Посадова інструкція заступника начальника відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

20.07.2023 329

Посадова інструкція заступника начальника відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_______ Володимир МОСКАЛЕНКО

“____” _____________ 20__ р.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

заступника начальника відділу освіти

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

І. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція розроблена на основі типової характеристики, затвердженої наказом агентства України з питань державної служби  від 07.11.2019 №203-19 «Про затвердження типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування».

1.2. Дана посадова інструкція визначає обов’язки, права і відповідальність заступника начальника відділу освіти Коростенської міської ради (далі – заступник начальника).

1.3. Заступник начальника відділу освіти є посадовою особою виконавчого комітету міської ради, що призначається на посаду на конкурсній основі і звільняється з посади розпорядженням міського голови, відповідно до чинного законодавства.

1.4. Заступник начальника вивчає та узагальнює інформацію про роботу відділу освіти, надає необхідну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

1.5. Заступник начальника відділу освіти підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти.

1.6. Заступник начальника відділу освіти повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше трьох років.

1.7. Заступник начальника у своїй роботі керується:

– Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про місцеве самоврядування в  Україні», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень;

– Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами органів законодавчої та виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови облдержадміністрації, актами місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють розвиток освіти, Положенням про відділ освіти;

– інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті міської ради, регламентом роботи виконкому, даною інструкцією.

1.8. Заступник начальника відділу освіти повинен знати:

– державні стандарти освіти;

– практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції;

– основи регіонального управління, економіки та управління персоналом;

– основи права, політології та ринку праці;

– форми та методи роботи із засобами масової інформації;

– основи психології, економіки, фінансів;

– основи трудового законодавства;

– правила внутрішнього трудового розпорядку;

– основи педагогіки, психології, школознавства й економіки, сучасних досягнень цих наук і передового досвіду;

– правила і норми охорони праці, техніки безпеки, цивільного та протипожежного захисту, вимоги Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти;

– правила ділового етикету;

– основні програми роботи на комп’ютері;

– ділову мову;

– володіти державною мовою;

– Кодекс етики посадових осіб, службовців місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій, засновником(співзасновником на 50 і більше %) яких є Коростенська міська рада, з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності.

1.9. У разі відсутності начальника відділу освіти виконує його обов’язки.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 1. Заступник начальника відділу освіти виконує такі обов’язки:
  • Забезпечує в межах своїх повноважень виконання поставлених перед відділом освіти завдань щодо участі в реалізації політики у сфері освіти.
  • Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку освіти в міській територіальній громаді в межах своїх повноважень.
  • Здійснює контроль в межах своїх повноважень за дотриманням законодавства в галузі освіти, державних стандартів відповідними закладами освіти всіх типів і форм власності Коростенської міської територіальної громади.
  • Відповідно до своєї компетенції здійснює систематизацію, облік, підтримання в актуальному стані актів законодавства, що стосуються діяльності відділу освіти.
  • Виконує розпорядження обласної державної адміністрації, міської ради, міського голови, накази Департаменту освіти і науки, відділу освіти, рішення колегій відповідно до своїх посадових обов’язків.
  • Бере участь у розробленні місцевих програм галузі освіти, здійснює контроль за виконанням заходів програм, аналізує їх результативність та ефективність, за результатом якого готує відповідні пропозиції керівнику відділу.
  • У межах повноважень забезпечує підготовку проєктів рішень міської ради та розпоряджень міського голови.
  • Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою в межах посадових обов’язків.
  • Проводить аналіз документів, що стосуються відповідного напряму роботи відділу освіти.
  • Сприяє проведенню експериментальної, інноваційної діяльності, впровадженню передового педагогічного досвіду та інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів освіти.
  • Забезпечує підготовку проєктів документів з організації та вдосконалення функціонування закладів освіти громади в межах своєї компетенції.
  • Вносить пропозиції щодо створення опорних закладів освіти та їхніх філій.
  • Узагальнює інформацію щодо: комплектування закладів освіти керівними кадрами, проведення конкурсного відбору керівних кадрів, укладення з ними строкових договорів відповідно до законодавства.
  • Координує роботу щодо створення умов у закладах освіти для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти.
  • Здійснює контроль за недопущенням порушення прав громадян на рівний доступ до якісної освіти під час зарахування дітей до закладів освіти, які здійснюють діяльність на території Коростенської міської територіальної громади.
  • Координує заходи, пов’язані з початком і закінченням навчального року.
  • Координує та здійснює контроль за організацією індивідуальної форми навчання в закладах загальної середньої освіти.
  • Координує організацію інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.
  • Здійснює контроль за підготовкою та проведенням держаної підсумкової атестації в закладах загальної середньої освіти.
  • Здійснює контроль щодо звільнення учнів від атестації.
  • Координує роботу та здійснює контроль за організацією допрофільного та профільного навчання в закладах загальної середньої освіти.
  • Забезпечує координаційно-аналітичну роботу щодо діяльності міської гімназії, ЗОШ №5, міського ліцею, міської гімназії №7, Михайлівської ЗСШ, Васьковицького ліцею, Бехівської філії Васьковицького ліцею.
  • Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти, засновником яких є Коростенська міська рада (міська гімназія, ЗОШ №5, міський ліцей, міська гімназія №7, Михайлівська ЗСШ, Васьковицький ліцей, Бехівська філія Васьковицького ліцею).
  • Здійснює координацію та надає допомогу дирекції міської гімназії, ЗОШ №5, міського ліцею, міської гімназії №7, Грозинської гімназії, Михайлівської ЗСШ, Васьковицького ліцею, Бехівської філії Васьковицького ліцею під час проведення інституційного аудиту.
  • Бере участь у проведенні співбесіди з керівними кадрами закладів загальної середньої освіти з питань управлінської діяльності.
  • Здійснює моніторинг дотримання вимог Інструкції з ведення ділової документації у закладах освіти.
  • Є уповноваженою особою відділу освіти за наповнення та актуальність інформації в ІТС «ДІСО» (ІСУО).
  • Готує та подає державні статистичні звіти: 76-РВК, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7-8, Д-9, 1-ЗСО.
  • Контролює достовірність статистичної звітності, яка надходить із закладів освіти, в межах своєї компетенції.
  • Готує матеріали на колегію відділу освіти.
  • Координує діяльність з організації планування роботи відділу освіти.
  • Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи відділу освіти, надає необхідну методичну допомогу працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва.
  • Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.
  • У межах визначених повноважень забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни у відділі.
  • За дорученням керівника відділу або керівника вищого рівня бере участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. Веде документацію оперативних нарад з керівниками закладів загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади.
  • Забезпечує своєчасний та якісний розгляд листів і звернень громадян, об’єднань громадян, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу освіти.
  • Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів.
  • Погоджує з начальником підготовлені проєкти відповідей, документів.
  • Організовує та координує роботу щодо проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади.
  • Веде документацію з атестації відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників.
  • Узагальнює інформацію закладів загальної середньої освіти про впровадження педагогічної інтернатури в закладах освіти.
  • Координує розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах освіти міської територіальної громади.
  • Здійснює моніторинг складання та використання освітніх програм і навчальних планів закладів освіти, організації допрофільного та профільного і поглибленого вивчення предметів.
  • Організовує оперативний зв’язок з закладами освіти громади, доводить до відома керівників інструктивні та інформаційні матеріали Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, органів місцевої влади.
  • Організовує та координує роботу щодо нагородження педагогічних кадрів закладів освіти, готує нагородні документи, веде їх облік.
  • Здійснює моніторинг сайтів закладів освіти щодо прозорості їх діяльності відповідно до ст.30 Закону України «Про освіту».
  • Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.
  • Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення начальника відділу освіти.
  • Виконує інші обов’язки та доручення начальника відділу освіти.

 

ІІІ. Права

 1. Заступник начальника відділу освіти в межах своєї компетенції має право:
 • За дорученням керівника відділу або керівника вищого рівня: представляти інтереси підрозділу або міської ради у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його повноважень.
 • Брати участь у здійсненні контролю виконання рішень міської ради для забезпечення реалізації визначених законодавством повноважень у сфері освіти підвідомчими закладами дошкільної освіти.
 • Готувати проєкти запитів на отримання статистичної інформації та інших даних від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, необхідної для виконання визначених повноважень, посадових обов’язків та завдань.
 • Вносити керівнику відділу або керівнику вищого рівня пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу або реалізації відповідного напряму діяльності.
 • У встановленому порядку здійснювати запит та отримувати від закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти, необхідні статистичні та оперативні дані, інформації, звіти та інші документи, необхідні для виконання покладених на нього посадових обов’язків.
 • У встановленому порядку отримувати та використовувати статистичну інформацію та інші дані відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов’язків та завдань.
 • Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.
 • Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу або реалізації відповідного напряму діяльності в межах своєї компетенції.
 • Розглядати звернення громадян з питань, що стосуються роботи відділу.
 • Взаємодіяти зі спеціалістами інших підрозділів міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Виконувати інші завдання, покладені на нього міським головою, заступником міського голови, начальником відділу освіти, що не суперечать законодавству.
 • На здорові, безпечні, належні для високопродуктивної роботи умови праці.
 • На соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства.

 

ІV. Відповідальність

 1. Заступник начальника відділу освіти несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:
  • Невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків.
  • Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.
  • Перевищення наданих посадовою інструкцією повноважень.
  • Збереження документації, яку веде.
  • За рівень реалізації освітніх програм, заходів, управлінських рішень згідно вимог чинного законодавства.
  • Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, норм та обмежень, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про запобігання корупції», трудовим законодавством.
  • Порушення норм етики поведінки та загальних правил поведінки державного службовця.
  • Дотримання вимог безпеки на своєму робочому місці, під час проведення моніторингу, перебування на нарадах, відрядженнях поза відділом освіти, під час проведення шкільних, міських, обласних конкурсів та змагань.
  • Розголошення персональних даних, які йому було довірено, або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
  • Дисциплінарну відповідальність, визначену трудовим законодавством.

 

 1. V. Взаємовідносини
 1. Заступник начальника відділу освіти при виконанні посадових завдань та обов’язків у межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, взаємодіє з:
 • керівниками закладів освіти будь-якої форми власності, що здійснюють свою діяльність на території Коростенської міської територіальної громади.
 • відповідними органами державної влади, структурними підрозділами (відділами та управліннями) виконавчого комітету Коростенської міської ради.
 • підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності, що здійснюють свою діяльність на території Коростенської міської територіальної громади.

 

Розробник Керуючий справами виконкому  
Перевірено Уповноважений  з  питань  якості  
  Начальник  юридичного  відділу  
  Начальник з режимно-секретної та  кадрової  служби  
  Голова  профспілки  

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20____ р.                                 Ірина КАГУКІНА

Інструкцію  отримав:

“_____”  __________ 20____ р.                                 Ірина КАГУКІНА

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  
Спеціаліст відділу  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія