Посадова інструкція начальника відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

20.07.2023 461

Посадова інструкція начальника відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

________ Володимир МОСКАЛЕНКО

“____” _____________ 20__ р.

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу освіти

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

І. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція розроблена на основі типової характеристики, затвердженої наказом агентства України з питань державної служби  від 07.11.2019 №203-19 «Про затвердження типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування»

1.2. Дана посадова інструкція визначає обов’язки, права і відповідальність начальника відділу освіти Коростенської міської ради (далі – начальник відділу освіти).

1.3. Начальник відділу освіти є посадовою особою виконавчого комітету міської ради, що призначається на посаду і звільняється з посади головою Коростенської міської ради згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Управлінням  освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

1.4. Начальник відділу освіти здійснює безпосереднє керівництво відділом.

1.5. На посаду начальника відділу освіти призначається особа з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, з вільним володінням державною мовою, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання відділом освіти основних завдань та функцій) стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

1.6. У своїй роботі начальник відділу освіти керується:

– Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень;

– Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами органів законодавчої та виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови облдержадміністрації, актами місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють розвиток освіти, Положенням про відділ освіти;

– інструкцією з діловодства у міськвиконкомі, регламентом роботи виконкому, даною інструкцією.

1.7.Начальник відділу освіти повинен знати:

Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,»Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку освіти;

– практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції;

– основи регіонального управління, економіки та управління персоналом;

– інструкцію з діловодства у виконкомі Коростенської міської ради ;

– основи психології, економіки, фінансів;

– правила внутрішнього трудового розпорядку;

– правила ділового етикету;

– правила охорони праці та протипожежної безпеки;

– вимоги Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти

– основні програми роботи на комп’ютері.

– Кодекс етики посадових осіб, службовців місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій, засновником( співзасновником на 50 і більше %) яких є Коростенська міська рада, з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності

 

ІІ. Завдання та обов’язки

  1. Начальник відділу освіти виконує такі обов’язки:

2.1. Здійснює повноваження керівника органів місцевого самоврядування.

2.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань.

2.3. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за їх реалізацією

2.4. Забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань щодо участі в реалізації політики у сфері освіти.

2.5. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку освіти в міській територіальній громаді.

2.6. Сприяє розвитку, оптимізації мережі закладів освіти, вносить пропозиції засновнику щодо їх утворення, реорганізації і ліквідації.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, державних стандартів закладами освіти всіх типів і форм власності, які розташовані на території Коростенської міської територіальної громади.

2.8. Організовує роботу щодо впровадження міських, обласних та державних програм у галузі освіти.

2.9. У межах визначених повноважень забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу освіти.

2.10.У межах визначених повноважень разом із фахівцями відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради забезпечує виконання доручень міського голови, здійснює підготовку проєктів поточних та перспективних планів роботи відділу освіти, проєктів рішень, що виносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради.

2.11. Подає керівнику виконавчого комітету Коростенської міської ради в межах визначених повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу освіти, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень.

2.12. Забезпечує своєчасний та якісний розгляд листів і звернень громадян, об’єднань громадян, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу освіти

2.13. Готує пропозиції до проєкту місцевого бюджету щодо фінансування програм освіти.

2.14. Готує пропозиції до проєктів програм економічного та соціального розвитку територіальної громади щодо галузі освіти.

2.15. Забезпечує контроль за ефективним використанням бюджетних коштів, розпорядником яких є відділ освіти.

2.16. Здійснює закупівлю товарів, робіт, послуг у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.17. Здійснює управління закладами освіти, що належать до сфери управління комунальною власністю Коростенської міської територіальної громади, організацією їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

2.18. Забезпечує здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створює необхідні умови для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяє діяльності дошкільних та позашкільних закладів, дитячих, молодіжних, оздоровчих та науково-просвітницьких установ та організацій.

2.19. Організовує ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку.

2.20. Забезпечує здобувачів освіти, які навчаються в комунальних закладах освіти, безоплатними підручниками в межах доведених бюджетних призначень, створення умов для самоосвіти.

2.21. Сприяє проведенню інноваційної діяльності в системі освіти.

2.22. Вирішує відповідно до чинного законодавства питання про повне державне утримання дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку  та здобувають освіту у закладах освіти громади.

2.23. Забезпечує підготовку проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, що стосуються діяльності відділу освіти.

2.24. В установленому порядку організовує проведення конкурсу на посади керівників закладів освіти.

2.25. Виконує функції замовника поточних ремонтних робіт закладів освіти.

2.26. Здійснює відповідно до затверджених бюджетних призначень фінансування закладів освіти міської територіальної громади.

2.27. Організовує проведення моніторингу закладів освіти територіальної громади з питань дотримання чинного законодавства.

2.28. Забезпечує організацію роботи пунктів зовнішнього незалежного оцінювання.

2.29. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у відділі освіти.

2.30. Забезпечує захист інформації з обмеженим доступом.

2.31. Забезпечує захист персональних даних.

2.32. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої виступає.

2.33. Забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

2.34. Представляє інтереси відділу освіти в судах всіх інстанцій з питань, що стосуються відділу.

2.35. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.36. Розглядає в установленому порядку, у межах компетенції запити і звернення народних депутатів, депутатів відповідних місцевих рад, звернення громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

2.37. Готує проєкти розпоряджень міського голови, проєкти рішень Коростенської міської ради та проєкти рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради з питань, що належать до компетенції відділу освіти.

2.38. Затверджує функціональні обов’язки не посадових осіб відділу освіти.

2.39. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження працівників за досягнення в роботі, в тому числі і президентськими відзнаками та присвоєння їм почесних звань України.

2.40. Виконує інші завдання та функції, що делеговані, або випливають з покладених на відділ завдань.

2.41. Здійснює інші завдання та передбачені законом повноваження.

 

ІІІ. Права

3.Начальник відділу освіти в межах своєї компетенції має право:

3.1. За дорученням керівника виконавчого комітету місцевої ради представляти виконавчий комітет місцевої ради у відповідних органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до повноважень відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету місцевої ради.

3.2. Представляти відділ на засіданнях колегій, нарадах, інших зборах, на яких розглядаються питання, що належать до компетенції відділу освіти.

3.3. Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату) місцевої ради, виконавчих органів місцевої ради, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для отримання інформації, необхідної для виконання визначених повноважень.

3.4. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов’язків і завдань.

3.5. Вносити керівнику виконавчого комітету (апарату) місцевої ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету (апарату) місцевої ради.

3.6. У разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать компетенції відділу освіти.

3.7. Скликати та проводити в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції відділу освіти.

3.8. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників підпорядкованих закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

3.9. Вносити на розгляд органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міської територіальної громади.

3.10. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

3.11. Брати участь в утворенні, реорганізації чи ліквідації закладів освіти Коростенської міської територіальної громади.

3.12. Здійснювати придбання необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, для забезпечення установчої діяльності, утримувати і модернізувати власну матеріально-технічну базу відповідно до чинного законодавства.

3.13. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення у встановленому порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні чинного законодавства у сфері освіти.

3.14. Реалізовувати інші права та функції, що визначені чинним законодавством.

3.15. На здорові, безпечні, належні для високопродуктивної роботи умови праці.

3.16. На соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства.

 

ІV. Відповідальність

  1. Всю повноту відповідальності за належне та своєчасне виконання відділом освіти завдань та функцій несе начальник відділу освіти.

4.1. Начальник відділу освіти несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

– невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків;

– бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

– перевищення наданих посадовою інструкцією повноважень;

– збереження документації;

– дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, норм та обмежень, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про запобігання корупції», трудовим законодавством;

– порушення норм етики поведінки та загальних правил поведінки державного службовця;

– дотримання вимог безпеки на своєму робочому місці, під час проведення моніторингу, перебування на нарадах, відрядженнях поза відділом освіти;

– розголошення персональних даних, які йому було довірено, або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

4.2. Дисциплінарну відповідальність, визначену трудовим законодавством.

 

  1. V. Взаємовідносини
  2. Начальник відділу освіти при виконанні посадових завдань та обов’язків у межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, взаємодіє з:

– працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо;

– керівниками закладів освіти будь-якої форми власності, що здійснюють свою діяльність на території Коростенської міської територіальної громади;

– підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності, що здійснюють свою діяльність на території Коростенської міської територіальної громади.

 

Розробник Керуючий справами виконкому
Перевірено Уповноважений  з  питань  якості
Начальник  юридичного  відділу
Начальник з режимно-секретної та  кадрової  служби
Голова  профспілки

 

З  інструкцією ознайомлена :

“_____”  __________ 20____ р.                                 Алла КРАСНОКУТСЬКА

Інструкцію  отримала:

“_____”  __________ 20____ р.                                 Алла КРАСНОКУТСЬКА

 

Оригінал: Кадрова служба
Копії:

 

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія