЛІК, УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

 

Відділення соціальної допомоги вдома Терцентру (далі – відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV і V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком,а саме:

 • особам похилого віку;
 • особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
 • хворим (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

 1. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.
 2. Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено менш як 80 осіб, їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою фізичною особою і Терцентром, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.
 3. Відділення соціальної допомоги вдома надає, відповідно до Державного стандарту догляду вдома, соціальну послугу – догляд вдома.
 4. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров’я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).
 5. На підставі медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між отримувачем соціальних послуг і Терцентром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.
 6. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III групи рухової активності – два рази на тиждень, IV – три рази, V – п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.
 7. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) рішення про надання соціальних послуг;

2) письмова заява громадянина;

3) копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

4) копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

5) копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

6) медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

7) копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

8) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

9) один примірник договору, укладеного між отримувачем соціальних послуг і Чернігівським міським терцентром про надання соціальних послуг;

10) копія рішення комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми (за наявності);

11) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

12) декларація про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;

13) акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

14) індивідуальний план надання соціальної послуги.

 1. Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Терцентру за погодженням з начальником Управління. Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) і стаж роботи за фахом не менш як три роки.
 2. Положення про відділення соціальної допомоги вдома затверджується директором Терцентру.

 

III. ПЕРЕЛІК, УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВІДДІЛЕННЯМ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ

 

 1. Відділення денного перебування Терцентру (далі – відділення денного перебування) утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, що частково втратили здатність до самообслуговування, на день. Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування, не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально – побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.
 2. Відділення денного перебування надає такі послуги:
 • соціальна адаптація;
 • денний догляд;
 • консультування;
 • інформування;
 • транспортні послуги;
 • представництво інтересів.
 1. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення денного перебування, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) рішення про надання соціальних послуг;

2) письмова заява громадянина;

3) копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

4) копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

5) медичний висновок про потребу в соціальній адаптації або денному догляді та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

6) копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

7) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

8) один примірник договору, укладеного між отримувачем соціальних послуг і Терцентром про надання соціальних послуг;

9) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

10) копія рішення комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми (за наявності);

11) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

12) декларація про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;

13) акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності);

14) індивідуальний план надання соціальної послуги.

 1. Відділення денного перебування очолює соціальний працівник, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Терцентру за погодженням з директором Управління.Положення про відділення денного перебування затверджується директором Терцентру.

 

 1. ПЕРЕЛІК, УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВІДДІЛЕННЯМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АДРЕСНОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
 2. Відділення організації надання адресної натуральної допомоги Терцентру (далі – відділення натуральної допомоги) утворюється для обслуговування не менш як 500 громадян, які відповідно до акта оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах потребують натуральної допомоги:
 3. – похилого віку;
 4. – осіб з інвалідністю;
 5. – хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;
 6. які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям
 7. і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю.
 8. Відділення натуральної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази забезпечує громадян, зазначених у пункті 35 цього переліку:

1) одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;

2) ліками, предметами медичного призначення;

3) предметами побутової гігієни;

4) продовольчими та промисловими товарами, тощо.

 1. Відділення натуральної допомоги має право організовувати надання послуг з ремонту вікон, дверей, квартир (будинків), санвузлів, дахів, парканів,послуг із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров тощо.
 2. Відділення натуральної допомоги може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб малозабезпечених громадян.
 3. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення натуральної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) рішення про надання соціальних послуг;

2) письмова заява громадянина;

3) копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

4) копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

5) копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

6) медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

7) копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

8) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

9) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

10) копія рішення комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми (за наявності);

11) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

12) декларація про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

13) акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (у разі потреби);

14) індивідуальний план надання соціальної послуги;

15) один примірник договору, укладеного між отримувачем соціальних послуг і Терцентром про надання соціальних послуг.

У разі надання натуральної допомоги отримувачу соціальних послуг видається документ із зазначенням його прізвища, ім’я, по батькові, адреси, виду наданої допомоги, її кількісних та вартісних показників. У разі коли отримувач соціальних послуг через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення натуральної допомоги та особисто отримати допомогу, адміністрація Терцентру вживає заходів для доставки допомоги громадянину за місцем його проживання.

 1. Відділення натуральної допомоги очолює соціальний працівник, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Терцентру за погодженням з начальником Управління.
 2. Положення про відділення організації надання адресної натуральної допомоги затверджується директором Терцентру.

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                       Андрій ОХРІМЧУК

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія